Sluiten

Openbare Besluitenlijst 5 november 2013

Splinter, F.

Aanwijzen De Statie als betaald parkeerlocatie

Het college heeft besloten de Statie als straat aan te wijzen als betaald parkeren locatie. Met het gereed komen van het gebouw aan de Statie zijn openbare parkeerplaatsen aangelegd in het gereguleerd gebied van de centrumschil.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Ontwikkelingsplan Havenkwartier

Het college van B&W heeft een ontwerp-Ontwikkelingsplan voor het Havenkwartier opgesteld. Het is een ruimtelijk beleidskader voor de korte en middellange termijn, waarbij op hoofdlijnen voorstellen worden gedaan voor een herontwikkeling van dit bijzondere deel van de oude binnenstad. Het plan zorgt voor een samenhang tussen de diverse (her-)ontwikkelingen die nu en in de toekomst in het Havenkwartier en de aangrenzende delen gaan plaatsvinden.  
Het eerste deel van de nota heeft betrekking op de visievorming voor het Havenkwartier en stedenbouwkundige inrichtingsvoorstellen voor diverse herontwikkelingsgebieden. Het tweede deel bevat voorstellen voor een kwalitatieve opwaardering van de Westersingel en omgeving.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen  

Herstructurering Theodorushaven

Deze plannen vormen de tweede fase van de herstructurering van de Theodorushaven. Het totale plan omvat vijf fasen. De eerste fase is uitgevoerd in 2011, dat richtte zich op het herstellen van de oevers bij Caron en de Vierlinghweg. Die oevers waren dermate verslechterd dat verdere uitstel onverantwoord zou zijn.  
De gemeente Bergen op Zoom verkiest in de tweede fase het aanleggen van een damwand boven het herstellen van de oevers, omdat bij herstellen de mogelijkheid bestaat dat er weer schade optreedt. Daarbij is het bij het huidige oeverprofiel voor een aantal schepen niet mogelijk om goed aan te leggen.  
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen  

Verkoopaanbieding Noordland

Het college heeft besloten een stuk grond ter verkoop aan te bieden aan een bedrijf. Het gaat om een perceel grond op Noordland van ongeveer 1,5 hectare. Met de eventuele verkoop is een bedrag van zo’n anderhalf miljoen euro gemoeid.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen    

Collectieve dagen hogere geluidswaarden

Met toepassing van artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening heeft het college de collectieve dagen 2014 aangewezen waarop de inrichtingen die vallen onder het ‘Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’ is toegestaan een hoger geluidsniveau te hanteren. De reden hiervoor is dat op deze dagen de normale naleving van de geluidsnorm redelijkerwijs niet kan worden gevergd wegens een veelheid aan andere geluidsbronnen. 
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Verkoopaanbieding perceel op bedrijventerrein Oude Molen

Het college heeft besloten een bedrijf een stuk grond aan te bieden van ruim 4000 vierkante meter op bedrijventerrein Oude Molen.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Verlenen omgevingsvergunning job-lodge Parallelweg 54

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een job-lodge (kleinschalige huisvestingsvorm voor arbeidsmigranten) op het perceel Parallelweg 54. In het kader van de doorlopen procedure heeft het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning vanaf 10 juni 2013 zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is een aantal zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn, voor zover tijdig ingediend, door het college betrokken bij de besluitvorming over de definitieve vergunning. De zienswijzen leiden niet tot het afzien van medewerking of tot een aanpassing van het bouwplan. Tegen het besluit tot verlenen van de omgevingsvergunning staat de mogelijkheid van beroep open.   
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ad van der Wegen

Beslissing op bezwaar verzoek tegemoetkoming (plan)schade

Het college heeft besloten een bezwaarschrift tegen het besluit om geen vergoeding in (plan)schade toe te kennen voor een perceel aan de Hof van de Paltz ongegrond te verklaren. De Adviescommissie voor de bezwaarschriften heeft overeenkomstig geadviseerd. De reden voor de afwijzing is dat het verzoek om planschade te laat is ingediend. Op grond van de wet moet een verzoek binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan worden ingediend.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Bestemmingsplan Buitengebied Noord 

Het college heeft besloten het afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling mandaat te verlenen om ten behoeve van de totstandkoming van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’ anterieure overeenkomsten te sluiten. De gemeente werkt momenteel aan een nieuw bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’. Met een groot aantal belanghebbenden uit het plangebied vindt overleg plaats over hoe hun eigendommen in dat plan worden bestemd. De gemeente streeft hierbij naar maatwerk, maar moet ook de gewenste kwaliteitsverbetering van het buitengebied zeker stellen. Dat gebeurt door het sluiten van overeenkomsten met betrokkenen.   
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Intentieverklaring ‘Dementievriendelijke gemeente’

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de ondertekening van de intentieverklaring ‘Dementievriendelijke gemeente Bergen op Zoom’. Wethouder Arjan van der Weegen zal de intentieverklaring namens de gemeente Bergen op Zoom ondertekenen. De doelstellingen van een dementievriendelijke gemeente zijn het langer later deelnemen van mensen met dementie en hun mantelzorgers aan de samenleving en het bevorderen van de signalering en acceptatie door inwoners en organisaties in de gemeente Bergen op Zoom.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Exploitatievergunning

De burgemeester heeft onder voorwaarden een exploitatievergunning ex artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 verleend voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf aan de Oudestationsweg 43-43a voor de duur van één jaar.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Vervolgtraject TNO

TNO Heimolen wil de mogelijkheden verkennen voor een nieuwe invulling van hun terrein. Het college heeft kennis genomen van de door hen voorgestelde aanpak, waarin gemeente, direct omwonenden en belanghebbenden betrokken worden.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om twee brieven van Lijst Linssen over het inzetten van zwembad Halsteren als visvijver en aanpak van georganiseerde criminaliteit. Verder wordt een brief beantwoord van het CDA over een proefperiode parkeren met blauwe parkeerschijven op het Bolwerk en de Kaai.
Portefeuillehouders wethouders  Arjan van der Weegen, Ton Linssen en burgemeester Frank Petter
Antwoord op brief van Lijst Linssen over het inzetten van zwembad Halsteren als visvijver
Antwoord op brief van Lijst Linssen over aanpak van georganiseerde criminaliteit
Antwoord op brief van CDA over proefperiode parkeren met blauwe parkeerschijven op het Bolwerk en de Kaai

Uitgelicht

Zoeken