Sluiten

Openbare Besluitenlijst 7 februari 2017

Splinter, F. (Fabiola)

 

Subsidie Vraagwijzer

Het college heeft besloten om Vraagwijzer voor het jaar 2017 een subsidie te verlenen voor de organisatie van het loket Vraagwijzer. Daar kunnen alle inwoners van de gemeente Bergen op Zoom terecht met vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en vergoedingen.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Aanpassen tarieven Beschermd Wonen 2017

Het college van B&W heeft de tarieven beschermd wonen 2017 vastgesteld. Met dit besluit worden de eerder vastgestelde tarieven vervangen. Met deze hogere tarieven moet de continuïteit van zorg aan cliënten Beschermd Wonen worden gegarandeerd. Tegelijkertijd heeft het college besloten dat in overleg met de regio beheersmaatregelen getroffen moeten worden om de instroom in Beschermd Wonen te beperken door meer ambulante vormen van (zwaardere) ondersteuning.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Handhavend optreden tegen eigenaar van een woning

Het college heeft de eigenaar van een pand aan de Burgemeester Hulshofstraat een last onder dwangsom opgelegd omdat die een illegale dakkapel heeft gebouwd in beschermd stadsgezicht.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Subsidie pilot Housing First

Het college heeft besloten om vanuit haar taak als centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang € 390.237,- subsidie te verstrekken aan Pameijer/Mozaïk en WijZijn Traverse Groep voor de uitvoering van een pilot genaamd ‘Housing First’.

Housing First is een beproefd concept waarbij langdurig daklozen met meervoudige problematiek individueel worden gehuisvest met intensieve begeleiding. Het betreft daklozen vanuit de gemeente Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Subsidie Inloopfunctie GGZ

GGZ WNB heeft een subsidieverzoek ingediend voor het organiseren van een inloopfunctie voor mensen met psychische klachten. Het college heeft aan GGZ WNB hiervoor een subsidie verleend.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

 

Uitgelicht

Zoeken