Sluiten

Openbare Besluitenlijst 17 december 2013

Splinter, F.

Weekmarkt

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in Breda, waarbij het eerder genomen besluit tot verplaatsing van de weekmarkt naar de binnenstad (omgeving V&D) is vernietigd. De weekmarkt blijft daardoor dus vooralsnog op de Gedempte Haven. Het college gaat op basis van een schriftelijke enquête met de marktondernemers in gesprek omtrent hun visie op de toekomst van de weekmarkt in Bergen op Zoom.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen  

Begroting 2014 omgevingsdienst OMWB

Het college heeft kennis genomen van de reactie van het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst OMWB naar aanleiding van door de gemeenteraad van Bergen op Zoom ingediende zienswijzen op de ontwerp begroting 2014 van de OMWB. De reactie van de OMWB wordt ook ter kennis gebracht van de gemeenteraad.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens 

Digitale vervanging van papier archief   

Het college heeft besloten om papieren archiefbestanden te gaan digitaliseren. Dat besluit was overigens al eerder in 2011 genomen, maar omdat het proces van de digitale distributie van ontvangen documenten nog niet voldoende ontwikkeld en geïmplementeerd was in de organisatie, is de uitvoering ervan destijds uitgesteld. De digitale vervanging van papieren bestanden wordt per 1 januari aanstaande doorgevoerd.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens           

4de wijzigingsplan Kom Halsteren

Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan een verzoek tot wijzigen van de bestemming ‘Verkeer’ in de bestemming ‘Wonen’ op het aangrenzend perceel van Jankenberg 69 ten behoeve van het realiseren van een woning op het perceel Jankenberg 69. Het perceel is niet van structurele betekenis voor de verkeersafwikkeling en/of groenstructuur en er ontstaat geen verkeersonveilige situatie door deze wijziging.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen      

Verzoek tot tegemoetkoming planschade

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het verzoek tot tegemoetkoming planschade voor een perceel aan de Vondellaan, conform het advies van de planschadebeoordelingscommissie, af te wijzen. De verleende omgevingsvergunning voor een schoolgebouw (De Kornalijn) aan de Guido Gezellelaan 18 in Bergen op Zoom, leidt weliswaar tot een waardedaling van de woning van verzoeker, maar deze waardedaling komt, vanwege het feit dat het zogenaamde maatschappelijke risico van 2% niet wordt overschreden, niet voor vergoeding in aanmerking. Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Voormalig schoolgebouw Drabbestraat

Het college heeft besloten om het voormalig schoolgebouw aan de Drabbestraat 2/4 als ‘verhandelbaar’ te verklaren. De voormalige school is niet meer nodig voor gemeentelijke doelen. 
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens    

Programma 2014 onderwijshuisvesting

Het college heeft op basis van de Verordening huisvesting onderwijs Gemeente Bergen op Zoom het definitieve programma 2014 vastgesteld. Hierin zijn aanvragen opgenomen voor de huisvestingsvoorzieningen van schoolgebouwen die vanaf het uitvoeringsjaar 2014 voor bekostiging in aanmerking komen. In dit geval betreft het capaciteitsvoorzieningen voor basisschool De Borghoek. Daarnaast stemt het college in met een spoedaanvraag voor inventaris voor de school voor voortgezet speciaal onderwijs Het Aventurijncollege. 
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens      

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten om het bezwaarschrift dat is ingediend naar aanleiding van het WOB-besluit inzake De Melanen/Vestingrijk, in overeenstemming met het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften deels ongegrond te verklaren ten aanzien van de stukken die zijn vertrekt nadat het bezwaar is ingediend en voor de overige punten het bezwaar ongegrond te verklaren. 
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen 

Voortgangsrapportage PleinenPlan

Het college heeft de voortgang van diverse projecten die binnen het PleinenPlan vallen gemonitord. Op dit moment zijn onder andere de volgende deelprojecten van het PleinenPlan in uitvoering:
Herinrichting Minderbroederstraat en omgeving, Kloosterstraat, Korte Parkstraat, restauratie van de panden van de voormalige coffeeshops aan het Korenbeursplein en Catharinaplein. Daarnaast worden in opdracht van Stadlander een aantal andere voormalige cafépanden aan het St. Catharinaplein opgeknapt. 
In het kader van het win- en waterdichtmaken van het Ravelijn zijn hier bomen gerooid. Het plan voor een drijvende voetgangersbrug is technisch uitgewerkt en wordt binnenkort in uitvoering genomen.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen 

Ontwikkeling PNEM-terrein e.o.

