Het college van de gemeente Bergen op Zoom neemt haar bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om het huisvesten van vluchtelingen. Daarom heeft zij besloten om locatie Bozlust twee jaar in te zetten als tijdelijke tussenvoorziening voor vergunninghouders en de Jacob Obrechtlaan 9 als opvanglocatie voor 76 Oekraïense vluchtelingen. Dit voorkomt extra druk op de reguliere woningmarkt.

De gemeente Bergen op Zoom heeft te maken met een taakstelling vanuit het Rijk als het gaat om vluchtelingenopgaven. Dat gaat om de regulier wettelijke taakstelling voor de huisvesting van 60 tot 80 vergunninghouders (voorheen statushouders), een opgave voor de opvang van 76 Oekraïners én een opgave tot het bieden van (crisis)noodopvang aan 85 vluchtelingen.

Ontlasten reguliere woningmarkt

Vergunninghouders zijn voormalig asielzoekers die het asielproces hebben doorlopen en al een verblijfsvergunning hebben. Zij hebben daarmee het recht op een woning in Nederland, in de gemeente waaraan zij zijn gekoppeld. Gemeentes moeten naar rato vergunninghouders huisvesten via de wettelijk opgelegde taakstelling. Het college wil voorkomen dat de druk op de reguliere woningmarkt stijgt en de wachtlijsten nog langer worden. Daarom neemt het college haar bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid en werkt zij mee aan het bieden van een oplossing.

Portefeuillehouder Joey van Aken: “Het college zet het voormalig politiebureau aan de Jacob Obrechtlaan alsnog in voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Een tijdelijke tussenvoorziening voor statushouders heeft het college gevonden op de locatie Bozlust. Hiermee ontlasten we de reguliere woningmarkt, nemen we onze verantwoordelijkheid en voldoen we aan onze taakstelling en tegelijkertijd aan de opgave voor Oekraïense vluchtelingen."

Locatie Bozlust

De locatie Bozlust heeft 28 woonruimtes: 12 gezinshuisjes en 16 kamerappartementen waar ongeveer 80 personen gehuisvest kunnen worden. Deze locatie behoeft minimale aanpassingen om het geschikt te maken voor wonen.

Planning Bozlust

De planning is om de locatie Bozlust in november 2022 gereed te hebben voor de bewoning van de eerste vergunninghouders en uiterlijk half december 2022 in zijn geheel gereed te hebben. De locatie fungeert als tijdelijke huisvesting- of doorstroomlocatie voor vergunninghouders die in afwachting zijn van een reguliere huurwoning.

Handhavingstraject Bozlust

Met het besluit om Bozlust in te zetten als tussenvoorziening heeft het college ook besloten om het handhavingstraject i.v.m. illegale bewoning voor nu op te schorten. “Hier is voor gekozen omdat legalisatie van bewoning nu in zicht is en we de huidige bewoners een redelijke termijn willen geven om vervolghuisvesting te zoeken. We zijn met de eigenaar in gesprek over wat een redelijke termijn is. “

Jacob Obrechtlaan 9

De Jacob Obrechtlaan 9 wordt alsnog ingezet voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze wordt voor het einde van het jaar gereed gemaakt zodat hier in elk geval 76 Oekraïners kunnen worden opgevangen. Dit is de resterende opgave die de gemeente voor deze doelgroep heeft. De (al gedane) investeringen aan de Jacob Obrechtlaan worden bij gebruik voor deze doelgroep volledig door het Rijk vergoed.

“Om urgente doelgroepen te huisvesten, werken wij mee aan tijdelijke oplossingen”.

Wethouder Joey van Aken: “Dit besluit is in lijn met het bestuursakkoord ‘Samen Bergen verzetten’, waarin het volgende staat: ‘Om urgente doelgroepen te huisvesten, werken wij mee aan tijdelijke oplossingen’.

Voor Bergen op Zoom betekent dit dat we:

  1. Een tijdelijke oplossing bieden voor het huisvesten van vergunninghouders op de locatie Bozlust (Boslustweg 1);
  2. Opvang bieden aan 76 Oekraïners in het oud-politiebureau (Jacob Obrechtlaan 9), bovenop de eerdere opgave van 140 die opgevangen worden in Avondvrede (Bolwerk-Zuid 172);
  3. We op dit moment crisisnoodopvang bieden aan 85 asielzoekers in de Stoelemat (Westersingel 40).

Bewonersbrief 21-09-2022: Tijdelijke tussenvoorziening vergunninghouders locatie Bozlust

Beste omwonenden van locatie Bozlust,

Al maanden gaat het nieuws over huisvesting en opvang van vluchtelingen: vergunninghouders, Oekraïners en asielzoekers. Ook de gemeente Bergen op Zoom heeft te maken met vluchtelingenopgaven. Deze brief gaat over de tijdelijke huisvesting (voor de duur van maximaal twee jaar) van vergunninghouders in Bergen op Zoom.

