Sluiten

Openbare Besluitenlijst 7 maart 2017

Splinter, F. (Fabiola)

 

Doorontwikkeling Regio West-Brabant

Het college heeft het voornemen in te stemmen met het voorstel tot doorontwikkeling van de Regio West-Brabant, waarbij de focus van de RWB nadrukkelijk zal worden gelegd op economisch-ruimtelijke structuurversterking, met daarbij aandacht voor arbeidsmarkt en mobiliteit. Doel is dat de gemeenten in de RWB gezamenlijk werken aan het verder brengen van de economische ontwikkeling van West-Brabant. Een excellent vestigingsklimaat scheppen voor bedrijven en de welvaart van de burgers in onze regio te bestendigen en te verbeteren.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Actualiseren van de Arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) gemeente Bergen op Zoom

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bergen op Zoom aan te passen conform een aantal landelijke LOGA-brieven.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Vaststellen straatnaam Hof van Asselbergs

Het college heeft besloten om voor een weg die ligt in een woningbouwproject van 17 grondgebonden woningen en 65 appartementen aan de Zuidoostsingel (voormalig Veolia busremise en achterliggend terrein) de naam ‘Hof van Asselbergs’ vast te stellen.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Herontwikkeling Billrothstraat 2

Het college heeft besloten in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het verzoek voor het realiseren van een kleinschalige intramurale woonzorgvoorziening van 17 eenheden aan de Billrothstraat 2. Er is bij de gemeente een verzoek tot herontwikkeling van deze locatie binnengekomen. Het bestaande pand zal worden gesloopt en er wordt nieuwbouw gerealiseerd. Het verzoek is niet in overeenstemming met de bouwkundige bepalingen van het bestemmingsplan. Het college is van mening dat het initiatief aansluit bij de omliggende maatschappelijke functies en stedenbouwkundig inpasbaar is. Het initiatief past binnen het gemeentelijk woonbeleid en er wordt voorzien in de parkeerbehoefte. Door de sloop van het bestaande pand wordt verpaupering voorkomen.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Vierde kwartaalrapportage 2016 WVS-groep

Het college van B&W heeft de 4de kwartaalrapportage van de WVS-groep voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Subsidieafrekening 2015 Stichting Verenigde Wijkcentra

Het college heeft de uiteindelijke afrekening van subsidie voor de Stichting Verenigde Wijkcentra voor het jaar 2015 vastgesteld op € 736.912,-.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Besluit beleidsregels thema parkeren
Het college heeft in vervolg op de vaststelling van de parkeerbelastingverordening 2017 het aanwijzingsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren vastgesteld en ingestemd met de nadere beleidsregels parkeervergunningen en deze voor het onderdeel flexibilisering parkeervergunningen ter meningsvorming naar de raad gestuurd. Tevens zijn de algemene voorwaarden en de tarieven van de achteraf betaald parkeerlocaties opnieuw vastgesteld, waarbij er een vast starttarief per parkeeractie is ingevoerd.

Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Ad Coppens 

 

Uitgelicht

Zoeken