Sluiten

Openbare Besluitenlijst 22 september 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Ontwikkeling Buitenplaats Bergen op Zoom

Burgemeester en wethouders gaan een overeenkomst sluiten met de exploitant van de Buitenplaats Bergen op Zoom. Het gaat hier om de locatie van de voormalige camping Heidepol die omgevormd wordt tot een eigentijdse camping cq buitenplaats. De overeenkomst gaat over de meerkosten van de Route van de Turf. Deze meerkosten zijn het gevolg van de aanpassing van het aan te leggen fietspad door de herontwikkeling van de voormalige camping Heidepol. De eigenaar heeft aangegeven de meerkosten voor zijn rekening te willen nemen.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden       

Ongegrond verklaren van bezwaarschrift tegen weigering toekenning planschadevergoeding

Burgemeester en wethouders hebben een bezwaarschrift tegen het weigeren van een planschadevergoeding ongegrond verklaard. Daarmee wordt het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften gevolgd. Het verzoek had betrekking op wijzigingsplannen van een agrarisch bedrijf op Heimolen.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’. Daarbij is het door de gemeente ingesteld beroep tegen aanwijzing van de provincie, ongegrond verklaard. Twee andere beroepschriften zijn gegrond verklaard. Binnenkort wordt het bestemmingsplan inclusief alle relevante stukken ter visie gelegd.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Opleggen dwangsom

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een horecabedrijf aan de Grote Markt een last onder dwangsom op te leggen vanwege overtreding van de geluidsnormen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens                

Evaluatie Netwerksamenwerking RMC & Leerplicht West-Brabant 2014-2015

De netwerksamenwerking 2014 -2015 in West-Brabant op het gebied van Leerplicht en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten is positief geëvalueerd. Het onderwijsveld is blij dat er nu één leerplichtambtenaar per school is voor de hele regio en ook jongeren weten de leerplichtambtenaar beter (preventief) te bereiken nu er schoolspreekuren zijn. De goede samenwerking om voortijdig schoolverlaten te voorkomen heeft recentelijk geleid tot de opening van Dynamo waar alle jongeren uit West-Brabant terecht kunnen die nog geen startkwalificatie hebben.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks      

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het college heeft besloten om met toestemming van de gemeenteraad in te stemmen met een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter         

Voorstellen tot afschaffen dan wel vereenvoudigen regels

In de afgelopen maanden heeft het college aan vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en aan de burgers van Bergen op Zoom via het burgerpanel om ideeën voor het afschaffen of vereenvoudigen van gemeentelijke regels gevraagd. De reacties zijn verwerkt en resulteren in een aantal voorstellen tot dereguleren die aan de raad worden voorgelegd. Het gaat daarbij om welstandsregels, de Bouwverordening, het Marktreglement, de APV (inclusief het terrassenvergunningstelsel en winkeluitstallingvergunningstelsel) en de Vent- en Standplaatsenverordening. Daarnaast wordt geprobeerd om vermindering van administratieve lasten te bewerkstelligen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Voortgang samenwerking bedrijfsvoering

Het college gaat de gemeenteraad informeren over de voortgang van de samenwerking Bedrijfsvoering Brabantse Wal (BBW).
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Uitgelicht

Zoeken