Het college heeft kennis genomen van het standpunt van Stadlander om af te zien van de ontwikkeling van het vroegere PNEM-terrein aan de Van Konijnenburgweg. Door de voormalige woningstichting Soomland was voor het vroegere PNEM-terrein een bouwplan ontwikkeld dat als gevolg van de financiële perikelen rondom Soomland geen doorgang kon vinden. Rechtsopvolger Stadlander heeft de gemeente laten weten af te zien van verwerving en ontwikkeling van het voormalig gasfabriekterrein. 
Het college beraadt zich nog op de vraag op welke wijze de ontwikkeling van deze braakliggende locatie in het Havenkwartier gestalte moet krijgen. 
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen    

Besluiten Bijzondere Algemene Ledenvergadering VNG

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd over enkele besluiten die genomen zijn tijdens de Bijzondere Algemene Leden Vergadering van de VNG op 29 november jl. Het betreft informatie over besluiten van de VNG over:  
- De versterking van de bestuurlijke organisatie van de VNG en het vergroten van de ledenbetrokkenheid;      
- De decentralisaties in het sociale domein en dan specifiek het overbrengen van de persoonlijke verzorging naar de Zorgverzekeringswet in plaats van naar de Wet maatschappelijke ondersteuning;
- Informatieveiligheid als randvoorwaarde voor de professionele gemeente.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Arjan van der Weegen 

Herbenoeming leden algemene kamer adviescommissie bezwaarschriften

Het college heeft besloten de voorzitters en leden van de adviescommissie voor de bezwaarschriften per 1 januari 2014 te herbenoemen.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter     

Toeleiding doelgroepkinderen VVE

Het college heeft besloten Thuiszorg West-Brabant voor het jaar 2014 een bedrag van maximaal € 21.994,- aan subsidie te verstrekken voor het toeleiden van doelgroepkinderen VVE (voor- en vroegschoolse educatie) naar een voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal dan wel kinderopvang). Tot de doelgroep behoren niet uitsluitend kinderen met een (taal)achterstand, maar ook kinderen met een risico op (taal)achterstand.  
Portefeuillehouder wethouder Ad  Coppens 

Financiering peuterspeelzaalwerk 2014 door Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom

De Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom (SPB) ontvangt in het jaar 2014 voorschotten van € 1.523.515,- voor het uitvoeren van voorschoolse educatie (VVE) en € 196.846,- voor het uitvoeren van regulier peuterspeelzaalwerk op 18 peuterspeelzalen.
Om kinderen gelijke kansen te bieden wordt er op alle zalen van SPB gewerkt met een VVE-programma. Hiermee wordt spelenderwijs extra aandacht besteed aan taalstimulering en de andere ontwikkelingsgebieden (denk-, motorische-, creatieve-, persoonlijke- en sociaal-emotionele ontwikkeling). Ook biedt het mogelijkheid voor extra individuele ondersteuning. Hiervoor bieden de speciaal opgeleide leidsters een uitdagende en gestructureerde omgeving. Het programma begint op de peuterspeelzaal (of kinderopvang) en loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool. In 2014 gaat de gemeente Bergen op Zoom nieuw beleid invoeren om te komen tot toekomstbestendige voorschoolse voorzieningen. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens     

Evaluatie en jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht

Het college heeft kennis genomen van het evaluatierapport Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) West-Brabant.
Om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen, werken de West-Brabantse gemeenten sinds 1 augustus 2012 formeel samen in het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) West-Brabant. Achttien gemeenten houden gezamenlijk zicht op ruim 150.000 jongeren uit deze regio in de leeftijd van 4 tot 23 jaar. Uit de onlangs gehouden evaluatie blijkt dat de samenwerking om schoolverzuim en schooluitval terug te dringen, positief wordt beoordeeld. Deze regionale samenwerking zal dan ook worden voortgezet. Uit de resultaten in het regionale jaarverslag blijkt dat in Bergen op Zoom sterk wordt ingezet op terugdringing van spijbelaars tot 18 jaar binnen het voortgezet onderwijs. Ook in 18-plussers die zonder startkwalificatie van school gaan is veel geïnvesteerd. In verband met de oplopende werkloosheid is het echter voor deze jongeren steeds moeilijker een leerwerkbaan te vinden, waardoor het aantal voortijdig schoolverlaters licht is toegenomen (van 3,5 naar 3,7%) ten opzichte van vorig jaar.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Subsidie Stichting Verenigde Wijkcentra

Stichting Verenigde Wijkcentra ontvangt een jaarlijkse subsidie van € 787.890,- voor het beheer van de vijf gemeentelijke wijkaccommodaties Korenaere, Antonius Abt/Hoofdkwartier, Fort-Zeekant en Kastanje.   
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen   

Toezichtonderzoek naar verantwoorde zorg

Het college heeft kennisgenomen van de uitkomsten van het toezichtonderzoek naar verantwoorde zorg en ondersteuning voor gezinnen met geringe sociale redzaamheid door Samenwerkend toezicht Jeugd van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidieaanvraag Stichting AED

Het college heeft besloten de subsidieaanvraag van de Stichting AED voor het Hartsafe maken van Bergen op Zoom voor de jaren 2014 t/m 2017 af te wijzen. In de afwijzing geeft het college aan dat de gemeente zich richt op de ‘eigen kracht’ van burgers en het daarom niet als taak van de overheid ziet om te zorgen voor scholing en onderhoud. 
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie Kliënten Platform Minima 2014

