Sluiten

Openbare Besluitenlijst 15 december 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Handhavend optreden i.v.m. illegale bouw appartementen

Het college heeft besloten handhavend op te treden tegen de eigenaar van twee illegale appartementen in de Roskamstraat. Tijdens een controle is geconstateerd dat de eigenaar van een perceel aan die straat twee appartementen heeft gebouwd zonder omgevingsvergunning en is geconstateerd dat het gebruik van de gronden onder de appartementen woningen niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan. Er mag daar volgens het bestemmingsplan niet gewoond worden.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Patrick van der Velden

Overeenkomst overdracht beheer en onderhoud aanleg A4

Het college heeft ingestemd met de overeenkomst waarmee het onderhoud van de wegen van de nieuwe A4 gelegen binnen de gemeente wordt overgedragen aan de gemeenten door Rijkswaterstaat.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Handhavend optreden tegen eigenaar van pand in Kloosterstraat

Het college heeft een eigenaar van een pand aan de Kloosterstraat een last onder dwangsom opgelegd wegens het illegaal wijzigen van de voorgevel en het plaatsen van twee illegale dakkapellen.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Borgstelling LTC Smash

De gemeente zal samen met Stichting Waarborgfonds Sport, garant staan (ieder voor de helft) voor een lening die LTC Smash zal aangaan voor de verbouwing van haar clubhuis. LTC Smash wil haar clubhuis op sportpark Rozenoord verbouwen en wil dat doen met eigen middelen en een lening bij de bank. De bank werkt daaraan mee mits de Stichting Waarborgfonds Sport en de gemeente garant staan.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens 

Organisatiestructuur van de afdelingen Middelen en Concernstaf

Het college heeft besloten de tijdelijke werkorganisatie Middelen om te zetten naar een definitieve werkorganisatie.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Subsidieregeling Sociaal innovatiefonds en Energie Innovatiefonds

Het college heeft de subsidieregelingen Sociaal Innovatiefonds en Energie Innovatiefonds vastgesteld.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Verlening subsidie Stichting Traverse 2016

Het college heeft ingestemd met de subsidieaanvraag van Traverse voor 2016 voor een bedrag van € 2.561.812,-.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 2016

De gemeente Bergen op Zoom is vanuit haar rol als centrumgemeente verantwoordelijk voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Het gaat hier om het gebied van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. Het college heeft besloten om de Openbare Gezondheidszorg in 2016 op een andere manier vorm te geven. De bestaande structuur van Maatschappelijke Steunsystemen wordt vervangen door een bemoeizorgteam dat in alle genoemde gemeenten actief zal zijn. De belangrijkste taak van dit bemoeizorgteam is het toeleiden van kwetsbare inwoners naar de juiste zorg of hulpverlening. De nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat dit vangnet op een meer efficiënte manier wordt vormgegeven.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Leerplichtverslag over schooljaar 2014-2015

Jaarlijks moet het college van burgemeester en wethouders verslag uitbrengen over de uitgevoerde taken met betrekking tot de leerplicht en kwalificatieplicht. Voor het schooljaar 2014-2025 heeft het Regionaal Bureau leerplicht West-Brabant (RBL) een regionaal leerplichtverslag opgesteld. In het jaarverslag staat beschreven hoe er vorm en inhoud is gegeven aan de leerplicht, kwalificatieplicht en aan trajectbegeleiding voor alle kinderen en jongeren die recht hebben op onderwijs. Het college heeft aangegeven akkoord te gaan met de inhoud van het leerplichtjaarverslag 2014-2015.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden- West- Noord

Met toestemming van de gemeenteraad wordt ingestemd met het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling Ambulancevervoer Midden-Noord-West.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Eenmalige subsidie voor opvang en begeleiding zwerfjongeren aan Traverse voor 2016

Het college heeft besloten om aan Traverse een eenmalige subsidie te verlenen van € 75.000,- voor het begeleiden en opvangen van zwerfjongeren voor het jaar 2016. De gemeente Bergen op Zoom is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van zwerfjongeren uit de gemeente Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Subsidie Verslavingsbeleid voor Novadic Kentron voor het jaar 2016

