Sluiten

Openbare Besluitenlijst 3 februari 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Handhavend optreden tegen illegale bewoning pand Antwerpsestraatweg

Het college heeft besloten om handhavend op te treden tegen illegale bewoning van een bedrijfspand aan de Antwerpsestraatweg en de eigenaar een last onder dwangsom op te leggen zodat hij het strijdige gebruik van zijn bedrijfspad staakt.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Verzoek tegemoetkoming (plan)schade

Het college heeft besloten het verzoek tot tegemoetkoming in (plan)schade voor een perceel aan de Kortemeestraat, conform het advies van de planschadebeoordelingscommissie, af te wijzen. De schade ten gevolge van waardevermindering wordt veroorzaakt door de plaatsing van zonnepanelen aan de overzijde van de straat. De planologische mutatie om dit mogelijk te maken vond plaats in het bestemmingsplan Binnenstad. Het voorontwerp lag reeds ter inzage ten tijde van de aankoop van het pand. Er is dus sprake van ‘voorzienbaarheid’.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen                                     

Normenkader rechtmatigheid 2014

Het college heeft besloten het normenkader rechtmatigheid 2014 vast te stellen en ter bevestiging aan de gemeenteraad aan te bieden. Voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2014 is vaststelling van het normenkader noodzakelijk. Het gaat hierbij om een overzicht van alle relevante externe wet- en regelgeving, aangevuld met de eigen regelgeving waaronder verordeningen en raadsbesluiten. Het overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens   

Beheersbegroting 2015

Het college heeft, in navolging van vaststelling van de programmabegroting 2015 door de gemeenteraad, de beheersbegroting 2015 vastgesteld. De beheersbegroting betreft de verdere uitwerking van de begroting op detail/uitvoeringsniveau.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens                      

Plan van aanpak Beleidskader 2016

Ter voorbereiding op het beleidskader en als onderdeel van het jaarrekeningsproces is door het college de noodzaak tot het opschonen van de gemeentelijke balans bekeken, in relatie tot het financieel gezond houden van de exploitatie op lange termijn, om risico’s voor de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Dit leidt tot een ombuigingsopgave van enkele miljoenen. Voor de aanpak van de ombuigingen heeft het college een plan van aanpak vastgesteld.
Portefeuillehouders College van B&W   

Uitnodiging gezamenlijke raadsbijeenkomst

Het college heeft ingestemd met het organiseren van een gezamenlijke raadsbijeenkomst met de gemeenteraden van Bergen op Zoom, Roosendaal, Tholen, Steenbergen, Woensdrecht en Reimerswaal. Thema is de arbeidsmarkt en het Actieplan Ecomische structuurversterking.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Uitgelicht

Zoeken