Sluiten

Agenda commissie Mens en Maatschappij d.d. 20 maart 2012

Orgaan:
commissie1
Locatie:
Raadszaal, Grote Markt 1, Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 20 maart 2012
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht (n.b.: Een verzoek om in te spreken wordt tenminste 24 uur voor de vergadering ingediend bij de commissiegriffier, tel. nr.: 0164-277386, email: P.Vergouwen@bergenopzoom.nl, onder vermelding van het agendapunt waarop wordt ingesproken)

4.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

5.

Raadsmededelingen ter bespreking:

Stukken

6.

Ter Kennisneming:

Stukken

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken