Sluiten

Openbare Besluitenlijst 9 juni 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Vestiging lunchroom

Het college van burgemeester en wethouders verleent medewerking aan het plan om in een pand aan de Fortuinstraat een lunchroom te vestigen. Dit plan zorgt voor een passende invulling van een leegstaand pand en levert daarmee een positieve bijdrage aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de binnenstad. Op het initiatief is de Winkelsluitingswet van toepassing. B&W verlenen de initiatiefnemer een omgevingsvergunning.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen 

Opleggen dwangsom

Het college heeft de eigenaar van een pand aan de Antwerpsestraatweg een last onder dwangsom opgelegd om een einde te maken aan het illegaal verhuren van twee kleine appartementen in een bijgebouw. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Aanpassing re-integratieverordening

Op 1 januari 2015 is als opvolger van de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet in werking getreden. Net als in de WWB wordt in de Participatiewet aan de gemeenteraad opdracht gegeven om een aantal onderdelen bij verordening te regelen. De gemeenteraad heeft in december 2014 een aantal van deze verordeningen vastgesteld, waaronder de re-integratieverordening. Hierin moet nu een aantal technische wijzigingen in worden doorgevoerd.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen   

Evaluatie Opschaling uitvoering Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

Naar aanleiding van de motie Opschaling uitvoering IBOR is een evaluatie opgesteld die het college aanbiedt aan de gemeenteraad. B&W hebben ook ingestemd met het zwerfafvalbakkenplan, dat voortkomt uit deze evaluatie, en biedt dat ter kennisname aan de raad aan. Dit plan behelst het terugbrengen van het aantal bakken voor zwerfafval met 33%. 
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Afvalstoffenbeleidsplan 2015-2019

Het college vraagt de gemeenteraad door middel van een raadsmededeling een voorkeur uit te spreken over een aantal opties in het nieuwe Afvalstoffenbeleidsplan 2015-2019.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Subsidieplafond participatievoorziening Beschut werk

Vanwege hoge, langlopende financiële verplichtingen die zijn verbonden aan de participatievoorziening Beschut werk en de beperkte bijdrage van het Rijk hiervoor in het participatiebudget, wil het college hiervoor een subsidieplafond instellen. Wanneer dat namelijk niet zou gebeuren, zal dit tot forse tekorten leiden. Het college peilt de mening van de gemeenteraad hierover door middel van een raadsmededeling.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen   

Dwangsom dansschool Buitenvest

Het college treedt handhavend op tegen een eigenaar van de dansschool aan de Buitenvest, omdat hij deze exploiteert in strijd met het bestemmingsplan.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Inkoopadvies Beschermd wonen

Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten een brede verantwoordelijkheid gekregen voor Beschermd Wonen. Er is besloten om in 2015 subsidies te verstrekken aan de zorgaanbieders en daarna in 2015 een inkooptraject te starten voor het beschermd wonen vanaf 2016. Op dit moment wordt dit inkooptraject voorbereid. Ten behoeve hiervan is een inkoopadvies opgesteld, waarin een aantal uitgangspunten voor het inkooptraject zijn opgenomen en waarin advies wordt gegeven over welke vorm van inkoop hier het best bij past. Het college heeft ingestemd met de uitgangspunten.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks   

Transitie Jeugdzorg

Met de inwerkingtreding van de jeugdwet per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor alle vormen van jeugdhulp. In 2014 hebben tal van voorbereidingen plaatsgevonden. Daarbij ging het voornamelijk om de inrichting van het stelsel en de inkoop en samenwerkingsafspraken met alle partijen die een rol spelen in dit omvangrijke dossier. Door de enorme druk die dit met zich meebracht, is er nog een aantal onderdelen dat door het college ter kennisgeving aangenomen is of vastgesteld is. Het gaat hierbij om:

  • werkbegroting transitie jeugdzorg 2015 inclusief de onderliggende grondslagnotitie.
  • de jeugdhulpcatalogus West-Brabant west
  • financiering in het kader van zorgcontinuïteit voor zorgaanbieders zonder raamcontract
  • de toevoeging van de koraalgroep als 7de partner
  • de notitie over het expertteam
  • het beleggen van de kassiersfunctie bij de gemeente Roosendaal.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen        

Afvalplan Waterkring West

Het college heeft kennisgenomen van de publieksversie Afvalwaterplan Waterkring West en stuurt het ter kennisname aan de gemeenteraad. In dit Afvalwaterplan staat het gezamenlijke beleid beschreven voor de aanpak van het (afval)waterbeheer.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Uitgelicht

Zoeken