Sluiten

Openbare Besluitenlijst 30 juni 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Subsidie 2015 project Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen

Voor 2015 zal er in samenwerking met de gemeente Steenbergen een subsidie van € 16.000,- worden verleend aan de Stuurgroep Vroegsignalering Ouderen met als doel in een vroegtijdig stadium problemen op te pakken en niet te groot te laten worden. In dit project zijn vertegenwoordigd: huisartsen, zorgaanbieders, ziekenhuis en Stichting Welzijn Ouderen.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks   

Handhavend optreden tegen illegaal wijzigen van een achtergevel

Het college heeft besloten om handhavend op te treden tegen de eigenaren van een rijksmonument aan de Fortuinstraat wegens het illegaal wijzigen van de achtergevel. Het gaat om het vervangen en plaatsen van kozijnen en het daartoe wijzigen van de kozijn- en gevelindeling van de achterzijde van een beschermd monument.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens    

Ongegrond verklaren van 2 bezwaarschriften verzoeken om planschade

Burgemeester en wethouders hebben 2 verzoeken om planschade als gevolg van de wegverbreding van de parallelweg aan de Laageinde ongegrond verklaard. Daarmee wordt het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften gevolgd.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen  

Intentieovereenkomst over onderzoek met Stichting Stadsherstel

Het college heeft besloten met de Stichting Stadsherstel een intentieovereenkomst te sluiten waarin afspraken zijn vastgelegd op basis waarvan Stichting Stadsherstel een onderzoek kan doen. Dat onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over oplossingen en de haalbaarheid tot het herstel en/of de functiewijziging van leegstaande panden met een niet-woonfunctie in de Korte Bosstraat en de Bosstraat. 
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Subsidieverlening binnenstad aan Stichting Krabbenfoor

De Stichting Krabbenfoor ontvangt in 2015 voor het organiseren van een evenement een stimuleringssubsidie van € 20.000,-.
Dit evenement versterkt het vestigingsklimaat en de aantrekkingskracht binnen de gemeente, versterkt het economisch functioneren van de binnenstad en vergroot de toeristische- en recreatieve aantrekkelijkheid van Bergen op Zoom  
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Projectplan uitvoeringsnota ‘Vrijwilligers binnen het Sociaal Domein’ 

Het college heeft het Projectplan uitvoeringsnota ‘Vrijwilligers binnen het Sociaal Domein’ vastgesteld.
Het werk van vrijwilligers is belangrijk. Het draagt bij aan de leefbaarheid, versterkt de eigen kracht van mensen en speelt onder andere hierdoor een belangrijke rol binnen het Sociaal Domein, bij de uitvoering van de Wmo 2015, Participatiewet en Jeugdwet. Om deze reden is er in het College Uitvoeringsprogramma met betrekking tot het Sociaal Domein afgesproken dat er een uitvoeringsnota opgesteld wordt die gericht is op vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Hierin wordt aangegeven hoe wij ondersteuning (gaan) bieden aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties binnen het Sociaal Domein.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Subsidie Vrijwilligersinformatiepunt (VIP) Bergen op Zoom

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de subsidieaanvraag voor de continuering en professionalisering van het Vrijwilligersinformatiepunt (VIP) Bergen op Zoom voor het jaar 2015. Het VIP Bergen op Zoom bevordert een maatschappelijk klimaat dat uitdaagt en uitnodigt tot vrijwillige inzet en bijdraagt tot participatie van burgers, organisaties en bedrijven. 
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Arjan van der Weegen   

Verstrekken informatie traject harmonisatie peuterspeelzalen/kinderopvang

Het college heeft ingestemd met het verstrekken van informatie over het traject harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang aan de gemeenteraad. Doel is om de commissie tussentijds te informeren in de voorbereiding op de behandeling van de subsidieverordening die staat gepland voor oktober 2015.  
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Evaluatie armoedebeleid

Het college heeft ingestemd met het eindrapport evaluatie armoedebeleid waarin de bevindingen over de werking en effecten van het huidige armoedebeleid zijn opgenomen. Het rapport wordt toegezonden aan de raad.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Wijziging op overeenkomst grondverkoop Waterveste aan Bolton Ontwikkeling B.V.                

Het college heeft ingestemd met een wijziging op een getekende koopovereenkomst met Bolton Ontwikkeling BV voor het deelgebied Waterveste in het plangebied Scheldevesting deelplan Nieuwe Vesting. De getekende overeenkomst gaat ervan uit dat bij het behalen van 70% van verkoop van de woningen in een bouwblok, dat bouwblok ook daadwerkelijk wordt afgenomen. Bij 5 bouwblokken is dat ook het geval. Bolton heeft 5 woningen verkocht in blokken waar het verkooppercentage van 70% niet is behaald. Het voorstel is om deze percelen nu toch ook te leveren. Vandaar de wijziging op de overeenkomst.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Patrick van der Velden 

Verkoop panden Pleinenplan

Het college heeft besloten de vraagprijs van twee panden uit het Pleinenplan te verlagen. De vraagprijs voor het pand Sint-Catharinaplein 3 wordt € 210.000,-. Voor het pand Korenbeursplein 2-4 zal een vraagprijs worden gehanteerd van € 251.000,-.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

 

Uitgelicht

Zoeken