Sluiten

Openbare besluitenlijst 6 september 2016

Roks, M. (Marloes)

Verzoek om steun voor wooninitiatief

Het college heeft besloten om een verzoek van de Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom om financiële steun ten behoeve van hun wooninitiatief af te wijzen. Het gaat om een te realiseren woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking in de woonbuurt ‘Op de Weele’ in deelgebied Nieuwe Vesting. Het college draagt het initiatief zeker een warm hart toe maar het verzoek past niet binnen het vastgesteld gemeentelijk beleid of gemeentelijke subsidieregelingen. Het maken van een uitzondering zou precedentwerking in de hand kunnen werken. Daarom ziet het college af van geldelijke steun voor het initiatief.

Portefeuillehouder: wethouder Patrick van der Velden

Handhavend optreden tegen eigenaar van pand

Het college legt een eigenaar van een pand op de Grote Markt een last onder dwangsom op. Dat gebeurt omdat het pand in slechte staat verkeert. Al eerder was een last onder dwangsom hiervoor opgelegd, maar het pand is inmiddels overgegaan in andere handen. Daarom moet dit opnieuw gebeuren bij de huidige eigenaar.

Portefeuillehouder: burgemeester Frank Petter

Subsidie aan de Stichting Care Innovation Center West-Brabant

Het college van B&W heeft besloten een eenmalige subsidie te verlenen van € 47.250,- aan de Stichting Care Innovation Center West-Brabant voor de uitvoering van het project Cross Care. Daarmee kunnen ondernemers ondersteund worden bij de doorontwikkeling en implementatie van innovaties voor burgers, mantelzorgers en zorgprofessionals. Het doel is de leefbaarheid van inwoners in West-Brabant te verbeteren, doordat zij de juist ondersteuning krijgen en zo lang mogelijk (met behulp van eigen netwerk) voor zichzelf kunnen zorgen en langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Kammeijer

Subsidie spreek- en behandelkamer in de maatschappelijke opvang

Het college heeft besloten om vanuit haar taak als centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang bij te dragen aan het realiseren van een spreek- en behandelkamer in de maatschappelijke opvang. Dit is nodig om de noodzakelijke medische zorg voor dak- en thuislozen te realiseren. Het betreft hier daklozen vanuit de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. Het gaat om een bedrag van 10 mille.

portefeuillehouder: wethouder Yvonne Kammeijer

Wob-verzoek locatiekeuze woonwagens

Het college honoreert gedeeltelijk de ingediende verzoeken om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur van de bewoners van de Merijntje Gijzenlaan met betrekking tot het besluit voor de nieuwe woonwagenlocaties Antwerpsestraatweg en langs de Lijn.

Portefeuillehouders: wethouder Patrick van der Velden en burgemeester Frank Petter

Uitgelicht

Zoeken