Sluiten

Openbare Besluitenlijst 12 april 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Last onder dwangsom 
Het  college heeft besloten om handhavend op te treden tegen het zonder omgevingsvergunning wijzigen van een voorgevel aan een pand aan het Bolwerk Zuid.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Veteranendag Bergen op Zoom 
Het college verleent medewerking aan het Veteranen Ontmoetings Centrum (VOC) om hun lokale veteranendag vanaf 2016 te houden op de laatste zaterdag voor de landelijke veteranendag.   
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Aandeelhouderschap ‘Herstructurering’ Delta NV   
De gemeente Bergen op Zoom stemt in met het toetsingskader ; 'herstructurering Delta NV’ maar is vooralsnog niet voornemens te participeren in een door de aandeelhouders te verlenen garantie.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Hondenbelasting    
Het college stelt de gemeenteraad via een brief op de hoogte van het onderzoek naar het afbouwen of afschaffen van de hondenbelasting. Duidelijk is dat de gemeente door het afbouwen of het afschaffen van de hondenbelasting minder belastinginkomsten heeft en dat compensatie dan aan de orde is.    
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Huishoudelijke Hulp Toelage   
Het college heeft ingestemd met het per direct verlagen van de bijdrage voor gebruikers van Huishoudelijke Hulp Toelage naar € 5,- per uur in 2016. 
In 2014 heeft de rijksoverheid een bezuiniging aangekondigd voor huishoudelijke ondersteuning. Om de vraag naar huishoudelijke hulp te stimuleren en om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden heeft het Rijk voor de jaren 2015 en 2016 Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) beschikbaar gesteld aan gemeenten. Om het gebruik van de HHT te stimuleren heeft het college van B&W ingestemd met het per direct verlagen van de bijdrage voor gebruikers. Dit bedrag wordt dan door de gemeente aangevuld tot de kostprijs van € 22,50. 
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks           

Benoemen Klachtencommissie Jeugd  
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom heeft de volgende personen in de nieuw te vormen Klachtencommissie Jeugd benoemd:

  1. Wilma der Weduwe – de Groot (voorzitter); 

  2. Saskia van de Merbel-Platje (plaatsvervangend voorzitter); 

  3. Philip Veerman (gedragsdeskundige); 

  4. Elisabeth Klaver (gedragsdeskundige);

  5. Saskia de Kroes (jeugdarts).

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks 

Werkwijze Koningsdag 2016  
Tijdens de aanstaande Koningsdag richt de gemeente Bergen op Zoom zich op het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Daarbij gaat het om de dag zelf als om de dag en nacht voorafgaande aan Koningsdag. Ook zal gelijk aan de voorgaande Koningsdag de Westersingel niet worden afgesloten van het verkeer. In aanloop naar Koningsdag 2017 zal er door de gemeente en het Oranjecomité een nieuwe opzet voor de Vrijmarkt worden opgezet.  
Portefeuillehouders wethouder Arjan van der Weegen en burgemeester Frank Petter 

Verkoop Jacob Jordaenstraat 1   
Het college heeft besloten het pand aan de Jacob Jordaenstraat te verkopen. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Visie en actieplan Brede Aanpak Binnenstad   
Het college gaat de raad vragen om voor de uitvoering van de Brede Aanpak Binnenstad een krediet van € 1.500.000,- ter beschikking te stellen voor de komende 3 jaar. Dit krediet zal eenmalig gedekt worden uit de Algemene Reserve. Aanleiding voor de aanpak is de groeiende leegstand in de retail in de binnenstad. Die is de laatste jaren steeds pregnanter geworden. De gemeenteraad heeft op basis van hoorzittingen met relevante partijen uit Bergen op Zoom een raadsvoorstel geschreven met een heldere aanzet tot uitvoering van een Brede Aanpak Binnenstad.    
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Uitgelicht

Zoeken