Sluiten

Openbare Besluitenlijst 3 maart 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Regelingen voor minima

Vanwege de invoering van de Participatiewet heeft het college twee regelingen voor de minima vastgesteld.
Deze regels zijn op 1 januari 2015 in werking getreden en zijn gebaseerd op de gemeentelijke subsidieverordening. Vanaf die datum zijn categoriale bijstandsregelingen (met uitzondering  van een regeling voor een collectieve zorgverzekering) niet meer mogelijk.
Het doel van de ene regeling is voorkoming van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met een inkomen op of rond het minimumniveau door kinderen de gelegenheid te bieden deel te nemen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en welzijn.
Gekozen is voor die activiteiten waarbij actief aan de samenleving wordt deelgenomen alsmede die activiteiten die verband houden met school.
Activiteiten die hieronder vallen zijn: lidmaatschap van een jeugd-, sport- of ontspanningsvereniging, scouting, deelname aan muziek-, dans- of zwemonderwijs, abonnement zwembad, deelname aan schoolreisjes, excursies en andere door school georganiseerde activiteiten.
De Stichting Leergeld draagt zorg voor de verstrekkingen in natura.
Hiermee komen voorzieningen in alle gevallen ten goede van kinderen voor wie de regeling is bedoeld.
De andere regeling heeft tot doel vergroting van deelname aan de samenleving van personen van 18 jaar en ouder met een inkomen op of rond het sociaal minimum. Dat kan ook door de zogenoemde sociaal-culturele bijdrageregeling. Maximaal kan € 150,- per gezinslid voor deze kosten worden gedeclareerd.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Bezwaarschrift

Het college heeft besloten een bezwaarschrift over een beslissing op een Wob-verzoek ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Verzoek tegemoetkoming (plan)schade Auvergnestraat

Het college heeft besloten het verzoek tot tegemoetkoming in (plan)schade voor het perceel Auvergnestraat 34, conform het advies van de planschadebeoordelingscommissie, af te wijzen. Er was om planschade verzocht omdat het pand voorheen als café/theehuis en/of gedoogde coffeeshop kon worden gebruikt. Nu is in het bestemmingsplan alleen de bestemming Wonen opgenomen.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Televisieprogramma ‘Avro/Tros muziekfeest op het plein’

Het college heeft besloten het muzikale evenement en televisieprogramma ‘Avro/Tros Muziekfeest op het plein’ op 23 juni van dit jaar op de Grote Markt te faciliteren.
Portefeuillehouder Ton Linssen

Sluiten van een Green Deal-overeenkomst met de Holding Bergsche Heide en andere partijen

Het college ondertekent een overeenkomst (Green Deal) met de Holding Bergsche Heide. In een Green Deal probeert de rijksoverheid knelpunten weg te nemen bij de uitvoering van duurzame plannen. Hierdoor wordt in samenwerking tussen partijen meerwaarde toegevoegd aan het gebied Bergse Heide door in coöperatieve verbanden met elkaar investeringen en gedeeltelijk exploitaties aan te gaan. Die leiden samen tot een duurzaam, innovatief en openbaar toegankelijk Landschapspark Bergsche Heide van circa 500 hectare. Het project wordt getrokken en geregistreerd door het bedrijfsleven (Holding Bergsche Heide), met medewerking van (semi)overheden. De ondertekening is op 12 maart.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Yvonne Kammeijer-Luycks

Reactie in kader van rekenkameronderzoek

Door de Rekenkamer West-Brabant is onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp ‘Evaluatie ISV-bestedingen Fort-Zeekant en Borgvliet’. De evaluatie betreft de doelmatigheid van de inzet van ISV-middelen ten behoeve van de wijkontwikkeling in de wijken Fort-Zeekant en Borgvliet. Een belangrijk doel hiervan is om leerpunten te formuleren ten behoeve van de wijkontwikkeling in andere wijken zoals Gageldonk-West. Er is onder andere geconstateerd dat de inzet van ISV-middelen in de twee aandachtswijken Fort-Zeekant en Nieuw-Borgvliet wat betreft de maatschappelijke effecten, merendeels als doeltreffend aan te merken is. Het college heeft kennis genomen van de conclusies en zal de aanbevelingen voor zover dit inmiddels al niet gebeurt, overnemen.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Beantwoorden brief Vereniging Binnenstad over de openbare verlichting Hoogstraat

Het college laat de Vereniging Binnenstad per brief weten dat het bij het eerdere besluit blijft als het gaat om de verlichting in de Hoogstraat. In de brief geeft het college aan dat er alle moeite is gedaan om oplossingen te onderzoeken en dat er diverse gesprekken zijn geweest met de Vereniging. Dit heeft echter niet geleid tot een wijziging in het eerder ingenomen standpunt van het college.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Reactie RWB op zienswijzen kaders Uitvoerings Programma Strategische Agenda   

Het college heeft kennisgenomen van de reactie van de RWB op de eerder ingediende zienswijzen om te komen tot een actualisatie van het uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda van de regio West-Brabant. In de reactie verzoekt het college de RWB om tot een nadere aanscherping te komen in de omvang van het aantal projecten in het uitvoeringsprogramma.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Uitgelicht

Zoeken