Aan Novadic kentron wordt voor het jaar 2016 een subsidie verleend van € 568.410,- voor het uitvoering geven aan het verslavingsbeleid. Het gaat dan om de volgende onderdelen: Reguliere preventie, voorlichting, training, advies en onderzoek, Outreachende preventie: het veldwerk, met name gericht op de jeugd, bemoeizorg: inzet voor het op te richten OGGZ-team en het onderdeel Advies & Inschrijving.
Daarnaast heeft het college besloten om de subsidierelatie met Novadic Kentron voor het onderdeel Bemoeizorg op te zeggen per 1 januari 2017. De gemeente Bergen op Zoom krijgt voor de uitvoering van het verslavingsbeleid als centrumgemeente middelen vanuit het Rijk. Het gaat bij deze subsidie aan Novadic kentron om het werkgebied van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Continuering deelname aan het Regionaal Platform dementieondersteuning

Voor 2016 heeft het Regionaal Platform Dementieondersteuning een subsidieaanvraag ingediend en vraagt hiermee om continuering van deelname van de gemeente Bergen op Zoom aan het Regionaal Platform Dementieondersteuning (RPD). Voor 2016 wordt een eenmalige subsidie verleend van € 10.000,-.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 1e helft 2015

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verplicht om jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit te (laten) voeren onder personen die een melding/aanvraag hebben ingediend voor een Wmo-voorziening. Het klanttevredenheidsonderzoek is over de 1e helft van 2015 uitgevoerd. In totaal is bij 135 personen een enquête afgenomen per telefoon of schriftelijk. De meeste mensen geven aan tevreden te zijn over de wijze waarop ze geholpen zijn en met de oplossing die ze gekregen hebben.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Leergeld

Ter vermindering van het aantal kinderen dat maatschappelijk niet meedoet, is er de gemeentelijke Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen. Een regeling die gebaseerd is op de Algemene Subsidieverordening Bergen op Zoom. Een vorm van ondersteuning in natura, waarbij Leergeld zorg draagt voor uitvoering van dit besluit. Hiermee komt de voorziening in alle gevallen daadwerkelijk ten goede aan het kind voor wie de regeling is bedoeld. De claimbeoordeling berust bij de gemeente.
Aan Stichting Leergeld Bergen op Zoom is voor de loonkosten van een coördinator een financiële bijdrage verstrekt. Leergeld ondersteunt al vele jaren de minder daadkrachtige gezinnen in onze gemeente. Voor het jaar 2016 wordt een subsidie van € 23.821,- in de loonkosten van een coördinator verstrekt, alsmede in de vaste lasten.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen  

Monitor Collegeuitvoeringsprogramma

Het college heeft kennis genomen van de monitor Collegeuitvoeringsprogramma november 2015 en heeft een paar einddata van actiepunten gewijzigd. Het presidium van de gemeenteraad is hierover, door middel van een collegebrief, geïnformeerd.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen

Meervoudige Subsidieaanvragen jaarlijkse subsidie 2016

Het college heeft ingestemd met het verlenen van subsidie voor 2016 voor de volgende organisaties. Scouting Jeanne d’Arc, scouting Zeeverkennersgroep Karel Doorman, Stichting Welzijn Ouderen, Thuiszorg West-Brabant, Vraagwijzer Bergen op Zoom, Inloopfunctie GGZ, MEE, Samen in de Regio en Stichting Slachtofferhulp.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Arjan van der Weegen 

ESF-Project Bergen op Schoon

Het college heeft ingestemd met een plan van aanpak voor de uitvoering van het project Bergen op Schoon, een samenwerkingsproject tussen de ISD en Openbare Ruimte. In het collegeprogramma 2014-2018 staat omschreven dat ‘meedoen’ een belangrijk uitgangspunt van de gemeente Bergen op Zoom is. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden via dit project geactiveerd om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Tegelijkertijd kan een schone leefomgeving, ondanks de beperkte budgetten en ingeboekte bezuinigingen, worden gecreëerd.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Patrick van der Velden

Uitgelicht

Zoeken