Sluiten

Openbare besluitenlijst 18 november 2014

Roks, M.

Gebruikstarieven sportaccommodaties

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten voor 2015 de tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties slechts te verhogen met het inflatiepercentage. Het gaat om 1,1%. De nieuwe tariieven zijn te vinden op de gemeentelijke website: http://www.bergenopzoom.nl/
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten om een bezwaarschrift dat ingediend was tegen een afwijzing van een verzoek om een woning te gebruiken als onderkomen voor uitzendkrachten, ongegrond te verklaren. Reden voor het niet toestaan van deze vorm van bewoning is, dat het niet binnen het bestemmingsplan past. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beslissing op bezwaar

Het college heeft een bezwaarschrift dat was ingediend tegen een besluit om een verbeurde dwangsom in te vorderen, ongegrond verklaard. De dwangsom was opgelegd aan een bedrijf omdat zij een woning in Bergen op Zoom gebruikt als onderkomen voor een aantal medewerkers. Het ging daarbij om een herhaaldelijke overtreding. Bewoning van meer dan één huishouden is niet toegestaan in het bestemmingsplan. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Last onder dwangsom

Het college heeft de eigenaar van een woning aan de Pater Dehonlaan opgedragen om onder dreiging van een dwangsom het gebruik van de garage die bij de woning hoort, te beëindigen. De garage wordt namelijk gebruikt voor bewoning en detailhandel en dat is in strijd met het bestemmingsplan. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Last onder dwangsom

Het college heeft de eigenaar van een pand aan de Engelsestraat opgedragen om onder dreiging van een dwangsom het gebruik van het pand als ‘huiskamerrestaurant’ te beëindigen omdat dit in strijd is met het bestemmingsplan. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Transitie Jeugdzorg

In vervolg op instemming  van de gemeenteraad met het beleidsplan ‘jeugdhulp in West-brabant 2015-2017’ en de Verordening jeugdhulp is door het college ingestemd met ‘de regeling niet vrij toegankelijke jeugdhulp’. Deze regeling voorziet in een andere uitwerking van de niet vrij toegankelijke jeugdhulp in de situatie dat een rechtstreeks jeugdhulpverzoek bij de gemeente wordt ingediend. 
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer

Vaststellen model verrekenen en verzekeren

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De regio West-Brabant West bereidt zich onder andere voor op de inkoop, financiële consequenties en risicobeperking van de verschillende onderdelen van Jeugdzorg. Voor wat betreft inkoop van zorg in het niet vrij toegankelijke veld, hebben de negen gemeenten in het Inrichtingskader Zorg voor Jeugd (20140 afgesproken deze gezamenlijk in te kopen. De verwachting is dat alle negen gemeenten in de komende jaren te maken zullen krijgen met onverwachte lasten voor delen van jeugdzorg, omdat niet alle onderdelen van het niet vrij toegankelijke veld even voorspelbaar en beïnvloedbaar zijn. Om de budgettaire risico’s te kunnen beheersen is in het inrichtingskader vastgesteld dat gemeenten onderling afspraken maken over het verzekeren en verrekenen van de kosten. Met de uitgangspunten van dit model heeft het college ingestemd. 
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Overeenkomst niet vrij toegankelijke zorg 2015 en Landelijk Werkende instellingen

In juni van dit jaar heeft het college ingestemd met de inkoopstrategie van de regio West Brabant West voor de inkoop van Niet Vrij toegankelijke (jeugd)zorg (NVTZ). De inkoopstrategie is een verdere uitwerking van de budgetafspraken uit het Regionaal Transitie Arrangement (80% budgetgarantie voor de 6 grote aanbieders). De inkoopstrategie is erop gericht te komen tot een Jeugdhulpcatalogus, waarin het huidge aanbod is teruggebracht naar een overzichtelijk aantal, gedefinieerd op basis van gewenste resultaten, aansluitend bij de transformatiebewegingen: van zorgen voor naar zorgen dat, van zorg naar preventie, van individueel naar systeemgericht en van intramuraal naar extramuraal. Het college stemt nu in met alle overeenkomsten en raamconstructies en bijbehorende tarieflijsten. Met het sluiten van de overeenkomsten is de inkoop van Jeugdhulp juridisch verankerd. Er zijn afspraken met aanbieders over de continuïteit van zorg voor huidige cliënten en levering van jeugdhulp voor nieuwe cliënten. 
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Zwembaden De Schelp en De Melanen

Het college heeft kennis genomen van de aanwijzing van een interim-directeur voor de zwembaden De Schelp en De Melanen. Ook is opdracht gegeven om de exploitatie van De Schelp en De Melanen verder uit te werken en het noodzakelijk onderhoud aan de Melanen uit te voeren.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Uitgelicht

Zoeken