Sluiten

Openbare Besluitenlijst 28 juni 2016

Homs, J.J.E. (Etiënne)

Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsgericht werken in Waterpoort

Het college heeft besloten de samenwerking in Gebiedsgericht werken in Waterpoort voort te zetten. Het gaat hierbij om het voortzetten van samenwerking tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Goeree-Overflakkee, Steenbergen en Tholen, de provincies Zeeland en Noord-Brabant, waterschap de Brabantse Delta, natuurterreinbeheerders, ZLTO, bedrijfsleven en onderwijs.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Wijziging verordeningen

Het college heeft ingestemd met een raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening tot 1e wijziging van de Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015 en de Verordening tot 1e wijziging van de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet. 
In de raadsvergadering van 17 december 2014 heeft de raad verschillende verordeningen in het kader van de Participatiewet vastgesteld. Vanwege invoering van de Wet taaleis Participatiewet alsmede de behoefte vanuit de praktijk aan een recidive-bepaling bij het begaan van zeer ernstige misdragingen door uitkeringsgerechtigden, is het noodzakelijk nieuwe bepalingen in de Handhavings- en maatregelenverordeningen inkomensvoorzieningen 2015 op te nemen. 
Portefeuillehouder wethouders Arjan van der Weegen

Aanpassing rechtspositie

Het college van B&W heeft in haar vergadering van 21 juni 2016 de rechtspositieregeling van ambtenaren die werkzaam zijn binnen de kunsteducatie, aangepast. Wijzigingen in de manier van werken verlangen een bredere inzet van de docenten en daarmee wordt ook de rechtspositie aangepast. 
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen

Nadere regel Innovatiebudget (transitie Jeugdzorg)

De gemeente Bergen op Zoom werkt met 8 gemeenten samen op het gebied van jeugd. Het bieden van kwalitatief goede jeugdhulp voor jeugdigen en hun ouder(s)/verzorger(s), met behulp van innovatie in zorgvormen en voor minder geld, is een belangrijk uitgangspunt. Om innovatie te stimuleren bij de zorgaanbieders, is er een subsidieregeling opgesteld. Dit is de nadere regeling innovatiebudget 2016. Het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom heeft hiermee ingestemd. De gemeente Roosendaal voert de regeling uit namens de 9 gemeenten. Dit houdt in dat zij de aanvragen in ontvangst nemen en afhandelen. 
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks 

Evaluatie Beleidsplan wonen 2014-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de evaluatie Beleidsplan Wonen 2014-2018. De aanbevelingen worden in een concreet uitvoeringsprogramma uitgewerkt. De raad wordt over de evaluatie geïnformeerd.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Woonperspectief regio West-Brabant

Het college heeft kennis genomen van de analyse van de woningmarktopgaven tot heden en onderschrijft de vijf leidende principes als basis voor samenwerking en uitwerking van het Woonperspectief regio West-Brabant. Ook wordt ingestemd met de samenwerkingsagenda voor de subregio West-Brabant west. 
De vijf leidende principes dienen als basis voor samenwerking en verdere uitwerking. De principes zijn: 1) denken als belegger, 2) marktspanning is nodig, alsmede flexibiliteit in woonprogramma’s, 3) kwaliteit gaat voor kwantiteit, 4) Beleid en programmering hebben ook een financiële component, 5) groot denken, maar klein doen. 
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Stand van zaken acquisitie

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken rondom acquisitie met betrekking tot bedrijven en bedrijventerreinen. De informatie wordt middels een brief naar de raad gezonden. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Regio-indeling werkgebieden woningcorporaties

Het college heeft kennis genomen van ingediende zienswijzen met betrekking tot de regio-indeling van werkgebieden van woningcorporaties in Hart van Brabant en West-Brabant. Het college heeft ingestemd met de zienswijzen die ingediend zijn bij de minister. De minister beslist over de definitieve indeling in regionale werkgebieden voor woningcorporaties. Het is niet bekend wanneer de minister een besluit neemt over de regio-indeling. 
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting

Het college van B&W heeft de startnotitie doordecentralisatie vastgesteld. Daarin is vermeld welke trends en (maatschappelijke) ontwikkelingen aanleiding geven en mogelijk maken dat de gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting op een andere manier samen met de schoolbesturen wordt geregeld. 
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Yvonne Kammeijer-Luycks 

Beslissing op bezwaar Wob-verzoeken

Het college heeft besloten het bezwaarschrift tegen een besluit op een Wob-verzoek van 28 oktober 2015 inzake de Beeklaan 14 in Halsteren. In grote lijnen komt het erop neer dat de bezwaren niet-ontvankelijk zijn verklaard. De indiener is inmiddels op de hoogte gesteld van de beslissing.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Uitgelicht

Zoeken