Op woensdag 16 maart 2022 mag u stemmen voor de gemeenteraad. In aanloop naar deze verkiezing vindt u op deze pagina alle informatie voor u als kiezer, kandidaat of stembureaulid. 

Voor politieke partijen

Registratie partijnaam gemeenteraad

Een politieke groepering (partij) die onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing kan deze laten registreren. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Een registratieverzoek dient u in bij het centraal stembureau van de gemeente Bergen op Zoom.

Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) kunnen een naam ('aanduiding') bij het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing laten registreren.

Bij het registratieverzoek moeten partijen de volgende stukken toevoegen:

 • de statuten (vastgelegd in een notariële akte).
 • een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom.

Gebruik het formulier 'Verzoek tot registratie partijnaam gemeenteraad' om uw aanduiding te registeren. 

U bent niet verplicht een aanduiding te laten registreren. Doet u dit niet, dan neemt uw groepering met een 'blanco lijst' deel aan de verkiezingen: er komt geen naam boven de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan maar alleen een lijstnummer.

Algemene gegevens op het formulier

De algemene gegevens die u op het formulier invult moeten overeenkomen met de gegevens in de statuten van de politieke groepering.

Schrijfwijze aanduiding

De aanduiding bestaat uit maximaal 35 tekens. Dit zijn: letters, eventueel aangevuld met cijfers of andere tekens, mits functioneel in relatie tot de rest van de aanduiding. Leestekens en spaties worden niet meegerekend. Maak in uw schrijfwijze een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en kleine letters. Dit onderscheid wordt overgenomen in de aanduiding.

Het heeft geen zin om een bijzonder lettertype te gebruiken. Hetzelfde geldt voor het gebruik van cursieve, vetgedrukte of onderstreepte tekens. Deze lay-out wordt niet in de aanduiding overgenomen. Logo’s, beeldmerken, plaatjes of emoticons worden niet geregistreerd.

Waarborgsom

De waarborgsom voor registratie bedraagt € 112,50.

Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL05BNGH 028.50.85.883 t.a.v. Gemeente Bergen op Zoom onder vermelding “Waarborgsom registratie (naam groepering)”. 

U krijgt de waarborgsom terug als uw groepering bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert.

Termijn indiening

Uw registratieverzoek moet uiterlijk 20 december 2021 zijn ingediend bij het centraal stembureau en de waarborgsom moet zijn betaald.

Beoordeling aanduiding

Het centraal stembureau toetst uw aanduiding. In de volgende gevallen kan afwijzend worden beslist:

 • De aanduiding is in strijd met de openbare orde.
 • De aanduiding is verwarrend omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenkomt met een reeds geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering of met een aanduiding waarvoor eerder een registratieverzoek is ontvangen.
 • De aanduiding is anderszins misleidend voor de kiezers.
 • De aanduiding bevat meer dan 35 letters of andere tekens.

Ondertekening bevoegde bestuurders

Namen en functies van de bevoegde bestuurders moeten overeenkomen met de gegevens in de statuten en het bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel.

Beslissing door het centraal stembureau

Het is belangrijk dat uw verzoek op tijd en compleet, met alle vereiste stukken, is ontvangen. Ook de waarborgsom dient op tijd betaald te zijn. Is dit niet het geval dan kan het centraal stembureau uw verzoek buiten behandeling laten.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u deze stellen aan het Team Verkiezingen per e-mail: verkiezingen@bergenopzoom.nl.

Ondersteuningsverklaringen

Nieuwe partijen die meedoen aan de verkiezing voor de gemeenteraad in 2022 moeten minimaal 20 ondersteuningsverklaringen inleveren. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. Als u een ondersteuningsverklaring wilt afleggen, dan dient u het formulier hiervoor op te vragen bij de politieke partij die u wilt steunen.

U kunt van maandag 3 januari tot en met maandag 31 januari 2022 een ondersteuningsverklaring afleggen op het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Hoe werkt het?

 • De ondersteuningsverklaring (Model H 4) ontvangt u van de politieke partij die u wilt steunen. 
 • U ondertekent het ingevulde formulier in het bijzijn van een ambtenaar op het gemeentehuis. Vergeet niet om uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
 • Na controle en registratie krijgt u de ondersteuningsverklaring gewaarmerkt terug. Het formulier levert u in bij de politieke partij. De ondersteuningsverklaring kan niet meer worden ingetrokken. 
 • De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. 

Lees meer over ondersteuningsverklaringen op de website van de Kiesraad.

Voorwaarden

 • U bent kiesgerechtigd en woont in Bergen op Zoom.
 • U heeft een geldig legitimatiebewijs bij zich.  
 • U ondertekent het volledig ingevulde formulier in het bijzijn van een ambtenaar.
 • U mag niet meer dan 1 verklaring van ondersteuning ondertekenen.
 • De afgelegde verklaring kan niet worden ingetrokken.
 • U neemt het (gewaarmerkte) formulier mee en levert het in bij de politieke partij of groepering.

Kandidaatstelling

Kijk voor meer informatie over de kandidaatstelling op de website van de Kiesraad

Verkiezingsborden (trotters)

De gemeente Bergen op Zoom zet ook bij deze verkiezing verkiezingsborden in. Dat zijn de zogenoemde trotters.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u deze stellen aan het Team Verkiezingen per e-mail: verkiezingen@bergenopzoom.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?