Sluiten

Openbare Besluitenlijst 8 juli 2014

Splinter, F.

Betalingsovereenkomst met waterschap over Streekorganisatie Brabantse Wal

Het college is akkoord gegaan met de betalingsovereenkomst die wordt aangegaan met Waterschap Brabantse Delta in het kader van een financiële bijdrage over 2014 ten aanzien van de Streekorganisatie Brabantse Wal. Het waterschap wil actief bijdragen aan het proces met de focus op waterthema’s.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter       

Beleidsplan en verordening Wmo 2015

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten een brede verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Doel hiervan is dat meer mensen dan nu met ondersteuning en zorg thuis kunnen blijven wonen. De ondersteuning die gemeenten nu al bieden op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt per 1 januari 2015 uitgebreid met ondersteuning op het gebied van begeleiding, kortdurend verblijf, beschermd wonen en daarnaast moet hulp bij het huishouden anders worden vormgegeven. Om dit te regelen komt er een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning: de Wmo 2015.  
De Brabantse Wal gemeenten hebben ervoor gekozen om de voorbereiding hiervoor samen te doen. In het wetsvoorstel voor de nieuwe Wmo 2015 is opgenomen dat de gemeenteraden voor 1 november 2014 een beleidsplan en een verordening moeten vaststellen. De colleges van de Brabantse Wal gemeenten hebben ingestemd met het concept Beleidsplan Wmo 2015 en met de concept verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2015. Deze stukken liggen tot 14 augustus ter inzage. Hierna worden de inspraakreacties verwerkt en worden het beleidsplan en de verordening aangeboden aan de gemeenteraden.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen      

Herhuisvesting fracties

Het college heeft besloten dat de politieke fracties die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad gebruik kunnen blijven maken van vergaderruimtes in het oude stadhuiscomplex, maar dat een en ander op een andere manier wordt georganiseerd. Voor de fracties zijn twee ruimten 24/7 beschikbaar (de voorzieningenkamer en een vergaderruimte op de begane grond van het pand de Heerenkamer).  Aanvullend hierop is in de avonduren gebruik van vergaderruimten mogelijk in de Heerenkamer (1e + 2e verd) en het Oude Stadhuis; en in het weekend in de Heerenkamer.
De vergaderruimten in de Heerenkamer (1e en 2e verd) worden ook geschikt gemaakt om overdag en in het weekend extern te verhuren. Overigens geldt wel de regel dat als de mogelijkheid bestaat om ruimten in het weekend extern te verhuren dat dit boven het gebruik van de fracties gaat. Bij verhuur voor rolstoeltoegankelijkheid zal de ruimte op de BG beschikbaar worden gesteld. Hierover worden nadere beheersafspraken gemaakt. 
Portefeuillehouders wethouder Patrick van der Velden en burgemeester Frank Petter

Implementatie Wet Markt en overheid

Het college gaat de raad voorstellen een aantal economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang. Dat is nodig omdat in de Wet Markt en overheid is geregeld dat overheden die economische activiteiten verrichten, zich voortaan moeten houden aan een viertal gedragsregels ter voorkoming van oneerlijke concurrentie. De bedoeling van de wet is dat de overheid, die economische activiteiten verricht en zich als ondernemer gedraagt, op een eerlijke manier concurreert met andere ondernemers op de betreffende markt. Wanneer de raad bepaalde economische activiteiten gemotiveerd heeft bepaald dat deze geschieden in het algemeen belang en het daarmee dus wenselijk acht dat deze activiteiten op deze wijze worden uitgevoerd, dan is het niet nodig om de gedragsregels voor de economische activiteiten na te leven. Het college wil de raad voorstellen om de volgende economische activiteiten van de gemeente Bergen op Zoom aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang:

  • Verhuur maatschappelijk vastgoed;   
  • Ingebruikgeving dan wel verhuur van leegstand vastgoed om kraken te voorkomen (leegstandsbeheer);  
  • Ingebruikgeving dan wel verhuur van braakliggende gronden (tijdelijk beheer);      
  • Exploitatie sportaccommodaties;      
  • Exploitatie parkeergarages en fietsenstallingen;      
  • CKB-lessen;  
  • Culturele verhuur De Maagd;  
  • Exploitatie Markiezenhof inclusief museum.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Ongegrond verklaren bezwaarschrift

Het college heeft in haar vergadering besloten om het bezwaarschrift van een omwonende tegen het niet handhavend optreden tegen een nabijgelegen gasdrukregelstation, ongegrond te verklaren. De inwoners heeft de gemeente verzocht het gasdrukregelstation te laten sluiten of te laten verplaatsen. De gemeente heeft dat verzoek afgewezen met de overweging dat er sprake is van bijzondere (historische) omstandigheden en dat handhaving niet evenredig is met het daarmee te dienen belang. Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens          

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om brieven van de fractie van de BSD over werkzaamheden in het Anton van Duinkerkenpark, Fotogeniek Bergen en Diversen. Ook worden twee brieven van de fractie van GBWP over stijgende huurprijzen van sportverenigingen en verlaging van de snelheid op de Nieuw Beijmoerseweg beantwoord.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens, Patrick van der Velden en Arjan van der Weegen
Antwoord op brief van de BSD over werkzaamheden in het Anton van Duinkerkenpark
Antwoord op brief van de BSD over Fotogeniek Bergen
Antwoord op brief van de BSD over Diverse onderwerpen
Antwoord op brief GBWP over stijgende huurprijzen van sportverenigingen
Antwoord op brief GBWP over verlaging van de snelheid op de Nieuw Beijmoerseweg

Uitgelicht

Zoeken