Sluiten

Openbare besluitenlijst 16 september 2014

Roks, M.

Beleidsplan en verordening jeugdhulp

In de Jeugdwet is opgenomen dat de gemeenteraden voor 1 november 2014 een beleidsplan en een verordening moeten vaststellen. De negen gemeenten in West-Brabant West hebben gezamenlijk een beleidsplan ‘jeugdhulp in West-Brabant West 2015-2017’ en een Verordening Jeugdhulp opgesteld. In het beleidsplan zijn de beleidsvoornemens voor den door het college te nemen besluiten of te verrichten handelingen voor de uitvoering van de jeugdwet beschreven. In de Verordening zijn de regels voor het doen van een melding of een aanvraag voor ondersteuning opgenomen en de wijze waarop deze worden behandeld. Het college stelt nu aan de gemeenteraad voor om deze documenten vast te stellen.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Beleidsplan en Verordening Wmo

In de WMO 2015 is opgenomen dat de gemeenteraden voor 1 november 2014 een beleidsplan en een verordening moeten vaststellen. De Brabantse Wal gemeenten hebben gezamenlijk een beleidsplan Wmo 2015-2017 opgesteld en een Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2015. In het Beleidsplan zijn de beleidsvoornemens voor de door het college te nemen besluiten of te verrichten handelingen voor de uitvoering van de Wmo 2015 beschreven. In de Verordening zijn de regels voor het doen van een melding of aanvraag voor ondersteuning opgenomen en de wijze waarop deze worden behandeld. Het college stelt nu aan de gemeenteraad voor om deze documenten vast te stellen.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Overdracht dossiers benoeming burgemeester

Het college heeft, conform de wettelijke bepalingen, besloten de dossiers van de procedure van de benoeming van de burgemeester van de jaren 2013, 2005 en 2000 over te brengen naar het Historisch Centrum het Markiezenhof. Op grond van de Archiefwet wordt er een beperking van de openbaarheid opgelegd voor een periode van 75 jaar.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Wijziging raadsvoorstel programma-indeling

Het college heeft, op advies van de auditcommissie, een raadsvoorstel over de programma-indeling voor de begroting aangepast.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Projectopdracht Handhavingsbeleid 2015-2018

De komende periode zal de gemeente Bergen op Zoom, samen met de externe handhavingspartners, een nieuw handhavingsbeleid opstellen voor de periode 2015-2018. In dit handhavingsbeleid zullen de prioriteiten en ambities worden vastgelegd voor de komende vier jaar. Het college van B&W heeft de projectopdracht vastgesteld, waarin de kaders en het proces staat beschreven hoe te komen tot het nieuwe handhavingsbeleid. Vaststelling van het beleid staat gepland voor het tweede kwartaal 2015.
Portefeuillehouders wethouder Ad Coppens en burgemeester Frank Petter

Raadsbrieven

Het college beantwoordt drie brieven van de fractie van de BSD. Het gaat om de antwoordbrieven: ‘herinrichting van de Zuid-Westsingel en de parkeerproblematiek’, ‘Natuurpoort’ en een brief over ‘spookjongeren’. De antwoordbrieven, alsmede de brieven van de fracties zijn terug te vinden op de gemeentelijke website www.bergenopzoom.nl
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden, Ton Linssen en burgemeester Frank Petter

Besluiten van vorige week
Basisregistratie personen en gegevensverstrekking

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen de Verordening basisregistratie personen 2014 en de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen vast te stellen. De verstrekking van persoonsgegevens aan derden en aan afnemers binnen de gemeente, werd geregeld in de Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en in het Reglement Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
In 2014 is de Wet GBA en daarmee ook de Verordening GBA en het Reglement GBA van rechtswege vervallen door de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen (BRP).
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

 

Uitgelicht

Zoeken