Sluiten

Openbare Besluitenlijst 26 mei 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Aanpassingen begane grond stadskantoor

In verband met wijzigingen in de dienstverlening aan inwoners en ten behoeve van verbetering van interne processen wordt een aantal aanpassingen uitgevoerd op de begane grond van het stadskantoor. Zo wordt bijvoorbeeld het aantal (dichte) spreekkamers uitgebreid en worden werkruimten aangepast.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Verlenen omgevingsvergunning voor de Bergse Dumphal

Het college heeft besloten omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een winkelpand (Bergse Dumphal) aan de Van Konijnenburgweg 1a.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen    

Brief CNV over CAO-onderhandelingen SW sector

Het college geeft schriftelijk aan de CNV te kennen dat zij, ten aanzien van de CAO-onderhandelingen in de sector van de Sociale Werkvoorziening de lijn van de VNG volgt.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen                   

Veiligheidsfunctionaris

In het Collegeprogramma 2014-2018 is opgenomen dat er een Veiligheidsfunctionaris moet komen die samen met bewoners en ondernemers in gesprek gaat, problemen signaleert en ze ook oplost. Daarnaast legt de veiligheidsfunctionaris contact met bijvoorbeeld de politie en gemeentelijke diensten. Deze functie is geïnspireerd op de stadsmarinier van de gemeente Rotterdam. Het college van B&W heeft de functie van veiligheidsfunctionaris uitgewerkt. De functie wordt gerealiseerd binnen de bestaande budgetten die beschikbaar zijn op het programma Veiligheid.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

De Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Bergen op Zoom moet worden geactualiseerd. Op basis van deze verordening kunnen schoolbesturen voor basis- en speciaal onderwijs huisvestingsaanvragen indienen. De actualisatie heeft vooral te maken met het wijzigen van onderwijswetten, waardoor de gemeente niet meer verantwoordelijk is voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen.
Het college heeft het concept voor de geactualiseerde verordening vastgesteld. Voordat de gemeenteraad de herziene verordening vaststelt, hebben de betreffende schoolbesturen de gelegenheid hun zienswijzen op de voorgenomen wijzigingen in te dienen.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks                       

Begrotingen Openbaar Onderwijs

Het college van B&W heeft de begrotingen 2015 van de Stichting SOM en RSG ’t Rijks, voor de instandhouding van het openbaar onderwijs in Bergen op Zoom, goedgekeurd.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks                                                        

Beleidslijn en Beleidsregel Bibob gemeente Bergen op Zoom             

Als gevolg van de uitbreiding van de wet Bibob is de Beleidsregel Bibob 2015 gemeente Bergen op Zoom vastgesteld. Deze beleidsregel treedt in de plaats van de Beleidslijn BIBOB voor Horecainrichtingen, Seksinrichtingen, Coffeeshops en Speelautomatenhallen van 9 december 2003. Na het vaststellen van deze beleidsregel kan de Wet Bibob ook worden toegepast op vergunningsaanvragen in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening, Wabo, Milieu en op gemeentelijke vastgoedtransacties en subsidies.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Ton Linssen   

Ontwerpbestemmingsplan Bergse Plaat/Binnenschelde 2015

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Bergse Plaat/Binnenschelde 2015’ in procedure te brengen. Het plan wordt zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kan een ieder zienswijze indienen. Ingediende zienswijzen worden door de gemeenteraad betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Omwonenden van het plangebied worden vooraf per brief geïnformeerd.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen           

Aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen van kinderafdeling Bravis Ziekenhuis

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van de kinderafdeling van het Bravis Ziekenhuis.
Portefeuillehouders wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks en burgemeester Frank Petter

Project Binnenstad

Het college informeert de raad over de aanpak om te komen tot een brede visie op de binnenstad. Het college schrijft in de brief aan de raad, dat hij verwacht dat de raad de resultaten van door de raad georganiseerde bijeenkomsten en schriftelijke reacties op een door de raad gedane oproep zal delen met het college, zodat die informatie gebruikt kan worden bij de aanpak van de binnenstad.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen             

Integraal Handhavingsbeleid 2015-2018

Het college heeft besloten de nota Integraal Handhavingsbeleid 2015-2018 vast te stellen en ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad en de provincie Noord-Brabant. Primaire doel van handhaving is en blijft het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving. Bergen op Zoom is in de provincie de tweede gemeente die de Landelijke Handhavings Strategie implementeert in het beleid.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

 

Uitgelicht

Zoeken