Sluiten

Openbare Besluitenlijst 1 november 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Aanvraag omgevingsvergunning

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een loods, een woonwagen en een standplaats op de percelen Calandweg 2a en Hollandhaven 1 en 3.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Uitvoeringsprogramma Materieel Erfgoed

Het college informeert de gemeenteraad via een raadsmededeling over de stand van zaken van het Uitvoeringsprogramma Materieel Erfgoed Bergen op Zoom.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Collegeuitvoeringsprogramma 2017

Het college biedt de gemeenteraad het Collegeuitvoeringsprogramma 2017 aan. Het Collegeuitvoeringsprogramma is een procesdocument waarin aangegeven staat wanneer het college de resterende actiepunten uit het Collegeprogramma 2014-2018 uitvoert, de raad hierbij betrekt (beeldvormend, zienswijze of besluitvormend) of de raad hierover informeert.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Vaststellen tarieven Beschermd Wonen 2017

Het college heeft besloten om de resultaatovereenkomst maatwerkvoorziening Beschermd Wonen te verlengen voor 2017. Tevens zijn de nieuwe tarieven voor 2017 vastgesteld. Tot slot is een budget beschikbaar gesteld voor innovatie in 2017.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Overeenkomst Bevolkingszorg District De Markiezaten

Het college heeft ingestemd met de overeenkomst Bevolkingszorg District De Markiezaten. Binnen dat district werken de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht intensief samen op tal van veiligheidsvraagstukken, waaronder die op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Herontwikkeling Cort Heyligerskazerne

Woningcorporatie Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom hebben overeenstemming bereikt over de afronding van de voormalige Cort Heyligerskazerne op het terrein van het Groene Gordijn. De woningcorporatie heeft de gemeente voorgesteld af te willen zien van de voorgenomen sloop van de voormalige legeringsgebouwen C en D. Stadlander gaat met marktpartijen in gesprek om samen hierin woningbouw te realiseren. Uit alle onderzoeken blijkt, dat om te komen tot een goede afronding van de woonbuurt, de sloop van het oude keukengebouw E, de beste optie is. Dit pand verkeert namelijk in een erbarmelijke staat en herontwikkeling is financieel niet haalbaar.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten het bezwaar van de heer W. Hollander m.b.t. hergebruik van overheidsinformatie ongegrond te verklaren en het eerder genomen besluit in stand te laten. Eind februari van dit jaar was een verzoek tot hergebruik van overheidsinformatie ontvangen. Dit bestond uit de wens om alle digitaal beschikbare nieuwsberichten van de gemeente (inclusief de daarbij behorende publicatiedata, afbeeldingen, verantwoordelijke afdeling en andere info) te ontvangen in specifieke bestandsvormen die makkelijk zijn over te zetten in een voor de aanvrager wenselijk informatiebestand. Het college heeft op 30 maart 2016 positief beslist op dit verzoek door de verzoeker te wijzen op de informatie zoals ze is te vinden op de website van de gemeente. Deze bevat alle openbare gemeentelijke informatie.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Centrale huisvesting Vastenavendbouwclubs

De gemeente Bergen op Zoom heeft vorige week samen met de Stichting Halwana (SH), de Stichting Bergse Bouwers (SBB) en de Stichting Vastenavend (SV) een intentieverklaring getekend waarin gezamenlijk de wil wordt uitgesproken om te komen tot een centrale huisvesting van de Vastenavendclubs. Meest voor de hand liggende locatie daarvoor is de Geertruidapolder. Naar het idee van gemeente en stichtingen biedt namelijk de nieuwbouw van het Facilitair Bedrijf, het ROC en Omroepstichting Zuidwest in dat gebied enorme kansen tot samenwerking en synergie.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Afwijzing Wobverzoek inzake De Beeklaan 14

Het college heeft besloten een Wobverzoek inzake de verkoop van de Beeklaan 14 in Halsteren af te wijzen.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Amendement Gebouw-T

Het college legt in een brief aan de gemeenteraad uit hoe ze is omgegaan met de uitvoering van een amendement dat bij de behandeling van het meest recente Beleidskader over Gebouw-T is omgegaan. Naar de mening van het college is aan alle voorwaarden voldaan en betekent dit dat de bevoorschotting van de aanvullende subsidie van € 150.000,- aan Gebouw T kan worden gestart.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Invoering van het landelijk individueel keuzebudget voor gemeentepersoneel per 1-1-2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot aanpassing van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bergen op Zoom in verband met de invoering van het individueel keuzebudget (IKB) per 1 januari 2017.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Aanvraag Sociaal Innovatie Fonds voor Handwerk Collectief

Het college van B&W heeft de aanvraag voor het Sociaal Innovatiefonds voor het ‘Handwerkcollectief’ afgewezen. Deze aanvraag voldoet niet aan de doelstelling en de gestelde voorwaarden in de subsidieregeling. Het Handwerk Collectief is een sociale onderneming die zich richt op een maatschappelijk probleem: eenzaamheid onder ouderen.

Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Arjan van der Weegen 

Uitvoeringsplan Sroi: Winst voor de samenleving

Het college heeft het Uitvoeringsplan Sroi:’ Winst voor de samenleving Bergen op Zoom’ vastgesteld. Social Return on Investment (Sroi) wordt toegepast bij aanbestedingen voor opdrachten tot het uitvoeren van werken en het verlenen van diensten. De opdrachtnemer verplicht zich hiermee om een deel van de opdrachtwaarde in te zetten voor het creëren van werk- en/of werkervaringsplaatsen of het realiseren van maatschappelijke initiatieven.

Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Arjan van der Weegen 

Vaststellen geactualiseerd informatiebeveiligingsplan

Het college heeft besloten tot het vaststellen van het geactualiseerde informatiebeveiligingsplan op het gebied van de Basisregistratie Personen en Waardedocumenten.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Jaarrekening en jaarverslag Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM)

Het college heeft ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de Stichting Samen Onderwijs Maken.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Actualiseren uitvoeringsorganisatie van de regeling ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’

De uitvoeringsinrichting van de regeling ‘Brede impuls combinatiefuncties’ is aangepast door het verlenen van een subsidie aan Zwembad De Schelp en de Melanen BV voor het jaar 2017.

Bergen op Zoom vindt het belangrijk om in te zetten op sport, bewegen, gezondheid en aangrenzende maatschappelijke doelen. De F!Tfabriek is de gemeentelijke partner voor het uitvoeren van de activiteiten en het realiseren van de doelen.

De F!tfabriek wordt vanaf januari 2017 ondergebracht bij Zwembad De Schelp en de Melanen BV.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Amendement bibliotheek De Bladwijzer

Het college heeft besloten de gemeenteraad  te informeren over de stand van zaken met betrekking tot een amendement over bibliotheek De Bladwijzer in Lepelstraat.

Conform de opdracht aan het college is aan de bibliotheek een extra subsidie van € 6000,- toegekend.

Ook zijn er worden er gesprekken gevoerd om te bekijken welke acties op korte termijn kunnen worden uitgevoerd om de belangrijkste doelgroep (basisschoolkinderen), vanuit de bibliotheekfunctie goed te kunnen ondersteunen.  

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Voorstel woningcorporatie Vestia

Het college heeft besloten een positieve zienswijze te geven op het voorstel van woningcorporatie Vestia voor een administratieve scheiding van haar sociale en commerciële activiteiten. Het college heeft echter besloten een negatieve zienswijze te geven op de voorgestelde overheveling van de 8 woonzorgeenheden van het Thomashuis in lepelstraat  naar het geliberaliseerde segment.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Afwijzing planschadeverzoek

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek om planschade afgewezen. Dit verzoek heeft betrekking op een bestemmingswijziging bij het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’. Een onafhankelijke en deskundige commissie heeft het verzoek beoordeeld en geadviseerd het verzoek af te wijzen. Het college volgt het advies van deze commissie.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Aanvraag omgevingsvergunning voor pand aan de Koevoetstraat

Het college heeft besloten omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van de realisatie van drie appartementen in het pand aan de Koevoetstraat 63. Het gaat om een voormalig kantoorpand waarin de appartementen gemaakt worden. Hiervoor dient wel een bijdrage te worden gedaan in het herstructureringsfonds en er wordt een planschadeovereenkomst gesloten.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Financiële zaken rondom Regionale Milieudienst in liquidatie

Het college informeert de gemeenteraad over een aantal financiële risico’s die er bestaan rondom de Regionale Milieudienst in liquidatie. Het gaat om risico’s als de afwaardering van het onroerend goed bij verkoop van het kantoorgebouw in Roosendaal, de extra kosten bij afwikkeling van de liquidatie en de claim die de OMWB oplegt.

Het gaat om kosten die de OMWB zegt te hebben omdat personeel van de RMD is overgenomen. De RMD bestrijdt dit en het geschil is thans onderwerp van arbitrage.

Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens 

Vervroegd overbrengen van archiefbestanden naar de archiefbewaarplaats

Het college heeft besloten archiefbescheiden behorende tot bouwvergunningen, dienst Welzijn, Educatie, Recreatie, Sport en Cultuur en de dienst Sociale Zaken en Maatschappelijke Zorg vervroegd over te brengen naar de archiefbewaarplaats.

De archiefbestanden worden na het overbrengen openbaar.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Uitgelicht

Zoeken