Subsidieregeling klimaatbestendig Bergen op Zoom 2024-2027

De gemeente Bergen op Zoom heeft een subsidieregeling klimaatbestendig Bergen op Zoom 2024-2027 voor haar inwoners/private partijen. Met deze subsidie helpen we onze inwoners om tuinen in te richten op het veranderend klimaat. Meer groen in de gemeente zorgt voor verkoeling tijdens warme perioden. Groen dak, regentonnen en een groene tuin houden water vast. Hiermee ontlasten we het stedelijk watersysteem, wordt grondwater aangevuld en vergroten we het verblijf genot voor onze inwoners. 

Hier kunt u de subsidie aanvragen voor onderstaande maatregelen. Per maatregel is er een korte omschrijving en wordt de vergoeding en maximum per maatregelen aangegeven. Voor het aanvragen van de subsidie dient de maatregel gerealiseerd te zijn. In het stappenplan staat de aan te leveren informatie. Binnen 8 weken krijgt u uitsluitsel of de subsidie wordt toegekend.

De subsidie geldt voor de maatregelen:

 1. Aanleg van groen dak
 2. Waterbergende voorziening voor regenwater
 3. Infiltrerende voorziening voor regenwater
 4. Afkoppelen regenwater van daken en verharding
 5. Halfverharding
 6. Ontstenen en vergroenen
 7. Geveltuin

Subsidie groen dak

Door middel van het aanleggen van een groen dak wordt op een natuurlijke wijze een bebouwde omgeving verkoeld. Gemeente Bergen op Zoom stelt subsidie beschikbaar voor inwoners die een groen dak willen aanleggen op hun woning.

Beschrijving

De verandering van het klimaat heeft verschillende invloeden op onze woningen. Periodes van hitte en wateroverlast door hevige regenval komen helaas steeds vaker voor. Dit kan wateroverlast, droogte en warmteoverlast veroorzaken. Gemeente Bergen op Zoom stelt subsidies beschikbaar om je woning hiervoor beter bestand te maken.  

Een maatregel die inwoners kunnen nemen is het aanleggen van een groen dak op hun woning. Dit geeft een natuurlijke verkoeling op de woning en de directe omgeving. Het draagt ook bij aan het vergroten van de biodiversiteit. 

Subsidiabele maatregelen: Subsidiabele kosten: Niet-Subsidiabele kosten: Vergoeding van subsidiabele kosten: Met een maximum- bedrag van: 
 1. Groen dak dun: 
 2. Substraatlaag tot 40 mm 
 3. Met een minimum van 25 liter per m² 
 4. Met een minimum van 6 m² 
 • Groen dak pakket, inclusief beplanting (ook bij panden na 2012) 
 • Aanlegkosten 
 • Bouwkundige onderzoekskosten 
 • Aanleg of vervanging van dakbedekking 
 • Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak of gebouw 

€20,-/m² 

€1.500,- 

 1. Groen dak dik: 
 2. Substraatlaag groter dan of gelijk aan dan 40 mm 
 3. Met minimaal 8 inheemse plantensoorten  
 4. Met een minimum van 25 liter per m² 
 5. Met een minimum van 6 m² 
 • Groen dak pakket, inclusief beplanting (ook bij panden na 2012) 
 • Aanlegkosten 
 • Bouwkundige onderzoekskosten 
 • Aanleg of vervanging van dakbedekking 
 • Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak of gebouw 

€27,50/m² 

€2.500,- 

Subsidie waterbergende voorziening voor regenwater

Door middel van het aanleggen van een waterbergende voorziening wordt regenwater opgevangen om het te hergebruiken voor bijvoorbeeld het water geven van de planten in de tuin. Gemeente Bergen op Zoom stelt subsidie beschikbaar voor inwoners die een waterbergende voorziening willen aanleggen. 

Beschrijving

De verandering van het klimaat heeft verschillende invloeden op onze woningen. Periodes van hitte en wateroverlast door hevige regenval komen helaas steeds vaker voor. Dit kan wateroverlast, droogte en warmteoverlast veroorzaken. Gemeente Bergen op Zoom stelt subsidies beschikbaar om je woning hiervoor beter bestand te maken. 

Een maatregel die inwoners kunnen nemen is het aanleggen van een waterbergende voorziening op hun grond. Hierdoor wordt regenwater opgevangen wat hergebruikt kan worden. Dit bespaart op het gebruik van kraanwater.

