Sluiten

Openbare Besluitenlijst 19 januari 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Principeverzoek Wouwsestraatweg 183-185

Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek voor het wijzigen van de bestemming van het perceel Wouwsestraatweg 183 en 185 naar een woonbestemming. Het verzoek is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Meervoudige subsidieaanvragen stimuleringssubsidie sportprojecten

Het college heeft ingestemd met het verlenen van stimuleringssubsidies sportprojecten aan de volgende organisaties: LTC Smash, Projectplan Obesitas en Tennis voor € 16.900,- en Stichting Jong en Vitaal voor een schooltennisproject, instroom en doorstroom voor € 19.260,-. Deze subsidieaanvragen hadden eigenlijk vorig jaar al afgehandeld moeten zijn, maar vanwege het werken met nieuwe systemen is dit verlaat en in 2 tranches gebeurd.
Aanvragen van de Halsterse tennisvereniging en roeivereniging Aquarius zijn afgewezen omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. Het moest namelijk gaan om activiteiten op het gebied van sport en niet om sportaccommodaties.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen    

Verzoek om planschade

Er is een verzoek om planschade ingediend i.v.m. de geboden mogelijkheden voor de realisatie van een joblodge op het perceel Parallelweg 54. Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van dit verzoek advies ingewonnen bij een extern adviseur en heeft met inachtneming hiervan besloten om niet over te gaan tot betaling van een tegemoetkoming van planschade, maar in plaats hiervan over te gaan tot aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij de planologische regeling in overeenstemming wordt gebracht met de verleende omgevingsvergunning voor de joblodge.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Ontwerp uitwerkingsplan Nieuwe Vesting, plandeel De Nieuwe Kaai, fase 2

Het college heeft besloten het ontwerp-Uitwerkingsplan Nieuwe Vesting, deel Nieuwe Kaai, fase 2 ten behoeve van de woningbouw voor de Waterveste ter inzage te leggen. De stukken liggen op het stadskantoor ter inzage en worden beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende een termijn van 6 weken kan iedereen een zienswijze indienen.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid’ onherroepelijk

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid’ is onherroepelijk geworden. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is geen beroep bij de Raad van State ingesteld. Wel heeft de provincie om formele reden aan een voorschrift een reactie aanwijzing gegeven. Een reactieve aanwijzing is een instrument van de provincie waarbij bepaald wordt dat onderdelen van een bestemmingsplan niet in werking treden. De aanwijzing gaat over een regeling over bouwwerken.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Subsidie en huur 2016 voor zwembaden de Schelp en de Melanen

Het college heeft subsidie verleend aan zwembad de Schelp van € 1.668.493,- en aan zwembad de Melanen van € 174.813,-. De huur voor 2016 voor zwembad de Schelp is vastgesteld op € 1.101.962,- per jaar en voor zwembad de Melanen op € 15.872,-.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen 

Overbrenging registers naar Historisch Centrum

Het college heeft conform de wettelijke bepalingen besloten de registers van overlijden, van de gemeente Bergen op Zoom en Halsteren, periode 1961-1965 over te brengen naar het Historisch Centrum het Markiezenhof. Daarbij worden de registers openbaar.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beheersbegroting 2016

Het college heeft, in navolging van vaststelling van de programmabegroting 2016 door de gemeenteraad, de beheersbegroting 2016 vastgesteld. De beheersbegroting betreft de verdere uitwerking van de begroting op detail/uitvoeringsniveau.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Vluchtelingenvraagstuk

Het college heeft in een brief aan de gemeenteraad aangegeven dat er op korte termijn een projectplan opgesteld zal worden met betrekking tot het vluchtelingenvraagstuk. Tevens wordt in de brief aangegeven dat reeds een aantal acties in gang is gezet. Zo wordt gekeken naar de huisvesting van extra statushouders. De verwachting is dat de taakstelling om statushouders te huisvesten sowieso zal verdubbelen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om daar bovenop extra statushouders te kunnen huisvesten. Samen met de gemeenteraad zullen de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek, een expertmeeting en de uitkomsten van gesprekken met inwoners en maatschappelijke organisaties moeten bijdragen aan de besluitvorming over het vluchtelingenvraagstuk. Besluiten over het al dan niet realiseren van noodopvang voor vluchtelingen kunnen derhalve niet eerder genomen worden dan nadat het proces met de gemeenteraad is afgerond.
Portefeuillehouders wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks en burgemeester Frank Petter

Aanvraag Rijksbijdrage

Het college stelt aan de raad voor om de in 2015 gemaakte kosten voor het opsporen van Niet Gesprongen Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (NGE) vast te stellen op € 429.643,08 exclusief BTW.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

De Beeklaan 14 (Samarbete)

Het college heeft ingestemd met de voorkeursvariant om het pand Beeklaan 14 (Samarbete) te verkopen aan de scouting Jeanne d’Arc. Via een gevoelenspeilende raadsmededeling wordt deze variant aan de gemeenteraad voorgelegd. Het totale dossier, getoetst op de Wet Openbaarheid van Bestuur, zal openbaar gemaakt worden. Een deel zal vertrouwelijk ter inzage worden gelegd bij de griffie.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Uitgelicht

Zoeken