Sluiten

Openbare Besluitenlijst 16 december 2014

Etiënne Homs

Zienswijze op Kaders actualisatie Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda (RWB)

Het college heeft een reactie voorbereid op de regionale notitie Kaders voor de actualisering van het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda voor West-Brabant. Het eerdere uitvoeringsprogramma diende namelijk geactualiseerd te worden. Het college zal ook de gemeenteraad verzoeken om haar zienswijze op deze kaders te geven.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Actualisatie begrenzing bestaand stedelijk gebied Bergen op Zoom

Burgemeester en wethouders hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant verzocht de begrenzing van het stedelijk gebied voor Bergen op Zoom te wijzigen. In het kader van de actualisatieronde 2015 bestaat de mogelijkheid om feitelijk gewijzigde situaties aan te dragen of situaties die binnenkort gaan wijzigen. Zo wordt onder andere het gebied, beter bekend als de ‘Ster van Lepelstraat’ en enkele situaties rondom de kern van Lepelstraat aangedragen om als stedelijk gebied te begrenzen. Het gebied grenzend aan Vrederust en de Bergse Poort wordt voorgesteld als integratiegebied stad – land. Indien Gedeputeerde Staten akkoord gaan met het voorstel, zal de begrenzing van het stedelijk gebied voor onze gemeente een andere contour krijgen, dan nu het geval is.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Verlegging planologische bebouwde komgrens

Burgemeester en wethouders hebben de principebereidheid uitgesproken om Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om het perceel, gelegen aan de Steenbergseweg/De Mere te herbegrenzen, zodat dit perceel niet langer tot het buitengebied behoort. Het gaat om een beperkte afronding van een bestaand stedelijk gebied, die gezien de specifieke kernmerken, niet als een buitengebiedsituatie kan worden aangemerkt. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’ al bepaald dat een extra woning op dit perceel redelijk en billijk is.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Cameratoezicht op bedrijventerreinen

Het college heeft ingestemd met de realisering van een beperkte vorm van cameratoezicht op de bedrijventerreinen Theodorushaven en Noordland. Ter uitvoering van dit besluit wordt een convenant tussen de gemeente en de ondernemers afgesloten.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Ton Linssen

Voorlopige voorziening buitengebied Noord

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) over het ingediende verzoek om voorlopige voorziening tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’. Dit verzoek heeft betrekking op het toestaan van schuilstallen in het gehele buitengebied en de permanent teeltondersteunende voorzieningen buiten agrarische bouwvlakken, waarbij dragende constructies gehandhaafd kunnen blijven. De Raad van State deelt de mening van de verzoeker en heeft uitgesproken dat deze onderdelen niet in werking treden.
Dit houdt in, dat de overige gedeelten van dit bestemmingsplan wel in werking treden en vergunningen kunnen worden aangevraagd en verleend. Dit geldt echter niet voor gevallen, waarvoor door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een reactieve wijziging is gegeven.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Beslissing op bezwaarschrift

Het college heeft besloten om de bezwaren van omwonenden tegen de aanleg van een geluidswerende voorziening aan de Randweg Noord conform het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te verklaren en het besluit tot afgifte van de omgevingsvergunning in stand te laten.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen 

Voorlopige beschikking Stichting BedrijvenInvesteringsZone (BI-Zone) 2015

Het college van B&W heeft besloten om aan de Stichting Bedrijveninvesteringzone (BI-Zone) Centrum Bergen op Zoom in 2015 een voorlopige beschikking te verlenen. De begroting van de stichting voldoet aan de wettelijke eis en geeft aan dat de activiteiten gericht zijn op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit (schoon, heel en veilig).
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Ontwerp Uitwerkingsplan Nieuwe Vesting

Het college heeft besloten het ontwerp-Uitwerkingplan Nieuwe Vesting, deel Waterveste en het ontwerp-wijzigingsplan Nieuwe Vesting, deel Waterveste ten behoeve van de woningbouw voor de Waterveste, ter inzage te leggen. De stukken liggen op het stadskantoor ter inzag en worden beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende een termijn van 6 weken kan iedereen een zienswijze indienen.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Beslissing op bezwaar 

Het college heeft besloten een bezwaarschrift, tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijk zorggebouw aan de Van Dedemstraat 13, niet-ontvankelijk te verklaren. Dat gebeurt vanwege overschrijding van de bezwaarschriftentermijn.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Budgethoudersregeling

Het college heeft de budgethoudersregeling 2014 vastgesteld. Deze zal de regeling van 2010 vervangen. In de budgethoudersregeling worden interne bevoegdheden vastgelegd te behoeve van de financiële verantwoording.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom 2015

Het college heeft het Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 vastgesteld.
Op 16 oktober 2014 heeft de gemeenteraad de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom 2015 vastgesteld. Als gevolg van deze vaststelling is het noodzakelijk dat het financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom 2015 in overeenstemming wordt gebracht met de nieuwe verordening.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Subsidie 2014 project Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen

Het college heeft besloten om voor 2014 € 10.000,- aan subsidie te verlenen voor het project Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen. In dit project zijn huisartsen, zorgaanbieders, ziekenhuis, Stichting Welzijn Ouderen en de drie Brabantse Walgemeenten vertegenwoordigd met als doel om in een vroeg stadium de kwetsbaarheid van ouderen te signaleren. Met het project wordt beoogd dat problemen op tijd worden opgepakt en daarom niet te groot worden. Het project wordt in de toekomst mogelijk ook uitgebreid naar andere doelgroepen.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Subsidie Stichting Verenigde Wijkcentra 2015

Het college heeft besloten de Stichting Verenigde Wijkcentra voor 2015 een subsidie toe te kennen van € 736.912,-. Tevens is ingestemd met het beëindigen van de subsidierelatie met de stichting per 1 januari 2017.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Arjan van der Weegen

Subsidie aan thuiszorgorganisatie TWB voor jeugdgezondheidszorg 2015-2016

Het college heeft besloten om aan de thuiszorgorganisatie TWB (Thuiszorg met Aandacht) voor de jaren 2015 en 2016 subsidie te verlenen voor de uitvoering van jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar tot een bedrag van € 816.493,- in 2015 en tot een bedrag van € 806.194,- in 2016.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Subsidie Stichting Welzijn Ouderen en Vereniging Vraagwijzer

Het college heeft besloten Stichting Welzijn Ouderen en Vereniging Vraagwijzer een subsidie toe te kennen.
De Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom heeft een subsidieverzoek ingediend voor ondersteunende activiteiten voor ouderen, Beweegwijzer, personeel ten behoeve van Vraagwijzer en Mantelzorgondersteuning. Voor 2015 is een jaarlijkse subsidie verleend van € 1.045.552,-.
De Vereniging Vraagwijzer  Bergen op Zoom heeft een subsidieverzoek ingediend om informatie, advies en cliëntondersteuning te leveren. Voor 2015 is een jaarlijkse subsidie verleend van € 109.552,-.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Subsidie Maatschappelijke Steunsystemen (MASS) 2015

Het college heeft besloten om GGZ WNB een subsidie te verlenen van € 423.295,- voor het Maatschappelijk Steunsysteem. Het Straatteam voor dak- en thuislozen maakt hier onderdeel van uit. In 2015 gaat de gemeente onderzoek doen naar hoe het Maatschappelijk Steunsysteem vanaf 2016 zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden ingericht. Aan de hand hiervan wordt besloten hoe het Maatschappelijk Steunsysteem er vanaf 2016 uit komt te zien. Om veranderingen met ingang van dat jaar daadwerkelijk in te kunnen voeren, heeft het college besloten om de subsidierelatie met GGZ WNB per 1 januari 2016 op te zeggen.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Subsidie Virtual Learning Community

Het college heeft besloten om aan de Stichting Passend Onderwijs Brabantse Wal een subsidie te verlenen van € 46.076,27 ten behoeve van een pilot voor de Virtual Learning Community voor alle basisscholen binnen het Samenwerkingsverband Brabantse Wal Passend Onderwijs. Met de Virtual Learning Community wordt beoogd om de onderwijszorg en de jeugdzorg in een zo vroeg mogelijk stadium aan elkaar te koppelen. Eind 2015 wordt op basis van een op te stellen evaluatie een besluit genomen over de voortzetting van de Virtual Learning Community.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Subsidie inloopfunctie GGZ ’t Cromwiel 

Het college heeft besloten een subsidie te verlenen voor de instandhouding van de inloopfunctie GGZ ’t Cromwiel in 2015.
De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht bereiden zich samen voor op de invoering van de Wmo 2015. Vanaf 2015 worden gemeenten ook verantwoordelijk voor de inloopfunctie GGZ. De Inloopfunctie is een laagdrempelige voorziening voor mensen met psychische problemen en daarmee samenhangende beperkingen.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Bergen op Zoom e.o. 2015

Stichting Vluchtelingenwerk Bergen op Zoom en omgeving ontvangt een jaarlijkse subsidie van € 30.542,- voor de begeleiding van vluchtelingen in Bergen op Zoom, zoals vastgelegd in het convenant Opvang Vluchtelingen Bergen op Zoom, Woensdrecht en Tholen voor de jaren 2013 tot en met 2015.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Subsidie RADAR 2015

Het college heeft besloten aan RADAR een subsidie toe te kennen van € 33.150,- voor het jaar 2015 voor de uitvoering van de wettelijk verplichte antidiscriminatievoorziening.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Mandaatverlening in kader Jeugdwet

