Sluiten

Openbare Besluitenlijst 14 februari 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Voorschot voorgenomen subsidie aan de Stichting Bevrijding Brabantse Wal

Het college heeft besloten aan de Stichting Bevrijding Brabantse Wal een voorschot te verstrekken van € 7500,-. Dit geld is nodig om de oprichtingskosten, vergader- en organisatiekosten en kosten die al verband houden met de voorbereiding van de lustrumactiviteiten in 2019-2020 te kunnen voldoen. Verder zal in het concernbericht 2017 een bedrag van € 25.000,- worden geoormerkt ter voorbereiding van de lustrumactiviteiten Eren en Herdenken in 2019-2020. Tevens wordt daarin ook een bedrag van € 35.000,- geoormerkt voor het uitwerken van de verbinding met Canada ten aanzien van uitwisseling op de terreinen economie en educatie. Via het Beleidskader 2018 zullen deze bedragen structureel in de begroting worden opgenomen.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens, burgemeester Frank Petter 

Transformatie fysiek domein/omgevingswet

Het college stuurt de gemeenteraad een brief over de transformatie van het fysiek domein c.q. de implementatie van de Omgevingswet.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Procesvoorstel transformatie wijkcentra

Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over het proces dat zal worden doorlopen om te komen tot de transformatie van de wijkcentra. Tevens is er een brief gezonden aan de wijkcommissie Bergse Plaat waarin wordt toegezegd dat men betrokken wordt bij het proces van de transformatie van de wijkcentra.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Benoeming nieuwe leden algemene kamer adviescommissie bezwaarschriften

Het college heeft besloten om drie nieuwe leden van de algemene kamer voor de bezwaarschriften te benoemen.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Kaderbrieven 2018 Verbonden Partijen

Het college heeft kennisgenomen van de kaderbrieven van de verschillende verbonden partijen waaraan de gemeente deelneemt. Deze kaderbrieven zijn opgesteld naar aanleiding van de richtlijnen die de gemeenten hebben meegegeven aan de verbonden partijen. De kaders worden vervolgens vertaald naar de begrotingen voor 2018.

Portefeuillehouders wethouder Ad Coppens en burgemeester Frank Petter 

Afwijzen subsidie sociaal innovatiefonds

Het college heeft besloten een subsidieaanvraag van MEE West-Brabant uit het Sociaal Innovatiefonds af te wijzen. MEE-West-Brabant had een aanvraag ingediend voor het project inspiratielab. Het project is een regionaal initiatief. Omdat er lokaal als regionaal al voldoende van dit soort voorzieningen zijn, wordt de aanvraag afgewezen.

Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Arjan van der Weegen 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Poelekes’

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Poelekes’ in procedure te brengen. Dit bestemmingsplan bevat het planologisch kader voor de geplande woningbouwontwikkeling op de voormalige supermarktlocatie aan de Poelekes in Halsteren. In het kader van de procedure ligt het ontwerp voor een periode van zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Gelijktijdig worden de gevoelens van de raad gepeild middels een raadsmededeling.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Biomoer

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om geen Verklaring van geen bedenkingen voor het uitbreiden van de mestbewerkingscapaciteit Biomoer in Moerstraten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de gemeenteraad verzocht een verklaring van geen bedenkingen voor de uitbreiding van het bedrijf aan de Luienhoekweg 3 af te geven. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld om die verklaring niet af te geven omdat een verdere uitbreiding op het gebied van de gemeente Bergen op Zoom ongewenst is. Hierbij zijn met name het woon- en leefklimaat van de omgeving, de natuurwaarden en de plannen om dit gebied Halsters Laag als natte natuurparel te ontwikkelen, in de overwegingen meegenomen.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

 

Uitgelicht

Zoeken