Sluiten

Openbare Besluitenlijst 20 juni 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Vervangen en onderhoud van hockeyvelden

Het college verleent medewerking aan de vervanging van hockeyvelden 9 en 11 op sportpark Rozenoord door hockeyvereniging MHC Tempo. Daarvoor sluit de gemeente twee gebruiksovereenkomsten met MHC Tempo voor de termijn waarvoor de aannemer van de velden de garantie afgeeft, respectievelijk 12 jaar (waterveld) en 15 jaar (zand ingestrooid veld). Ook maakt het college afspraken over het beheer en het onderhoud. Tenslotte stemt het college in met een garantstelling van 50% voor de financiering. Voorwaarde is wel dat de vereniging een aanvraag doet bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) en dat SWS de aanvraag accepteert en garant staat voor 50%. Zodat, aansluitend bij het sportbeleid, de hockeyvereniging de twee hockeyvelden kan omzetten naar verbeterde hockeyvelden.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Meicirculaire

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de meicirculaire 2017. De meicirculaire geeft informatie over de gelden die de gemeenten voor de gemeentelijke taken ontvangen vanuit het Rijk. De circulaire laat een toename van de Algemene Uitkering zien die voor een groot deel ingezet zal moeten worden voor loonstijging en prijsindexering. Ten opzichte van het meerjarenperspectief uit het beleidskader verbetert de eerste 2 jaren het perspectief, maar resteert nog steeds een opgave om tot een sluitende begroting te komen. De laatste twee jaren geven weliswaar een verslechtering aan, maar er resteert dan een positief saldo.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Leefbaarheidsagenda

Het college gaat samen met Stadlander een eerste aanzet maken tot het opstellen van een leefbaarheidsagenda. Deze agenda staat ten dienste van onder andere actiepunten uit het collegeprogramma zoals ISV 2.0, openbare ruimte en welzijn. Dit zullen zij doen op basis van de onderzoeksrapporten Sociale Veerkracht en Leefbaarheidsmonitor Lemon. Na een prioritering van de opgaves zal uitvoering worden gegeven aan de meest urgente opgaves. Hierbij zullen ook inwoners en andere partijen worden betrokken.

Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Patrick van der Velden 

Wijzigen bestemming perceel aan Heerlesebaan

Het college willen medewerking verlenen aan het wijzigen van de bestemming aan de Heerlesebaan 1a in Bergen op Zoom. Hiervoor wordt een wijzigingsplan opgesteld en in procedure gebracht. De agrarische bestemming zal in een woonbestemming worden omgezet.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Extra subsidie de Schelp en De Melanen BV voor sportwijkwerk

Het college kent een extra subsidie toe aan De Schelp en De Melanen BV voor het sportwijkwerk (TOS en jongerenbijbanen). De structurele meerkosten van € 15.521,- zullen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2018-2021.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen 

Verzoek van Stadlander om zienswijze

Het college heeft besloten om woningstichting Stadlander een positieve zienswijze te geven op de voorgenomen verkoop van het woningcomplex De Parade. Het woningcomplex, bestaande uit 65 meergezinswoningen en parkeergelegenheid, wordt verkocht aan een vastgoedfonds met een langdurige verhuurstrategie.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Ontwerpbegroting ISD Brabantse Wal 2018, onderdeel verbonden partijen

Het college heeft ingestemd met de ontwerpbegroting ISD Brabantse Wal en biedt deze aan de gemeenteraad aan.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Wob-verzoek sportpark De Beek

Het college heeft besloten om in het kader van een Wob-verzoek documenten (deels) openbaar te maken die betrekking hebben op diverse onderwerpen betreffende sportpark De Beek in Halsteren.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Randvoorwaarden visie op Transformatie Wijkcentra

Het college legt een raadsvoorstel met betrekking tot het opstellen van een visie op de transformatie van de wijkcentra een de raad voor. Hierin wordt de raad gevraagd randvoorwaarden vast te stellen en te kiezen voor het derde scenario ter uitwerking van de visie. De visie zelf zal in het najaar aan de raad worden voorgelegd.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

 

 

Uitgelicht

Zoeken