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om (onder)mandaat te verlenen in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet aan de afdelingsmanager Maatschappelijke Ontwikkeling.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidieaanvraag manager voor Centrum voor jeugd en Gezin en werkbudget 2015

Het college heeft besloten om een jaarlijkse subsidie aan Juzt te verlenen voor het leveren van een manager voor het Centrum voor Jeugd en Gezin in 2015. Deze manager stuurt het team met jeugdprofessionals van het CJG aan. Daarnaast wordt via Juzt een werkbudget beschikbaar gesteld voor het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks

Subsidie Bemoeizorg

Het college verleent subsidie aan Thuiszorg West-Brabant om het jeugdprogramma van de ‘Bemoeizorg’ in 2015 voort te kunnen zetten. Bemoeizorg in de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar richt zich op jeugdigen van wie de gezondheid wordt bedreigd en van wie hun ouders of zijzelf ondersteuning of hulpverlening afwijzen, ook na enkele motiverende gesprekken. Thuiszorg West-Brabant voert deze taak uit in samenwerking met de GGD West-Brabant.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Arjan van der Weegen

Aanvullende realisatieovereenkomst voor gedeelte in de Markiezaten

Het college heeft met de Walcombinatie overeenstemming bereikt over het verder ontwikkelen van het plandeel Wal binnen de Markiezaten. De Walcombinatie zal daartoe gedurende 2015-2016 de woningbouw oppakken op de resterende bouwrijpe percelen aan de Merijntje Gijzenlaan, gedurende 2016-2017 op het perceel Onder de Jefkes en gedurende 2016-2018 op de percelen tussen Hof v/d Palz en Hof van Sulzbach (voormalig tracé van de Markiezaatsweg).
In dit plangebied is eveneens, door een andere marktpartij, de ontwikkeling van een supermarkt op het perceel Laan van Borgvliet – Markiezaatsweg opgepakt. Daarmee krijgt de ontwikkeling van de Markiezaten een stevige impuls en zal het inmiddels gerealiseerde woongebied tot afronding kunnen komen.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Patrick van der Velden

Programma en overzicht 2015 onderwijshuisvesting

Het college heeft op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Bergen op Zoom het programma en overzicht 2015 vastgesteld. In het programma zijn aanvragen opgenomen voor de huisvestingsvoorzieningen van schoolgebouwen die vanaf 2015 voor bekostiging in aanmerking komen. In dit geval betreft het capaciteitsvoorzieningen voor basisschool El Feth. In het overzicht zijn die aanvragen geplaatst die niet worden toegekend en bekostigd, te weten eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor de school voor voortgezet speciaal onderwijs het Aventurijncollege, omdat de gevraagde inrichting al aanwezig is.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Patrick van der Velden

Subsidieverlening Parkmanagement 2015

Ondernemersvereniging Oude Molen en de bedrijfsbelangenvereniging Lage Meren / Meilust ontvangen voor het jaar 2015 een jaarlijkse subsidie voor de uitvoering van projecten/initiatieven op de bedrijventerreinen.
Doelstelling van parkmanagement is om de bedrijventerreinen in de gemeente Bergen op Zoom aantrekkelijk en veilig te houden als vestigingsplaats voor bestaande en toekomstige bedrijven.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Subsidie Maatschappelijke Opvang 2015 (1ste halfjaar)

Het college heeft besloten om Novadic Kentron een subsidie te verlenen van € 678.359,- voor het exploiteren van de Maatschappelijke Opvang in de eerste helft van 2015. Het betreft hier dienstverlening voor de gemeente Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. In de eerste helft van 2015 wordt een aanbestedingsprocedure gestart om zo tot een nieuwe aanbieder te komen voor de tweede helft van 2015 en verder.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Mandatering taken aan Stichting Maatschappelijke opvang

Het college heeft ingestemd met een verzoek van SMO/Stichting Veilig Thuis i.o. West-Brabant om een aantal taken voor de gemeente uit te voeren en deze aan hen te mandateren.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Veiligheid in het stelsel zorg voor jeugd

Het college heeft ingestemd met de notitie ‘Veiligheid in het stelsel Zorg voor Jeugd’. Hierin is een uniform werkproces opgenomen voor alle partners in de Veiligheidsketen wanneer er sprake is van een onveilige situatie rond jeugdigen na 1 januari 2015, als de verantwoordelijkheid voor de totale zorg voor jeugd overgaat van het Rijk en de provincie naar de gemeenten.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Inrichtingsplan Zorg, Informatie en Inkoop team

Het college heeft ingestemd met het inrichtingsplan voor een Zorg, Informatie en Inkoop Team. Dit houdt in dat er voor de negen gemeenten in West-Brabant West een team wordt opgericht ter ondersteuning van het accountmanagement, inkoop- en contractmanagement, de financiële- en beleidsmonitoring bij de uitvoering van de nieuwe taken per januari 2015 in het kader van de jeugdzorg.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Jaarlijkse subsidie Novadic-Kentron 2015 inzake verslavingsbeleid