Subsidiabele maatregelen: Subsidiabele kosten: Niet-Subsidiabele kosten: Vergoeding van subsidiabele kosten: Met een maximum- bedrag van: 
 1. Waterbergende voorziening voor regenwater 
  1. Met een minimum opvang van 150 liter (totaal) 
 • Regenton/ waterschutting inclusief aansluitstuk, kraan en verhoging 
 • Bergingsvijver (gelijk of boven de GHG en minimum waterschijf 50 cm) 
 • Krattenconstructie, bergingskelders (gelijk of boven de GHG) 
 • Bezorgkosten 
 • Bij opgelegde retentie eisen 

150-250L = €45,- 

>250L = €0,25/L 

€750,- 

Subsidie infiltrerende voorziening voor regenwater

Door middel van het aanleggen van een infiltrerende voorziening wordt ervoor gezorgd dat na heftige regenval het hemelwater langzaam de bodem in kan zakken. Gemeente Bergen op Zoom stelt subsidie beschikbaar voor inwoners die een infiltrerende voorziening willen aanleggen. 

Beschrijving

De verandering van het klimaat heeft verschillende invloeden op onze woningen. Periodes van hitte en wateroverlast door hevige regenval komen helaas steeds vaker voor. Dit kan wateroverlast, droogte en warmteoverlast veroorzaken. Gemeente Bergen op Zoom stelt subsidies beschikbaar om je woning hiervoor beter bestand te maken 

Een maatregel die inwoners kunnen nemen is het aanleggen van een water infiltrerende voorziening op hun grond. Hierdoor wordt regenwater opgevangen in een ondergrondse constructie of in een wadi. Dit draagt bij aan het voorkomen van overlast na heftige regenval.

Subsidiabele maatregelen: Subsidiabele kosten: Niet-Subsidiabele kosten: Vergoeding van subsidiabele kosten: Met een maximum- bedrag van: 
 1. Infiltrerende voorziening voor regenwater: 
  1. Met een minimum opvang van 500 liter 
 • Infiltratiekratten/ -kelder 
 • Waterbergingsfundering 
 • Infiltratiekolken (geen minimum opvang) 
 • Wadi 
 • Bezorgkosten 
 • Grondonderzoeken 
 • Panden na 2012 

< 250L = €45,- 

> 250L = €0,25/L 

€750,- 

Subsidie afkoppelen regenwater van daken en verharding

Door middel van het afkoppelen van het regenwater van daken en verharding wordt voorkomen dat regenwater in het riool terecht komt. Het water wordt vastgehouden waar het valt. Gemeente Bergen op Zoom stelt subsidie beschikbaar voor inwoners die regenwaterafvoer willen afkoppelen van daken en verharding.

Beschrijving

De verandering van het klimaat heeft verschillende invloeden op onze woningen. Periodes van hitte en wateroverlast door hevige regenval komen helaas steeds vaker voor. Dit kan wateroverlast, droogte en warmteoverlast veroorzaken. Gemeente Bergen op Zoom stelt subsidies beschikbaar om je woning hiervoor beter bestand te maken.

Een maatregel die inwoners kunnen nemen is het afkoppelen van regenwaterafvoer van daken en verharding. Hierdoor wordt regenwater opgenomen in de bodem en wordt het riool niet onnodig overbelast.

Subsidiabele maatregelen: Subsidiabele kosten: Niet-Subsidiabele kosten: Vergoeding van subsidiabele kosten: Met een maximum- bedrag van: 
 1. Afkoppelen regenwater van daken en verharding: 
 2. Panden die aangesloten zijn op gemengd stelsel van gemeente 
 3. Met een minimum oppervlak van 10 m² recht van boven gemeten 
 4. Opvang 60 liter per m² 
 • Aansluiten van hemelwater op maatregel 3 en 4 waarbij minimaal 60 liter per m² wordt opgevangen 
 • Aanleg en materiaal voor hemelwaterstelsel op eigen terrein 
 • Maximum van 150 m²  
 • HWA-stelsel aansluiten op gemeentelijk GEM-stelsel in openbare ruimte 
 • Bezorgkosten 
 • Panden na 2012 

€5,-/m² 

€1.500,- 

Subsidie halfverharding

Door middel van het aanleggen van halfverharding wordt er meer regenwater geïnfiltreerd en krijgen we een groenere uitstraling. Gemeente Bergen op Zoom stelt subsidie beschikbaar voor inwoners die halfverharding willen aanleggen.

Beschrijving

De verandering van het klimaat heeft verschillende invloeden op onze woningen. Periodes van hitte en wateroverlast door hevige regenval komen helaas steeds vaker voor. Dit kan wateroverlast, droogte en warmteoverlast veroorzaken. Gemeente Bergen op Zoom stelt subsidies beschikbaar om je woning hiervoor beter bestand te maken.

Een maatregel die inwoners kunnen nemen is het aanleggen van halfverharding. Dit is een openverharding voor een tuinpad, oprit of parkeerplaats waar het regenwater kan infiltreren. De openingen bieden ruimte voor groen en het laten infiltreren van regenwater. Dit voorkomt plasvorming op de paden en een snellere infiltratie van het regenwater in de bodem.

