Sluiten

Openbare besluitenlijst 14 januari 2014

Roks, M.

Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning

Het college bericht de VNG dat de gemeente Bergen op Zoom niet instemt met het overlegresultaat met betrekking tot de decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Door het Rijk was aangekondigd dat de gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk zouden worden voor Begeleiding en Persoonlijke Verzorging. In november 2013 heeft staatssecretaris Van Rijn een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin een nadere uitwerking van de hervorming van de langdurige zorg is opgenomen. In deze brief is aangegeven dat persoonlijke verzorging niet naar de gemeenten wordt gedecentraliseerd, maar naar de zorgverzekeraars. Na overleg tussen VNG en minister is dat ook zo gebleven. Het college van B&W van Bergen op Zoom blijft het oneens en gaat dit ook berichten aan de VNG.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Advisering Commissariaat voor de Media over uitbreiding zendgebied Zuidwest

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media met betrekking tot het verzoek van de Omroepstichting Zuidwest om het zendgebied uit te breiden met de gemeente Roosendaal. Zuidwest gaat hiervoor een fusie aan met OOR, de lokale omroep in Roosendaal.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Begroting 2014 en dienstverleningsovereenkomst 2014 Parkeerbeheer Bergen op Zoom

Het college heeft ingestemd met de begroting van Parkeerbeheer Bergen op Zoom voor het jaar 2014 en de dienstverleningsovereenkomst met Parkeerbeheer Bergen op Zoom 2014.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Voortzetting bijdrage aan project Samen Sterk in het Buitengebied

Het college heeft ingestemd met het voortzetten van de bijdrage van de gemeente Bergen op Zoom aan het project Samen Sterk in het Buitengebied voor het jaar 2014 en, na een positieve evaluatie, ook voor de jaren 2015 en 2016. Het project is een aantal jaren geleden ontwikkeld. Er wordt samengewerkt met de Provincie Noord-Brabant, andere gemeenten, de OMWB, de grote natuurterreinbeheerders en de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit om de kwaliteit van het buitengebied te verbeteren. De bedoeling is om overtredingen te voorkomen en de pakkans van overtreders te vergroten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het dumpen van afval, het wildcrossen in natuurgebieden, (vis)stroperij en illegale lozingen in bodem en oppervlaktewater. In 2014 zal de gemeente Bergen op Zoom, net zoals in 2013, een bijdrage leveren aan dit project door de inzet van een BOA.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Machtiging aanbesteding Flex West-Brabant

De regio West-Brabant is gestart met de voorbereiding van een gezamenlijke aanbesteding van alle flexarbeid voor de periode 2015 t/m 2018. De gemeente Bergen op Zoom heeft besloten hieraan weer mee te doen en de Regio West Brabant gemandateerd voor de aanbesteding.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Vrijgeven parkeerplaatsen Pastoor Joorenplein voor avond en nacht

Het college heeft besloten om de parkeerplaatsen op het Pastoor Joorenplein gratis te maken van 20.00 uur tot 08.00 uur (op koopavond van 21.00 uur tot 08.00 uur). Tijdens de behandeling van de beleidsnota Parkeren in de gemeenteraad is een motie aangenomen, waarin de raad het college heeft opgedragen het parkeren op het Pastoor Joorenplein in de avond en nacht gratis te maken vanaf 20.00 uur. Er zal gewerkt worden met een € 0,00 tarief tijdens de avond en nacht. Dat betekent dat mensen die hun auto parkeren altijd een kaartje moeten nemen bij de slagboom. Voor vertrek moet men ook langs de slagboom en worden tussen 20.00 en 08.00 uur geen kosten berekend.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Financieel besluit en Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Het college heeft besloten het financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom 2014 vast te stellen en met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 januari 2014. Op 25 april 2013 heeft de gemeenteraad de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom 2013 vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn het Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en de Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning in 2013 in overeenstemming gebracht met deze Verordening. In het financieel besluit wordt vastgelegd wat de hoogtes zijn van de financiële tegemoetkomingen, persoonsgebonden budgetten en eigen bijdragen. In de Beleidsregels is aangegeven hoe de Verordening en het Financieel Besluit worden uitgevoerd. Een aantal wijzigingen in het financieel besluit en de Beleidsregels zijn noodzakelijk. Hierdoor is een nieuw Financieel besluit voorzieningen  maatschappelijke ondersteuning 2014 en nieuwe Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 opgesteld.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Inrichtingskader Zorg voor Jeugd West Brabant West
 
Op 1 januari 2015 krijgt Nederland een nieuwe Jeugdwet. Alle gemeenten in Nederland zijn op die datum verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Het proces er naartoe, wordt ‘transitie’ van jeugdzorg genoemd. Samen met 8 andere gemeenten in West-Brabant West werkt de gemeente Bergen op Zoom hard om de opvang van de zorg voor jeugd zo soepel mogelijk te laten verlopen. Eind 2012 is onze visie op het stelsel ‘Zorg voor Jeugd’ vastgesteld. Hierbij wordt de metafoor gebruikt van het Jeugdbos. Kalenderjaar 2013 heeft volledig in het teken gestaan van de inrichting van het stelsel. Samen met maatschappelijke en professionele organisaties, ouders en jeugdigen hebben de 9 gemeenten in West-Brabant een inrichtingskader opgesteld, waarin belangrijke keuzes zijn gemaakt in de wijze waarop ondersteuning geboden wordt en zorg geleverd wordt. Ook beschrijft het kader de manier van samenwerken tussen de gemeenten en het delen van (financiële) risico’s. Het Inrichtingskader Zorg voor Jeugd in West Brabant West is te vinden op de website http://www.voordejeugdwestbrabantwest.nl/
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Reactie op vragen uit commissie Stad en Ruimte over Verkeersplan
Het college heeft schriftelijk aan de gemeenteraad een reactie gegeven op schriftelijke vragen en opmerkingen uit de commissie Stad en Ruimte van 20 november jongstleden. Het college is van mening dat deze reactie voldoende basis geeft om het Verkeersplan zo snel mogelijk opnieuw te behandelen. De suggestie van het presidium om het Verkeersplan terug te nemen en later door de nieuwe gemeenteraad te laten behandelen, is geen taak van het college. Dit omdat het college op een aantal dossiers graag verdere stappen wil zetten, maar daarvoor een standpunt van de raad nodig heeft.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Raadsbrieven
Het college heeft drie brieven van raadsfracties beantwoord. Het gaat om twee brieven van D66 over de bescherming van persoonsgegevens en het ‘laten meedenken van het buurtschap ’t Groenewoud’ en een brief van de VVD over verkeersveiligheid van schoolroutes.
Antwoordbrief aan de D66-fractie over de bescherming van persoonsgegevens
Antwoordbrief aan de D66-fractie over 'het laten meedenken van het buurtschap 't Groenewoud '
Antwoordbrief aan de VVD-fractie over verkeersveiligheid van schoolroutes 
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens, Ton Linssen en Ad van der Wegen

 

 

 Uitgelicht

Zoeken