Sluiten

Openbare besluitenlijst 4 april 2017

Roks, M. (Marloes)

Jaarplan Regionaal Kompas 2017

In het Regionaal Kompas 2015-2020 zijn de uitgangspunten, knelpunten en doelstellingen vastgelegd ten aanzien van het vangnet voor kwetsbare mensen. Dit Regionaal Kompas is in het najaar van 2014 vastgesteld door de gemeenteraden van de gemeenten Bergen op zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. In dit Regionaal Kompas 2015-2020 is vastgesteld dat er elk jaar een jaarplan opgesteld wordt, waarin wordt teruggekeken op het achterliggende jaar en vooruit wordt gekeken naar het voorliggende jaar. Het Jaarplan Regionaal Kompas 2017 is vastgesteld door het college en ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Daarnaast heeft het college het uitvoeringsplan Begeleidingsmiddelen Maatschappelijke opvang vastgesteld. In dit plan staan diverse projecten om opvang, begeleiding en huisvesting van daklozen te organiseren.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Subsidieaanvragen Culturele Activiteiten

Het college heeft besloten de volgende organisaties subsidie te verlenen: Stichting BOV

(€ 11.848,-), Stichting Bergse Jazz Evenementen (€ 20.000,-), Stichting Vierschaar ( € 20.000,-) Stichting Proefmei (€ 15.439,-) en de Frans Marcus Memorial Taptoe ( € 7500). Een subsidieaanvraag van de Stichting Vastenavend voor het onderdeel Optocht is afgewezen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidieaanvraag begeleiding kwetsbare zwangeren

Het college heeft een bijdrage van € 7.464,- beschikbaar gesteld voor begeleiding van kwetsbare zwangeren voor de periode van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Advies Inkoop Maatschappelijke Ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning en begeleiding moeten in 2017 opnieuw worden aanbesteed. Dit inkooptraject wordt door de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen vormgegeven. Het college van B&W heeft ingestemd met het Advies Inkoop Maatschappelijke Ondersteuning en Begeleiding. Hierin staan de uitgangspunten voor het inkooptraject voor maatschappelijke ondersteuning beschreven en wordt voorgesteld om wederom te kiezen voor de aanbestedingsvorm relationeel contracteren.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Woningbouwmatrix 2016-2017

Het college heeft ingestemd met de geactualiseerde woningbouwmatrix 2016-2017 en zendt deze samen met een brief toe aan de provincie Noord-Brabant. De woningbouwmatrix geeft inzicht in de gereedgekomen woningen in 2016, de nog geplande woningbouw en de consequenties voor de eindvoorraad woningen rond 2030.

De matrix laat zien dat er in 2016 148 woningen zijn gerealiseerd. In totaal nam de omvang van de woonvoorraad in Bergen op Zoom in 2016 met 262 woningen toe.

Naast de 148 woningen in de diverse nieuwbouwprojecten zijn er 114 woningen gerealiseerd in het kader van herstructurering (onder andere Gageldonk-West).

De totale plancapaciteit per 1 januari 2017 bedraagt 2829 woningen.

Dit aantal opgeteld bij de bestaande woningvoorraad per 1 januari 2017 van 29.945 woningen, betekent een eindvoorraad van 32.774 woningen. Dat ligt in lijn met de provinciale woningbehoefte tot 2030.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Jeugdzorg: Transformatiemonitor Jeugd

Gemeenten kregen met de nieuwe jeugdwet extra verantwoordelijkheden op het gebied van jeugd. De gemeente Bergen op Zoom werkt hierbij met acht andere gemeenten in de regio West-Brabant: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert. Er is behoefte om de ontwikkelingen in het veld en de resultaten daarvan te volgen. Hiervoor ontwikkelde de GGD West-Brabant de Transformatiemonitor Jeugd. Onlangs verscheen de factsheet over de tweede rapportage. Het college zendt deze factsheet aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks

Operatie Steenbreek

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot aansluiting van de gemeente Bergen op Zoom bij de landelijke Operatie Steenbreek. Dit vanuit het oogpunt om de burgers uit de gemeente bewust te maken van de gevolgen van de klimaatverandering en bij te laten dragen in maatregelen voor het tegengaan en beperken van deze gevolgen. De overeenkomst hiervoor zal worden ondertekend door wethouder Patrick van der Velden.

Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Yvonne Kammeijer-Luycks

Last onder bestuursdwang

De eigenaar van het pand Korenbeursstraat 36a wordt een last onder bestuursdwang opgelegd om binnen een week een aantal bouwkundige gebreken te herstellen.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Overbrenging archiefbescheiden

Het college heeft besloten archiefbescheiden die horen tot het archiefblok Gemeentebestuur 1972-1996 over te brengen naar de archiefbewaarplaats. De archiefbescheiden worden na overbrenging openbaar.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Overbrenging registers burgerlijke stand naar archief

Het college heeft conform de wettelijke bepalingen besloten de registers van overlijden 1966 en het register van huwelijke 1941 van de gemeente Bergen op Zoom over te dragen aan het West Brabants Archief. 

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Regeling Burgerlijke Stand en Rechtspositieregeling ambtenaren burgerlijke stand

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Regeling Burgerlijke Stand en Rechtspositieregeling ambtenaren burgerlijke stand gewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Kaderbrief 2018 Omgevingsdienst Midden en West-Brabant

Het college heeft kennis genomen van de Kaderbrief 2018 van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant. De kaderbrief is opgesteld naar aanleiding van de richtlijnen die gemeenten hebben meegegeven aan de verbonden partijen. Die kaders worden vertaald naar de begrotingen voor 2018.

Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens

 

Uitgelicht

Zoeken