Subsidiabele maatregelen: Subsidiabele kosten: Niet-Subsidiabele kosten: Vergoeding van subsidiabele kosten: Met een maximum- bedrag van: 
 1. Halfverharding: 

  1. Met een minimum van 12 m² 

  2. Minimum van 50% van het parkeeroppervlak 

 • Verhardingsmateriaal (ook bij panden na 2012) 
 • Kosten van de aannemer 

(ook bij panden na 2012) 

 • Afvoer van originele stenen/tegels 
 • Aanpassingen elektra, kabels en leidingen 
 • Bezorgkosten 

€15,-/m² 

€500,- 

Subsidie ontstenen en vergroenen

Door middel van het ontstenen en vergroenen van het terrein wordt naast wateroverlast ook warmteoverlast ingeperkt. Gemeente Bergen op Zoom stelt subsidie beschikbaar voor inwoners die willen ontstenen en vergroenen.

Beschrijving

De verandering van het klimaat heeft verschillende invloeden op onze woningen. Periodes van hitte en wateroverlast door hevige regenval komen helaas steeds vaker voor. Dit kan wateroverlast, droogte en warmteoverlast veroorzaken. Gemeente Bergen op Zoom stelt subsidies beschikbaar om je woning hiervoor beter bestand te maken. 

Een maatregel die inwoners kunnen nemen is het ontstenen en vergroenen van de tuin. Meer groen in de tuin zorgt ervoor dat water sneller in de bodem kan infiltreren wat wateroverlast vermindert. Groen zorgt hiernaast in tegenstelling tot bestrating voor verkoeling in warme periodes. 

Subsidiabele maatregelen: Subsidiabele kosten: Niet-Subsidiabele kosten: Vergoeding van subsidiabele kosten: Met een maximum- bedrag van: 
 1. Ontstenen en vergroenen: 
 2. Met een minimum van 10 m² 
 3. Vergroten biodiversiteit 
 • Stortkosten bestrating 
 • Beplanting inheemse soorten 
 • Potgrond 
 • Hovenierskosten 
 • Verplaatsen kabels en leidingen 
 • Panden na 2012 

€15,-/m² 

€500,- 

Subsidie geveltuin

Door middel van het aanleggen van een geveltuin is het mogelijk groen aan te leggen bij een woning waar weinig ruimte is voor bomen en planten. Gemeente Bergen op Zoom stelt subsidie beschikbaar voor inwoners die een geveltuin willen aanleggen.

Beschrijving

De verandering van het klimaat heeft verschillende invloeden op onze woningen. Periodes van hitte en wateroverlast door hevige regenval komen helaas steeds vaker voor. Dit kan wateroverlast, droogte en warmteoverlast veroorzaken. Gemeente Bergen op Zoom stelt subsidies beschikbaar om je woning hiervoor beter bestand te maken. 

Een maatregel die inwoners kunnen nemen is het aanleggen van een geveltuin. In een bestrate omgeving zoals in de binnenstad is er beperkte ruimte voor groen en zakt regenwater moeizaam in de bodem. Met een geveltuin wordt niet alleen de muur mooi versierd met groen maar houdt dit groen ook het regenwater vast. Dit groen zorgt voor een verkoelend effect in periode van warmte.

Subsidiabele maatregelen: Subsidiabele kosten: Niet-Subsidiabele kosten: Vergoeding van subsidiabele kosten: Met een maximum- bedrag van: 
 1. Geveltuin: 
  1. Maximaal 1,5 stoeptegel (nadien stoep niet <1,20 m)  
  2. Stadskern (via meldingsformulier., verwijderen bestrating door gemeente)  
 • Beplanting inheemse soorten 
 • Potgrond 
 • Hovenierskosten 
 • Klimhulp 
 • Minimaal 15 eendenkroostegels 
 • Bezorgkosten 

€75,- 

€ 75,- 

Meer weten of aanvragen?

Neemt u dan contact met ons op via klimaatsubsidie@bergenopzoom.nl

Aan te leveren gegevens als u een aanvraag doet:

•Beschrijving van de maatregel(en)
•Foto's van de oude en nieuwe situatie
•Facturen gemaakte kosten
•Huurders overleggen schriftelijke toestemming van verhuurder

Stappenplan aanvraag subsidie

 1. Nog te doen: Aanvragen

  Aan te leveren gegevens via het mailadres:

  •Beschrijving van de maatregel(en)
  •Foto's van de oude en nieuwe situatie
  •Facturen gemaakte kosten
  •Huurders overleggen schriftelijke toestemming van verhuurder

 2. Nog te doen: Bevestiging

  Binnen 8 weken uitsluitsel of de subsidie wordt toegekend

 3. Nog te doen: Uitbetaling subsidie

  Uitbetaling binnen 30 dagen na akkoord

Heeft deze informatie u geholpen?