Het college heeft besloten om een subsidie van € 571.230,- te verlenen aan Novadic-Kentron voor het uitvoeren van het verslavingsbeleid. Gemeente Bergen op Zoom krijgt hiervoor als centrumgemeente middelen vanuit het Rijk. Daarnaast heeft het college besloten dat het Straatteam dak- en thuislozen gecontinueerd moet worden. Het gaat bij deze subsidie aan Novadic-Kentron om het werkgebied van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Verlening subsidie 2015 aan Stichting Maatschappelijke Opvang Breda

Het college heeft besloten om aan de SMO Breda voor het jaar 2015 een subsidie van € 75.000,- te verlenen voor de crisisopvang van zwerfjongeren in ’t Koetshuis in Breda. Deze zwerfjongeren komen uit de gemeenten Bergen op zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. Bergen op Zoom krijgt hiervoor als centrumgemeente middelen vanuit het Rijk.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Uitvoeringsovereenkomst Stichting Bureau jeugdzorg Noord-Brabant

Het college heeft ingestemd met de uitvoeringsovereenkomst Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant.
De wethouders jeugd van de regio West-Brabant ondertekenen op 17 december de uitvoeringsovereenkomst Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. De overeenkomst is binnen de budgetafspraken, zoals opgenomen in het B&W-besluit van 1 juli 2014: € 4.368.104,- voor West-Brabant West. Voor Bergen op Zoom betekent dat € 842.785,-.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Verzoek van Stichting SchuldHulpMaatje BoZ voor een financiële bijdrage

Het college heeft besloten aan de Stichting SchuldHulpMaatje ter versterking van de gemeentelijke schuldhulpverlening voor het jaar 2015 een subsidie van € 15.000,- te verlenen.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidieaanvraag jeugdprogramma’s ‘Spelend opvoeden’ en ‘Kind aan huis’

Het college heeft besloten om (met inachtneming van de hardheidsclausule) een jaarlijkse subsidie aan Juzt verlenen voor de preventieve jeugdprogramma’s Spelend Opvoeden en Kind aan Huis.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Subsidieaanvraag Samen in de Regio 2015

Het college verleent aan Samen in de Regio een subsidie van € 49.990,- ten behoeve van Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen in de Regio zet deze subsidie in voor scholen, participatiewet en ambassadeurs. Zij organiseert hiervoor onder andere jaarlijks een Beursvloer, een Kansenbeurs en zorgen gedurende het jaar voor matches tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Continuering deelname aan Regionaal Platform dementieondersteuning

Het college verleent een eenmalige subsidie van € 10.000,- aan het Regionaal Platform dementieondersteuning ter continuering van deelname aan het Regionaal Platform.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Voortzetting pilot Onderwijstijdverlenging bij Het Kompas, De Grebbe en Octopus

Het college verleent aan de Lowys Porquinstichting een bedrag van € 45.000,- als bijdrage in de kosten voor de voortzetting van de pilot Onderwijsverlenging (OTV) bij basisscholen Het Kompas, de Grebbe en Octopus tot 1 januari 2016.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Toeleiding doelgroepkinderen VVE (Voor- en vroegschoolse educatie)

Het college is akkoord gegaan met het verlenen van een bedrag van maximaal € 22.960,- aan Thuiszorg West-Brabant voor het toeleiden van doelgroepkinderen VVE naar een voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal danwel kinderopvang).
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Vaststelling subsidie peuterspeelzaalwerk 2013

De definitieve subsidie voor de Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom voor het jaar 2013 is vastgesteld op € 1.525.008,- voor het uitvoeren van voor- en vroegschoolse educatie en € 195.284,- voor het uitvoeren van regulier speelzaalwerk.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Aanpassing voorschot subsidie Stichting Peuterspeelzalen 2014

Aan de Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom is een bedrag van € 39.263,- aan extra voorschot verstrekt op de subsidie die deze stichting ontvangt vanuit de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid. Hiermee wordt geanticipeerd op de te verwachten hogere afrekening van de subsidie over 2014 die in 2015 zal plaatsvinden.
De verwachte hogere subsidieafrekening wordt veroorzaakt doordat de gemeente de subsidiebijdrage per kind per dagdeel op eenzelfde bedrag vaststelt als de bijdrage die ouders betalen. Deze wijziging is ook bij de afrekening over 2013 doorgevoerd.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Financiering peuterspeelzaalwerk 2015

De Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom ontvangt in het jaar 2015 voorschotten van € 1.719.276,- voor het uitvoeren van voorschoolse educatie (VVE) en € 195.294,- voor het uitvoeren van regulier peuterspeelzaalwerk op 18 peuterspeelzalen.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

 

 

Uitgelicht

Zoeken