Sluiten

Openbare Besluitenlijst 3 oktober 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Tarieven Beschermd Wonen

Het college heeft de tarieven voor Beschermd wonen voor 2018 vastgesteld. Als centrumgemeente stelt Bergen op Zoom ieder jaar de tarieven vast en publiceert deze. Een speciale werkgroep heeft de tarieven voorgesteld. Aanbieders als GGZ en TanteLouise hadden zitting in die werkgroep.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Age-friendly City (leeftijdsvriendelijke gemeente)

Het college heeft besloten tot het aangaan van een intentieovereenkomst van Age-friendly City (leeftijdsvriendelijke gemeente). Wethouder Yvonne Kammeijer is door het college aangewezen als ondertekenaar van de intentieovereenkomst. De overeenkomst is inmiddels getekend.

Door Bergen op Zoom wordt samengewerkt met Roosendaal, met ouderenbonden, de Avans Hogeschool (lectoraat Active Ageing), Bravis Ziekenhuis, samenwerkende zorginstellingen en het Care Innovation Center. Deze samenwerking zal gedurende de gehele aanpak belangrijk zijn en bij de uitvoering zullen nog meer partijen betrokken worden op alle domeinen van leeftijdsvriendelijke gemeente.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Overeenkomsten Wmo Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleiding

Het college heeft ingestemd met een aantal overeenkomsten die betrekking hebben op de Wmo, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Vanaf 2015 hebben gemeenten op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) een brede verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. De huidige overeenkomsten tussen de gemeente en zorgaanbieders voor de maatwerkvoorzieningen Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleiding, lopen eind 2017 af. Door een vertegenwoordiging van de drie Brabantse Wal-gemeenten, is de afgelopen maanden in een aanbestedingstraject samen met een selectie van zorgaanbieders gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe overeenkomsten voor de periode vanaf 2018. Het college heeft ingestemd met het voorstel voor de nieuwe overeenkomsten en heeft de verantwoordelijke portefeuillehouder, Yvonne Kammeijer, aangewezen om de overeenkomsten te ondertekenen.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Handhaving Voor- en Vroegschoolse Educatie

Het college heeft nadere eisen gesteld aan het toezicht en handhaving van peuteropvang waar voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt aangeboden. De consequentie is dat op iedere peutergroep die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuteropvang als VVE-locatie is geregistreerd, minimaal één beroepskracht aanwezig moet zijn die gecertificeerd is voor het gehanteerde VVE-programma en dat andere beroepskracht in ieder geval de VVE-basistraining heeft afgerond.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Dienstverleningsovereenkomst toezichthouders

Het college heeft de dienstoverleningsovereenkomst toezichthouders-pool BRP Brabantse Wal en Tholen vastgesteld. Voor de uitvoering van het toezicht en de handhaving binnen de Wet basisregistratie personen (BRP) hebben de gemeenten Tholen, Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Er is een toezichthouders-pool opgericht waarin vooralsnog één toezichthouder participeert die binnen de vier gemeenten uitvoering geeft aan de LAA (landelijke Aanpak Adreskwaliteit). De aansturing en coördinatie van deze pool ligt bij de gemeente Bergen op Zoom (team Veiligheid, Handhaving en toezicht).

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

 

Uitgelicht

Zoeken