Het college van de gemeente Bergen op Zoom neemt haar bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om het huisvesten van vluchtelingen. Daarom heeft zij besloten om locatie Bozlust twee jaar in te zetten als tijdelijke tussenvoorziening voor vergunninghouders en de Jacob Obrechtlaan 9 als opvanglocatie voor 76 Oekraïense vluchtelingen.

Algemene informatie over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom heeft te maken met een taakstelling vanuit het Rijk als het gaat om vluchtelingenopgaven. Dat gaat om de regulier wettelijke taakstelling voor de huisvesting van 60 tot 80 vergunninghouders (voorheen statushouders) en een opgave voor de opvang van 76 Oekraïners.

Ontlasten reguliere woningmarkt

Vergunninghouders zijn voormalig asielzoekers die het asielproces hebben doorlopen en al een verblijfsvergunning hebben. Zij hebben daarmee het recht op een woning in Nederland, in de gemeente waaraan zij zijn gekoppeld. Gemeentes moeten naar rato vergunninghouders huisvesten via de wettelijk opgelegde taakstelling. Het college wil voorkomen dat de druk op de reguliere woningmarkt stijgt en de wachtlijsten nog langer worden. Daarom neemt het college haar bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid en werkt zij mee aan het bieden van een oplossing.  Het college zet het voormalig politiebureau aan de Jacob Obrechtlaan in voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Een tijdelijke tussenvoorziening voor vergunninghouders heeft het college gevonden op de locatie Bozlust. Met deze beslissing ontlast zij de reguliere woningmarkt, neemt ze haar verantwoordelijkheid en voldoet de gemeente aan haar taakstelling en tegelijkertijd aan de opgave voor Oekraïense vluchtelingen.

Locatie Bozlust

De locatie Bozlust heeft 28 woonruimtes: 12 gezinshuisjes en 16 kamerappartementen waar ongeveer 80 personen gehuisvest kunnen worden. Deze locatie behoeft minimale aanpassingen om het geschikt te maken voor wonen. De planning is om de locatie Bozlust in november 2022 gereed te hebben voor de bewoning van de eerste vergunninghouders. De locatie fungeert als tijdelijke huisvesting- of doorstroomlocatie voor vergunninghouders die in afwachting zijn van een reguliere huurwoning. 

Jacob Obrechtlaan 9

De Jacob Obrechtlaan 9 wordt ingezet voor de opvang van 76 Oekraïense vluchtelingen. Dit is de resterende opgave die de gemeente voor deze doelgroep heeft. Er zitten al 140 Oekraïners in Avondvrede (aan het Bolwerk-Zuid).

Jacob Obrechtlaan 9 / Oekraïners

Hoeveel vluchtelingen komen er?

De verwachting is dat er 76 Oekraïners opvangen worden, bovenop de eerdere opgave van 140 die opgevangen worden in Avondvrede (Bolwerk-Zuid 172).

Wat is de duur van de huisvesting, voor wie en waar komt het?  

Het voormalig politiebureau aan de Jacob Obrechtlaan 9 wordt ingezet als 2e opvanglocatie voor Oekraïners, voor de duur van vermoedelijk 1 -2 jaar. We verwachten de eerste Oekraïners in november 2022.

Wat is de aanleiding? 

De aanhoudende stroom aan Oekraïners vanwege de oorlog daar.

Ik heb spullen (meubelstukken) beschikbaar. Waar kan ik die naartoe brengen? 

In Bergen op Zoom opent op korte termijn een tweede opvanglocatie. Om deze locatie in te richten zoeken wij specifiek naar de volgende meubelstukken: bedden, beddengoed, bestek, borden, dekbedden, drogers, fietsen, keukengerei, keukenhanddoeken en theedoeken, kledingkasten, koelkasten, pannen, toiletspullen, tuinstoelen en tuintafels, wasmachines. U kunt deze afgeven bij de Jacob Obrechtlaan (voormalig politiebureau). U kunt voor het afgeven van deze spullen telefonisch contact opnemen met de locatiemanager via 06-27894938. Op dit moment hebben wij geen andere spullen nodig.

