Sluiten

Openbare Besluitenlijst 24 mei 2016

Splinter, F. (Fabiola)

 

Subsidie 2016 voor het project Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen

Het college heeft besloten voor 2016 € 9.630,- aan subsidie te verlenen aan de Stuurgroep Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen met als doel in een vroegtijdig stadium de problemen op te pakken bij kwetsbare ouderen. In dit project wordt nauw samengewerkt tussen diverse huisartsen, WijZijn Traversegroep, zorgaanbieders, ziekenhuis Bravis en GGZ WNB.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Jaarplan Regionaal Kompas 2016

Het college heeft het Jaarplan Regionaal Kompas 2016 en het uitvoeringsplan Begeleidingsmiddelen Maatschappelijke Opvang vastgesteld. In het Regionaal Kompas 2015-2020 zijn de uitgangspunten, knelpunten en doelstellingen vastgelegd ten aanzien van het vangnet voor kwetsbare mensen. Dit Regionaal Kompas is in het najaar van 2014 vastgesteld door de gemeenteraden van Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. In dit Regionaal Kompas 2015-2020 is vastgelegd dat er elk jaar een plan opgesteld wordt, waarin wordt teruggekeken op het achterliggende jaar en vooruit wordt gekeken naar het voorliggende jaar. Het Jaarplan Regionaal Kompas 2016 is vastgesteld door het college en ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Daarnaast heeft het college het uitvoeringsplan Maatschappelijke Opvang vastgesteld. In dit plan staan diverse projecten om opvang, begeleiding en huisvesting van daklozen beter te organiseren.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Handhavend optreden tegen eigenaar van pand

Het college heeft een eigenaar van een pand aan de Grote Markt dat in slechte staat verkeert, een last onder dwangsom opgelegd om het pand te herstellen.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Uitgelicht

Zoeken