Sluiten

Openbare besluitenlijst 3 september 2013

Roks, M.

Uitbreiding openbaar fietsparkeren bij het NS-station

Het college verschaft ProRail een uitvoeringsbijdrage voor de realisatie van extra fietsplekken bij het NS-station. ProRail zal de uitbreiding van de fietsenstalling, aan weerszijden van het spoor, mogelijk al eind 2013 laten uitvoeren. De gemeentelijke uitvoeringsbijdrage bedraagt circa € 300.000. Daarvoor was al een krediet beschikbaar. Ook de provincie draagt bij aan de uitbreiding. 
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Buitenspeelterrein kinderopvang, Ooitas

Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan een aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden grenzend aan het pand Ooitas 3 voor een buitenspeelterrein. Medewerking wordt verleend door toepassing van een procedure genoemd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Als onderdeel van deze procedure wordt het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd. Ingediende zienswijzen worden door het college betrokken bij de besluitvorming over de definitieve vergunning.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Kindcentrum basisscholen Welle en Noordster

Het college heeft toestemming verleend aan de Lowys Porquinstichting om twee lokalen van basisschool De Welle in te zetten voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Kinderopvang Kobalt en Stichting Peuterspeelzalen zullen gedurende het schooljaar 2013-2014 hun intrek nemen in kindcentrum De Vuurtoren aan de Groenplaats 31-32 om samen met de basisscholen De Welle en De Noordster de samenwerking verder te versterken. 
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Inspraakreacties en burgerpanel Verkeersplan

Het college van B&W gaat de gemeenteraad informeren over de inspraakreacties op het concept Verkeersplan en de resultaten van het burgerpanel. De raadsmededeling over het concept verkeersplan wordt op 11 september besproken in de commissie Stad en Ruimte.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Uitgangspunten t.a.v. bomen versus zonnepanelen

Het college heeft ingestemd met het hanteren van gedifferentieerde uitgangspunten ten aanzien van bomen versus zonnepanelen. De voorgestelde differentiatie is afhankelijk van de volgende situaties:
-nieuwbouwlocaties
-bestaande locaties
-herinrichting openbare ruimte
Belangrijk is dat de gemeente grote waarde hecht aan het milieu. Het behoud van het bomenbestand hoort daar ook bij. Dit kan wel eens strijdig zijn met het stimuleren van het plaatsen van zonnepanelen. Vandaar dat uitgangspunten in dat beleid van belang zijn om een goede afweging te kunnen maken.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Verzamelbrief ministerie SZW

Het college heeft besloten om de verzamelbrief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad. Daarbij verdienen de onderdelen Participatiewet en de tegenprestatie extra aandacht.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie 2013 Stichting de Vierschaar

Het college stelt onder voorwaarden een subsidie beschikbaar aan Stichting de Vierschaer voor de voorbereiding en uitvoering van activiteiten tijdens Kunsten in de Monumenten 2013 (organiseren studiedag en lezingen rondom thema Eerste Wereldoorlog en organiseren en uitvoeren gelegenheid openluchtproducties). In de gemeentebegroting staat hiervoor een bedrag van € 20.000,- opgenomen. € 7500,- daarvan wordt als voorschot aan Stichting De Vierschaer beschikbaar gesteld.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie restauratiewerkzaamheden pand Stationsstraat 42-44

Het college heeft besloten om, met in achtneming van de hardheidsclausule, een subsidie te verlenen van € 20.000,- voor herstelwerkzaamheden van de stucplafonds en de restauratie van muurschilderingen op de zuid- en westgevel van het pand Stationstraat 42-44. Het betreft hier een rijksmonument.Hiervoor was een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Subsidieregeling Stedelijke Vernieuwing.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt twee brieven van raadsfracties van de VVD en Lijst Linssen. Het gaat om een brief over ‘afvalbakken tegen zwerfvuil’ en een brief over het inzetten van buurtbemiddeling.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Arjan van der Weegen
Antwoordbrief aan raadsfractie VVD met betrekking tot afvalbakken tegen zwerfvuil
Antwoordbrief aan raadsfractie Lijst Linssen met betrekking tot het inzetten van buurtbemiddeling

Derivaten

Het college heeft besloten om Binnenlandse Zaken en de provincie met een brief te informeren over onjuiste berichtgeving over de derivatenpositie van de gemeente Bergen op Zoom in een artikel in het NRC van 31 augustus jl. Tevens is hierover ook een persbericht verschenen en is ook de gemeenteraad hierover geïnformeerd.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

Uitgelicht

Zoeken