Sluiten

Openbare Besluitenlijst 8 april 2014

Splinter, F.

Verduurzaming Bergse Evenementen

Het college heeft ingestemd met het Convenant Duurzame Evenementen, waarin zij samen met organisatoren van grote buitenevenementen en de Stichting Duurzaam Organiseren een inspanningsverplichting aangaat om de evenementen in Bergen op Zoom te verduurzamen. Dit kan gezien worden als een stap op weg naar een klimaatneutrale gemeente in 2025 en stimuleert creatief en innovatief ondernemerschap. Het convenant loopt tot eind 2016. Het convenant werd op dinsdag 15 april getekend. Voor de gemeente Bergen op Zoom gebeurde dat door wethouder Ad van der Wegen (Milieu & Duurzaamheid).
Portefeuillehouders wethouder Ad van der Wegen en Ton Linssen

Beslissing op bezwaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Dat gebeurt conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften. In dit geval ging het om een verzoek tot tegemoetkoming in de planschade. Het bezwaarschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat het niet tijdig is ingediend.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Opleggen last onder dwangsom

Het college heeft besloten om een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het pand aan de Kloosterstraat 10 en hem te gelasten een illegaal aangebrachte voorgevel in de oude toestand te herstellen. Tevens is het college voornemens om handhavend tegen deze eigenaar op te treden om twee illegale dakkapellen te verwijderen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Aanbesteding werk ‘herstructurering Theodorushaven fase 2 en 3’

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de aanbesteding van het werk ‘Herstructurering Theodorushaven fase 2 en 3’. Hierbij gaat het met name om het vernieuwen van damwanden in de Theodorushaven. Voor dit karwei wordt een bedrag van € 11.784.333,- beschikbaar gesteld.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Nationale Straatvoetbaldag 5 mei 2014

Het college heeft ingestemd met het gebruik van Plein 13 voor de landelijke straatvoetbaldag die ook op 5 mei in Bergen op Zoom wordt georganiseerd. Doel van dit evenement is op een sportieve manier aan deelnemers bekend te maken wat vrijheid, respect en samenspel inhoudt.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen

Aanpassing archiefverordening

Omdat de huidige Archiefverordening (die uit 2007 stamt) niet meer voldoet aan de wetgeving van nu, gaat het college de gemeenteraad voorstellen om de Archiefverordening 2014 vast te stellen.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen

Overdracht herstructureringsdossier GR WVS West Noord Brabant

Het college informeert de gemeenteraad over de overdracht van het herstructureringsdossier GR WVS West Noord Brabant. Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 verandert er nogal wat voor gemeenten en de WVS Groep. De portefeuillehouders hebben daarom eerder dit jaar een bestuursopdracht geformuleerd om te komen tot een integrale benadering van de arbeidsontwikkeling in de hele keten. Er is nu voor gekozen om gezamenlijk een scenario uit te werken dat recht doet aan de visies van de negen gemeenten. Tegelijkertijd moeten daarbij de nadelen zoveel mogelijk beperkt worden. Dat betekent dat er gekozen is voor een scenario waarbij er wel gebruik gemaakt wordt van de bestaande infrastructuur, maar er voldoende ruimte is voor uitvoering van de eigen visie. De komende maanden worden gebruikt om dit scenario verder uit te werken.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Diftar jaarrapportage

Het college heeft kennis genomen van de diftar jaarrapportage over 2013 en brengt deze ter kennis van de raad. In 2013 is de hoeveelheid ingezameld restafval afgenomen ten opzichte van het jaar 2012 en zijn er juist meer monostromen als oud papier, kunststof verpakkingsmateriaal, glas en textiel ingezameld.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Beleid oplaadpunten voor elektrische voertuigen

Het college ondersteunt het landelijk initiatief ter bevordering van het vergroten van het aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Het college zet in op het faciliteren van oplaadpunten die voor iedereen toegankelijk zijn. Het gaat dan vooral om openbare parkeerterreinen.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een brief van D66 over het Veiligheidsonderzoek Theodorushaven. 
Portefeuillehouders wethouder Ton Linssen en burgemeester Frank Petter
Antwoord op brief van D66 over Veiligheidsonderzoek Theodorushaven

 

Uitgelicht

Zoeken