Hoe zit het met het Nederlandse asielsysteem en de status van Oekraïense vluchtelingen? 

Anders dan bij vluchtelingen uit andere landen hoeven vluchtelingen uit Oekraïne geen asiel aan te vragen. Zij mogen zonder visum door de Europese Unie reizen. Maar ze hebben wel opvang, medische zorg, eten en kleding nodig.

Moeten of mogen Oekraïners asiel aanvragen? 

Oekraïners mogen 90 dagen visumvrij reizen in de Europese Unie. Ze hoeven dus geen asiel aan te vragen. Het kabinet heeft laten weten dat ze zich geen zorgen hoeven te maken als die 90 dagen voorbij zijn. Over de verblijfsstatus van Oekraïners komt binnenkort meer duidelijkheid. Ook voor het krijgen van opvang is het niet nodig om asiel aan te vragen. Mensen kunnen naar speciale opvanglocaties gaan. In de toekomst kunnen Oekraïners er voor kiezen om een asielverzoek in te dienen. Bijvoorbeeld als duidelijk wordt dat iemand na de oorlog niet terug kan gaan.

Waar gaan de Oekraïners wonen? 

Veel vluchtelingen gaan naar familie, vrienden of kennissen. Daar is een logeerregeling voor. Als dit niet lukt, zorgt de Nederlandse overheid voor een slaapplek in de gemeenten. In Bergen op Zoom zijn er 2 opvanglocaties: Avondvrede (aan het Bolwerk) en het oude politiebureau aan de Jacob Obrechtlaan.

Oekraïners die asiel aanvragen verblijven in COA-opvanglocaties zoals asielzoekerscentra en noodopvang. Deze opvang is overbezet. Daarom is er noodopvang in kazernes, boten, hallen en tenten. Hoe lang ze daar blijven en of ze een woning nodig hebben is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne. 

Alleen als je asiel krijgt, kun je aanspraak maken op een woning. Dit proces loopt via het COA. De gemeente huisvest deze statushouders met voorrang. Helaas is het woningaanbod schaars, daardoor is er een wachtlijst. Totdat zij een woning hebben verblijven ze in het AZC of via de logeerregeling bij familie of kennissen. 

Waar kunnen Oekraïners zich melden als ze in Nederland aankomen en geen opvang hebben? 

Bij de grens verwijst de Koninklijke Marechaussee mensen door naar beschikbare locaties. Oekraïners die al in Nederland zijn kunnen zich melden bij de gemeente waar ze nu verblijven. 

Hoe lang blijven de Oekraïners hier? 

Natuurlijk willen mensen graag terug naar huis zodra het veilig is. Zolang het geweld voortduurt kan dat nog niet. De ontwikkelingen in Oekraïne zullen bepalend zijn of het veilig is om terug te keren.

Hoe kunnen Oekraïners medische zorg krijgen? 

Medische zorg wordt vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Zorgverleners kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij het CAK(externe link). Als mensen in Nederland gaan werken, vervalt deze vergoeding en is een Nederlandse zorgverzekering nodig.   

Meer informatie

Meer informatie vindt u terug op de website van Vluchtelingenwerk Nederland(externe link) of de website van de IND.(externe link)

Bozlust / Vergunninghouders

Bewonersbrief 21-09-2022

Beste omwonenden van locatie Bozlust,

Al maanden gaat het nieuws over huisvesting en opvang van vluchtelingen: vergunninghouders, Oekraïners en asielzoekers. Ook de gemeente Bergen op Zoom heeft te maken met vluchtelingenopgaven. Deze brief gaat over de tijdelijke huisvesting (voor de duur van maximaal twee jaar) van vergunninghouders in Bergen op Zoom.

Vergunninghouders zijn voormalig asielzoekers die het asielproces hebben doorlopen en al een verblijfsvergunning hebben. Zij hebben daarmee het recht op een woning in Nederland, in de gemeente waaraan zij zijn gekoppeld. Gemeentes moeten naar rato vergunninghouders huisvesten via de wettelijk opgelegde taakstelling.

