Sluiten

Openbare besluitenlijst 7 oktober 2014

Roks, M.

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning

Het college heeft een aantal bezwaarschriften tegen een verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een sushirestaurant aan de Boulevard 65 ongegrond verklaard. De Adviescommissie voor de bezwaarschriften had eerder de bezwaarschriften ongegrond verklaard omdat het restaurant past binnen het geldende bestemmingsplan. Het college neemt dit advies over.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Aanpassen gasnetwerk

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Aanpassen Gasnetwerk’ en de bijbehorende omgevingsvergunning in procedure te brengen. Het plan wordt zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kan iedereen een zienswijze indienen. Ingediende zienswijzen worden door de gemeenteraad betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan, waarna het college de omgevingsvergunning kan verlenen. Bewoners in de directe nabijheid van het plangebied worden vooraf per brief geïnformeerd.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Herziene versie van financiële verordening

Het college van B&W heeft ingestemd met doorgeleiding van het conceptvoorstel herziene versie van de financiële verordening naar de auditcommissie en behandeling van de afzonderlijke notities in de raad van februari 2015.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Omgevingsdienst Midden en West Brabant ontwerpbegroting 2015

Het college heeft besloten in te stemmen met de ontwerp begrotingswijziging 2015 van de Omgevingsdienst West- en Midden Brabant (OMWB). Het college informeert de gemeenteraad via een brief over dit besluit.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Gemeentelijk Financieel Toezichtkader

Het college heeft kennis genomen van het Gemeentelijk financieel Toezichtkader 2015. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Raadsbrief

Het college beantwoordt een raadsbrief van Lijst Linssen over zogenoemde Windhappers
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Ad Coppens

Uitgelicht

Zoeken