Sluiten

Commissie Stad en Ruimte d.d. 18 november 2015

Orgaan:
Commissie Stad en Ruimte
Locatie:
Raadszaal Stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 18 november 2015
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Ter bespreking: --

Stukken

4.

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht (n.b.: Een verzoek om in te spreken wordt tenminste 24 uur voor de vergadering ingediend bij de commissiegriffier, tel. nr.: 0164-277243, email:J.Mutsaers@bergenopzoom.nl onder vermelding van het agendapunt waarop wordt ingesproken).

5.

Ter bespreking II:

Stukken

6.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Stad en Ruimte(n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier).

Stukken

7.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

8.

Mededelingen/ingekomen post: --

9.

Raadsmededelingen ter bespreking

Stukken

10.

Rondvraag

Sub-agendapunten

  1. a. Beschadiging Peperbus

    Stukken
11.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken