Sluiten

Openbare Besluitenlijst 20 oktober 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Beantwoording motie Couragegelden

Het college heeft een motie over de inzet van Couragegelden via een brief aan de gemeenteraad beantwoord. Tijdens een avond over veiligheid die op 9 september jongstleden is gehouden had de raad al aangegeven akkoord te zijn met de opbouw van de begroting van deze gelden mits er voldoende flexibiliteit behouden kon worden. Naar de mening van het college is dat het geval.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Gewijzigde vaststelling 1e wijzigingsplan Buitengebied Noord

Burgemeester en wethouders hebben het 1e wijzigingsplan van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’ gewijzigd vastgesteld. Dit wijzigingsplan voorziet in de uitoefening van een dierenartsenpraktijk aan het Vagevuur in Lepelstraat. Een door de provincie ingediende zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van het wijzigingsplan. Het plan zal op de gebruikelijke wijze ter visie worden gelegd.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden            

Randvoorwaarden maatschappelijk aanbesteden wijkcentra

Het college heeft de randvoorwaarden voor het maatschappelijk aanbesteden van wijkcentra De Wittenhorst, Antonius Abt/Borgvliet, ’t Fort en Gageldonk-West vastgesteld. Er wordt met name gekeken in hoeverre partijen in de samenleving de wijkcentra tegen lagere kosten zouden kunnen overnemen.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Financiële gevolgen decentralisaties 2015

Het college zal aan de hand van een presentatie aan de auditcommissie de raad informeren over de landelijke problematiek ten aanzien van de controle en verantwoording over 2015 in het sociaal domein.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen 

Catharinacomplex

Het college heeft besloten dat de gemeente Bergen op Zoom een faciliterende en stimulerende rol wil spelen ten aanzien van nieuwe initiatieven voor de invulling van het Catharinacomplex van tanteLouise-Vivensis en dat ter zijner tijd beken zal worden hoe een nieuw initiatief past binnen de gemeentelijke kaders.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Yvonne Kammeijer-Luycks

Uitgelicht

Zoeken