Sluiten

Openbare Besluitenlijst 21 juni 2016

Splinter, F. (Fabiola)

                                                                                                                                                                   

Bomen op gemeentelijke lijst monumentale houtopstanden

Het college heeft besloten de 31 Lindes aan de westzijde van de Vijverberg Noord als lintbegroeiing op de gemeentelijke lijst van monumentale houtopstanden te plaatsen.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Ongegrondverklaring bezwaarschrift

Het college heeft een bezwaarschrift dat was gericht tegen het opleggen van twee lasten onder dwangsom, wegens het bouwen van twee illegale appartementen in de Roskamstraat, ongegrond te verklaren. 
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Leefbaarheid in wijken en kernen

In het Collegeprogramma 2014-2017 is aangegeven dat het college de leefbaarheid in wijken en kernen in stand wil houden. Het college heeft besloten om Telos een onderzoek naar de sociale veerkracht in alle wijken en kernen van de gemeente Bergen op Zoom te laten uitvoeren. De uitkomsten van het belevingsonderzoek Lemon dat dit jaar samen met de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht, Tholen en de woningstichtingen Stadlander, Woensdrecht en Woonkwartier plaatsvindt, kunnen worden geïntegreerd in de rapportage van Telos. Zo kunnen objectieve gegevens (feiten) en subjectieve gegevens (beleving) in één rapportage bij elkaar worden gebracht. Op basis van de rapportage wordt op een verantwoorde wijze bijsturing/ontwikkeling van beleid en uitvoering mogelijk gemaakt. 
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Aanwijzen van twee nieuwe hondenlosloopterreinen

Het college heeft besloten met toepassing van artikel 2:57, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening, de locaties houtwal/bosgebied achter de Eikenlaan in Halsteren en het terrein aan het Petuniapad/Lupineveld in Bergen op Zoom aan te wijzen als terreinen waarop een eigenaar of een houder van een hond deze los mag laten lopen. Daarnaast heeft het college besloten dat het terrein aan de Steenbergseweg in Halsteren niet langer is aangemerkt als een terrein waarop het toegestaan is honden los te laten lopen. 
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Last onder dwangsom

Het college heeft de exploitant van een horeca-inrichting aan de Zuidzijde Haven opnieuw een last onder dwangsom opgelegd wegens het herhaaldelijk overtreden van de geluidsnormen.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Aanvraag Sociaal Innovatie Fonds

Het college van B&W heeft de aanvraag voor het Sociaal Innovatiefonds voor het project Stadsacademie Bergen op Zoom toegekend. De aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden in de subsidieregeling. De subsidie is aangevraagd door de Bergse Actieve Senioren (BAS). Het gaat om het aanbieden van een totaaloverzicht van zoveel mogelijk cursussen aan alle inwoners van Bergen op Zoom met het motto: Een leven lang leren. 
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks 

Overeenkomst inzamelen en verwerken afvalstoffen

Het college heeft kennisgenomen van de Raamdienstverleningsovereenkomst met Saver over het inzamelen en verwerken van afval. Wethouder Ad Coppens tekent deze overeenkomst namens de gemeente Bergen op Zoom.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Agenda herstructurering WVS en ketensamenwerking Participatiewet

In het derde kwartaal van 2015 hebben de colleges en raden ingestemd met het visiedocument over de herstructurering van de WVS-groep en de ketensamenwerking met de Werkpleinen ISD Brabantse Wal en Hart van West-Brabant (hierna Werkpleinen). Vervolgens is een vervolg-bestuursopdracht geformuleerd voor de uitwerking op dit visiedocument. De nieuwe projectleider is per maart 2016 gevraagd om als eerste stap in het vervolgproces te komen met een plan van aanpak voor de komende periode. Dit plan heet ‘Agenda herstructurering WVS en ketensamenwerking Participatiewet’.  
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Midgetgolfbaan Meilust

Het college heeft ingestemd met het niet langer zelf exploiteren van de midgetgolfbaan aan het Heesterbos. Er vindt echter nog wel verder onderzoek plaats naar het overdragen van de exploitatie aan derden. Met de betrokken partijen zal ook verder overleg worden gevoerd over de mogelijkheden.   
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Patrick van der Velden 

Ontwerp begroting ISD Brabantse Wal 2017, onderdeel Verbonden Partijen

Het college heeft kennisgenomen van de begroting van de intergemeentelijke sociale Dienst Brabantse Wal. Aan de raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen over de ontwerp-begroting. 
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Aanvraag sociaal innovatiefonds: project Parallel van Stichting Krot&Co

Het college van B&W heeft de aanvraag voor het sociaal innovatiefonds voor het project Parallel van de Stichting Krot&Co in samenwerking met de Stichting SamenWerken toegekend. De aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden van de subsidieregeling. Het gaat hier om een samenwerkingsproject om activiteiten op te zetten om de cliënten van Stichting Samenwerken te betrekken bij de uitvoering van een kunstzinnig project waarmee ze hun eigen creatieve vermogens ontwikkelen. De deelnemers ervaren hoe het is om gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor een eindproduct.  
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Arjan van der Weegen 

Meicirculaire

Het college informeert de raad over de uitkomsten van de (financiële) ontwikkeling van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Aanpassing subsidieregeling Jubilea

Het college heeft besloten de Subsidieregeling Jubilea 2015 ter verduidelijking tekstueel aan te passen. De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2015. 
De aanpassing betreft met name de berekening van het maximum bedrag dat toegekend kan worden. Vanaf het 75-jarig bestaan kunnen verenigingen een bedrag van € 375,- euro krijgen. Voor Vastenavendclubs geldt een maximum-bedrag van € 377,-.
De regeling is tevens aangepast op het het aantal jaren dat een vereniging bestaat. Die loopt nu door tot 150 jaar.  
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Vaststellen detailhandelsstructuurvisie 2016

Het college stelt de gemeenteraad voor de uitgangspunten van de Detailhandelsstructuurvisie 2016 kaderstellend vast te stellen. De huidige nota Detailhandel dateert van 2003 en sluit niet meer aan bij de huidige problematiek en de te verwachten ontwikkelingen. Er moet zowel rekening gehouden worden met een (mogelijk) structureel lagere vraag naar winkelruimte, maar ook met de vraag hoe winkelgebieden/-locaties in deze tijd aan de vraag van de consument tegemoet kunnen komen. Om die reden is gestart met een actualisatie van de Nota Detailhandel. Hert betreft een integrale visie voor alle detailhandelslocaties binnen de gemeente. In de detailhandels-structuurvisie legt de gemeente Bergen op Zoom haar visie vast op de toekomstige detailhandels-ontwikkelingen en ruimtelijke kwaliteit van alle winkelgebieden. Er worden beleidsdoeleinden geformuleerd die richtinggevend zijn voor de uitvoering, voor de toekomst en voor middelen die worden ingezet om de geformuleerde doelen te bereiken.   
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

 

 

Uitgelicht

Zoeken