Het college van de gemeente Bergen op Zoom voelt de druk van het Rijk en erkent de landelijke problemen rondom huisvesting van onder andere vergunninghouders. Daarnaast wil dit college haar bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarom werkt het college mee aan het bieden van een oplossing. Om te kunnen voldoen aan onze opgelegde taakstelling en om de druk op de reguliere woningmarkt te ontlasten, zijn wij op zoek gegaan naar een tijdelijke tussenvoorziening voor vergunninghouders.

Locatie Bozlust

Op dinsdag 20 september 2022 is besloten om de locatie Bozlust in het buitengebied in te zetten als tussenvoorziening voor vergunninghouders voor de duur van twee jaar. De locatie Bozlust heeft 28 woonruimtes: 12 gezinshuisjes en 16 kamerappartementen waar 60 tot 80 personen gehuisvest kunnen worden. Deze locatie behoeft minimale aanpassingen om het geschikt te maken voor wonen. Omdat de locatie volgens het bestemmingsplan geen woonbestemming heeft, dient er tijdelijk afgeweken te worden van het bestemmingsplan via een omgevingsvergunning.

Overwegingen

Eerder besloot het college om de Jacob Obrechtlaan in te zetten als tussenvoorziening. De overwegingen die ertoe geleid hebben om nu Bozlust in te zetten als tussenvoorziening en de Jacob Obrechtlaan als opvanglocatie voor Oekraïners zijn de volgende:

  • Bozlust leent zich voor bewoning en voldoet aan de basiseisen voor wonen. Alle kamers en huisjes hebben al een eigen douche en wc, in tegenstelling tot de Jacob Obrechtlaan 9, waar men keuken en badkamer moeten gaan delen als we niet kiezen voor een ingrijpende, langdurige en kostbare verbouwing. Gedeelde voorzieningen voor gezinnen is niet wenselijk.
  • Het gereedmaken van de locatie Bozlust als tijdelijke tussenvoorziening is op korte termijn te realiseren.
  • Door het inzetten van Bozlust als tijdelijke tussenvoorziening voldoet de gemeente aan de wettelijk opgelegde taakstelling op het gebied van huisvesting vergunninghouders.
  • Door de Jacob Obrechtlaan niet langer in te zetten als tussenvoorziening, kan deze locatie vrijwel direct ingezet worden als opvanglocatie voor Oekraïense opvanglocatie. Hiermee kan de gemeente voldoen aan de resterende opgave van 76 personen (bovenop de 140 personen in Avondvrede). De investeringen die tot nu toe zijn gedaan aan het pand kunnen in dit scenario alsnog volledig worden verhaald bij het Rijk en extra investeringen zijn op basis van opvang niet nodig.

Planning Bozlust

De planning is om de locatie Bozlust in november 2022 gereed te hebben voor de bewoning van de eerste vergunninghouders en uiterlijk half december 2022 in zijn geheel gereed te hebben. De locatie fungeert als tijdelijke huisvesting- of doorstroomlocatie voor vergunninghouders die in afwachting zijn van een reguliere huurwoning.

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat er de komende twee jaar 60 tot 80 vergunninghouders in Bozlust verblijven. Op het moment dat iemand een woning toegewezen krijgt, verhuist deze persoon / dit gezin en wordt de plek ingevuld door een of meerdere nieuwe vergunninghouders. De eigenaar van Bozlust is de verhuurder. De gemeente maakt afspraken met hem en VluchtelingenWerk om alles in goede banen te laten leiden.

Meer informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen aan ons heeft. Daarom organiseren wij een bijeenkomst op maandag 26 september 2022 om 20 uur in het Oude Stadhuis aan de Grote Markt 1 te Bergen op Zoom.

Heeft u voor die tijd vragen? Dan kunt u een mail sturen aan H.deValk@bergenopzoom.nl.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris,

burgemeester,

Afbeelding met antenne, pentekening

Automatisch gegenereerde beschrijving                                                                            Afbeelding met boogschieten, insect

Automatisch gegenereerde beschrijving

mr. Drs. Ing. M. van Vliet                                                                               Dhr. dr. F.A. Petter

Heeft deze informatie u geholpen?