Sluiten

Openbare besluitenlijst 24 februari 2015

Roks, M. (Marloes)

Projectvoorstel ‘Groenste Stad / Erfgoed Stad 2014-2015’

Het college heeft besloten het projectvoorstel ‘Groenste Stad/ Erfgoed Stad 2014-2015’ vast te stellen. Bergen op Zoom heeft twee prachtige prijzen in de wacht weten te slepen en mag zich 1 jaar lang de ‘Groenste stad van Nederland’ en ‘winnaar van de BNG Erfgoedprijs’ noemen. Deze prijzen en bijbehorende titels zijn een uitstekende kans om Bergen op Zoom onder de aandacht te brengen bij inwoners, bedrijven en vooral bezoekers. Het college heeft ingestemd met het voorstel om deze prijzen het komende jaar optimaal te benutten in de communicatie en marketing voor onze gemeente.
Portefeuillehouders wethoudersTon Linssen en Patrick van der Velden

Definitief besluit oprichting Stichting Natuurpoort Brabantse Wal

Op 11 november 2014 heeft het college van B&W ingestemd met een voorgenomen besluit tot oprichting van de Stichting Natuurpoort Brabantse Wal. Nadat de gemeenteraad in de gelegenheid is gesteld om eventuele wensen en bedenkingen naar voren te brengen en de provincie Noord-Brabant goedkeuring heeft verleend, is het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit. De stichting krijgt de naam Stichting Natuurpodium Brabantse Wal.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Algemene subsidieverordening

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen een nieuwe Algemene Subsidieverordening (Asv) vast te stellen. Met de nieuwe verordening wordt beter voldaan aan Europese regels over staatssteun. Verder krijgt het college de bevoegdheid om subsidieplafonds in te stellen. Wanneer het subsidiebudget voor een bepaald beleidsterrein op is, kan een nieuwe subsidieaanvraag dan onder meer worden geweigerd. Tenslotte is de nieuwe verordening aangepast op de rechtspraak over de topinkomens. Met het verlenen van subsidies mag een gemeente geen inkomenspolitiek voeren volgens de rechter. Een plaatselijke topinkomensregeling is overigens ook niet meer nodig, omdat dit inmiddels landelijk is geregeld in de Wet normering topinkomens.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Aanwijzen coördinerend portefeuillehouder biobased economy

Het college van burgemeester en wethouders heeft gezien het belang van het thema Biobased Economy en de diverse portefeuilles die betrokken zijn bij dit thema, besloten om burgemeester Frank Petter aan te wijzen als coördinerend portefeuillehouder.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Beroep instellen bij Centrale Raad voor Beroep

Het college heeft besloten hoger beroep in te stellen tegen een uitspraak van de rechtbank in een bijstandszaak. Het college is gedeeltelijk in het ongelijk gesteld en kan zich hiermee niet verenigen. Het college wenst, mede in verband met de uitvoering van het gemeentelijk beleid, duidelijkheid te verkrijgen door de zaak aan de Centrale Raad van Beroep voor te leggen.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Vervolg subsidieverlening Parkmanagement 2015

Bedrijvenvereniging Theodorushaven – Noordland – De Poort en Bedrijfsbelangenvereniging Lage Meren Meilust ontvangen voor het jaar 2015 een jaarlijkse subsidie parkmanagement voor de uitvoering van projecten/initiatieven op het bedrijventerrein. Doelstelling van parkmanagement is om de bedrijventerreinen in de gemeente Bergen op Zoom aantrekkelijk en veilig te houden als vestigingsplaats voor bestaand en toekomstige bedrijven en het een motor te laten zijn voor duurzame economische voorspoed (werk, toelevering en bestedingen) in Bergen op Zoom en regio.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Last onder dwangsom

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten aan een inrichting in de Kortemeestraat een last onder dwangsom op te leggen vanwege een overtreding van de Activiteitenregeling milieubeheer.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Informatie aan gemeenteraad over Gas Ontvangst Station (GOS) Wouwseweg

Het college informeert de gemeenteraad over Gas Ontvangst Station aan de Wouwseweg. Op 10 maart aanstaande vindt er bij de Raad van State een zitting plaats met betrekking tot het bestemmingsplan ‘Wouwseweg’.
Portefeuillehouders wethoudersTon Linssen en Ad Coppens

Uitvoering Drank- en Horecawet (evaluatie 2014 en voorstel 2015)

Sinds halverwege 2014 vinden er controles plaats in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen waarbij handhavers controleren of ondernemers zich houden aan de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Deze samenwerking wordt in 2015 voortgezet, waarbij naast de preventieve controles de gemeente ook bestuurlijke boetes kan opleggen, wanneer er structurele overtredingen plaatsvinden. De aansturing en coördinatie van deze pool ligt bij de gemeente Bergen op Zoom.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Ad Coppens

Principeverzoek omzetten bestemming van pand aan Halsterseweg

Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan het verzoek tot het wijzigen van de voor een perceel aan de Halsterseweg geldende bestemmingen ‘Horeca’ en ‘Sport’ in een woonbestemming ten behoeve van het realiseren van een twee-onder-een-kap-woning aan de Halsterseweg en één vrijstaande woning aan de Kannewielseweg.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Evaluatie Armoedebeleid

Het college heeft ingestemd met het voorleggen van een plan van aanpak aan de gemeenteraad om het huidige armoedebeleid te evalueren. Dat moet gebeuren in het tweede kwartaal van dit jaar en gebeurt onder andere door het uitvoeren van een minima effect rapportage door het NIBUD.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Ledenraadpleging Convenant Bodem en Ondergrond

Het college stemt in met het onderhandelingsakkoord convenant bodem en ondergrond bij de ledenraadpleging van de VNG.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Herziening grondexploitatie Bloemendaal

Het college heeft de herziening van de grondexploitatie Bloemendaal ultimo 2014 vastgesteld en legt deze voor aan de gemeenteraad. Met deze herziening wordt een actuele stand van de grondexploitatie voorgelegd. Het saldo van de grondexploitatie is nagenoeg ongewijzigd.
Portefeuillehouders wethoudersTon Linssen en Patrick van der Velden en Ad Coppens

Grondverkoop De Nieuwe Kaai fase 1 aan Era Contour

Als vervolg op de in 2014 gesloten co-creatieovereenkomst sluit de gemeente een koopovereenkomst met ERA-Contour B.V. voor de grond ten behoeve van 23 kavels in fase 1 van De Nieuwe Kaai in deelgebied Nieuwe Vesting van project ScheldeVesting.
Portefeuillehouders wethoudersTon Linssen, Ad Coppens en Patrick van der Velden

Samenwerkingsovereenkomst onderwijsproeftuinen BoZ, Breda en Roosendaal

Het college heeft ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst tussen Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal met betrekking tot onderwijsproeftuinen. Wethouder Yvonne Kammeijer is aangewezen als ondertekenaar van de overeenkomst.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Inrichtingskosten nieuwe wijkcentrum ’t Fort

Het college heeft het subsidieverzoek van de Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW) van € 63059,- voor inrichtingskosten van het nieuwe wijkcentrum ’t Fort afgewezen en heeft SVW geattendeerd op de mogelijkheid van rekening courant.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Uitgelicht

Zoeken