Vergunninghouders zijn voormalig asielzoekers die het asielproces hebben doorlopen en al een verblijfsvergunning hebben. Zij hebben daarmee het recht op een woning in Nederland, in de gemeente waaraan zij zijn gekoppeld. Gemeentes moeten naar rato vergunninghouders huisvesten via de wettelijk opgelegde taakstelling.

Het college van de gemeente Bergen op Zoom voelt de druk van het Rijk en erkent de landelijke problemen rondom huisvesting van onder andere vergunninghouders. Daarnaast wil dit college haar bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarom werkt het college mee aan het bieden van een oplossing. Om te kunnen voldoen aan onze opgelegde taakstelling en om de druk op de reguliere woningmarkt te ontlasten, zijn wij op zoek gegaan naar een tijdelijke tussenvoorziening voor vergunninghouders.

Locatie Bozlust

Op dinsdag 20 september 2022 is besloten om de locatie Bozlust in het buitengebied in te zetten als tussenvoorziening voor vergunninghouders voor de duur van twee jaar. De locatie Bozlust heeft 28 woonruimtes: 12 gezinshuisjes en 16 kamerappartementen waar 60 tot 80 personen gehuisvest kunnen worden. Deze locatie behoeft minimale aanpassingen om het geschikt te maken voor wonen. Omdat de locatie volgens het bestemmingsplan geen woonbestemming heeft, dient er tijdelijk afgeweken te worden van het bestemmingsplan via een omgevingsvergunning.

Overwegingen

Eerder besloot het college om de Jacob Obrechtlaan in te zetten als tussenvoorziening. De overwegingen die ertoe geleid hebben om nu Bozlust in te zetten als tussenvoorziening en de Jacob Obrechtlaan als opvanglocatie voor Oekraïners zijn de volgende:

  • Bozlust leent zich voor bewoning en voldoet aan de basiseisen voor wonen. Alle kamers en huisjes hebben al een eigen douche en wc, in tegenstelling tot de Jacob Obrechtlaan 9, waar men keuken en badkamer moeten gaan delen als we niet kiezen voor een ingrijpende, langdurige en kostbare verbouwing. Gedeelde voorzieningen voor gezinnen is niet wenselijk.
  • Het gereedmaken van de locatie Bozlust als tijdelijke tussenvoorziening is op korte termijn te realiseren.
  • Door het inzetten van Bozlust als tijdelijke tussenvoorziening voldoet de gemeente aan de wettelijk opgelegde taakstelling op het gebied van huisvesting vergunninghouders.
  • Door de Jacob Obrechtlaan niet langer in te zetten als tussenvoorziening, kan deze locatie vrijwel direct ingezet worden als opvanglocatie voor Oekraïense opvanglocatie. Hiermee kan de gemeente voldoen aan de resterende opgave van 76 personen (bovenop de 140 personen in Avondvrede). De investeringen die tot nu toe zijn gedaan aan het pand kunnen in dit scenario alsnog volledig worden verhaald bij het Rijk en extra investeringen zijn op basis van opvang niet nodig.

Planning Bozlust

De planning is om de locatie Bozlust in november 2022 gereed te hebben voor de bewoning van de eerste vergunninghouders en uiterlijk half december 2022 in zijn geheel gereed te hebben. De locatie fungeert als tijdelijke huisvesting- of doorstroomlocatie voor vergunninghouders die in afwachting zijn van een reguliere huurwoning.

strong>Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat er de komende twee jaar 60 tot 80 vergunninghouders in Bozlust verblijven. Op het moment dat iemand een woning toegewezen krijgt, verhuist deze persoon / dit gezin en wordt de plek ingevuld door een of meerdere nieuwe vergunninghouders. De eigenaar van Bozlust is de verhuurder. De gemeente maakt afspraken met hem en VluchtelingenWerk om alles in goede banen te laten leiden.

Meer informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen aan ons heeft. Daarom organiseren wij een bijeenkomst op maandag 26 september 2022 om 20 uur in het Oude Stadhuis aan de Grote Markt 1 te Bergen op Zoom.

Heeft u voor die tijd vragen? Dan kunt u een mail sturen aan H.deValk@bergenopzoom.nl.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris,

burgemeester,

Afbeelding met antenne, pentekening

Automatisch gegenereerde beschrijving                                                                            Afbeelding met boogschieten, insect

Automatisch gegenereerde beschrijving

mr. Drs. Ing. M. van Vliet                                                                               Dhr. dr. F.A. Petter

Heeft deze informatie u geholpen?