Aan het Kliënten Platform Minima Bergen op Zoom is voor het jaar 2014 een subsidie van € 7400,- verleend. Het Kliënten Platform Minima behartigt de belangen van minima en uitkeringsgerechtigden, waarbij het accent ligt op spreekuurwerk en de activiteiten daaromheen. Zij doet dit vanuit een eigen kantoorruimte.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Verzoek Stichting Goed Ontmoet  

Het college heeft besloten om het verzoek van de Stichting Goed Ontmoet voor een financiële bijdrage in de exploitatiekosten van de voedselbank, af te wijzen. Met het bestuur van de stichting is in het verleden een intentieovereenkomst getekend, waarin het college haar waardering uit voor het vrijwilligerswerk van de stichting en de doelstelling van de stichting onderschrijft. Hierin staat echter ook dat de Kadernota Armoedebeleid zoals door de gemeenteraad is vastgesteld, voor het college leidend is. 
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen  

Jaarlijkse subsidie SMO Breda

De Stichting Maatschappelijke Opvang Breda heeft voor 2014 een subsidie aangevraagd ten behoeve van de opvang van zwerfjongeren. De bijdrage van Bergen op Zoom is bepaald op € 75.000. De benodigde middelen zijn beschikbaar binnen de huidige gemeentebegroting.    
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen  

Subsidie Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland, Regio Zuidwest, heeft op 28 maart 2013 een aanvraag ingediend voor een jaarlijkse subsidie ten behoeve van het bieden van praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van een misdrijf of verkeersongeluk aan onder andere inwoners van Bergen op Zoom. De gemeente Bergen op Zoom heeft voor 2014 een subsidie verleend van € 13.867,-.   
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie Traverse

Traverse heeft een subsidieaanvraag ingediend voor algemeen maatschappelijk werk en sociaal raadslieden. De gemeente Bergen op Zoom heeft al jaren een subsidierelatie met Travers en Traverse levert de diensten naar tevredenheid van de gemeente Bergen op Zoom en de klanten van Traverse. Voor 2014 zal een subsidie worden verleend van € 801.372,-. 
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen  

Subsidie Halt   

Aan HALT Zuid-West Nederland wordt voor het jaar 2014 een subsidie verleend van € 9.631,- ten behoeve van voorlichting over de consequenties van (strafbaar) gedrag aan leerlingen in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen   

Subsidie 2014 Scoutinggroep Karel Doorman

Scoutinggroep Karel Doorman ontvangt voor het jaar 2014 een subsidie van € 13.235,-  
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie aan Stichting Welzijn Ouderen en Vereniging Vraagwijzer

De Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom heeft een subsidieverzoek ingediend voor ondersteunende activiteiten voor ouderen, beweegwijzer, te leveren personeel voor Vraagwijzer en Mantelzorgondersteuning. Voor 2014 is een jaarlijkse subsidie verleend van € 1.045.549,-.  
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Subsidie Vluchtelingenwerk

Stichting Vluchtelingenwerk Bergen op Zoom e.o. ontvangt een jaarlijkse subsidie van € 30.542,- voor de begeleiding van vluchtelingen in Bergen op Zoom, zoals vastgelegd in het convenant ‘Opvang Vluchtelingen Bergen op Zoom, Woensdrecht en Tholen’.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen  

Subsidie en huur voor zwembaden De Schelp en de Melanen 2014

Het college heeft subsidie verleend aan zwembad De Schelp van € 1.650.339,- en aan zwembad De Melanen van € 172.911,-. Tevens is de huur van zwembad De Schelp vastgelegd op € 1.089.972,- per jaar en voor zwembad de Melanen op € 15.699,- per jaar. 
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie Maatschappelijke Steun Systemen

Het college heeft besloten aan GGZ WNB een subsidie te verlenen van € 423.295,- voor het jaar 2014 voor de uitvoering van de Maatschappelijke Steunsystemen in de regio Westelijk Noord-Brabant.  
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Aanpassing realisatieovereenkomst Zuidelijke Stadsrand

De gemeente Bergen op Zoom is voornemens een allonge (supplement) af te sluiten met Bouwfonds Ontwikkeling BV voor de afronding van fase 1 van plandeel de Meander in de Markiezaten. 
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen, Ad van der Wegen en Ad Coppens  

Huisvesting Facilitair Bedrijf (hierover is al een persbericht verschenen)

Het college heeft besloten de raad voor te stellen een krediet te voteren voor de huisvesting van het Facilitair Bedrijf aan de Blokstallen 3 en de Dr. Ir. Van Veenweg. Het gaat om een krediet van € 1.905.750,-. 
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen   

Verlening subsidie Novadic Kentron

Aan Novadic Kentron wordt voor 2014 een subsidie verleend van € 1.356.718,- voor de Maatschappelijke Opvang en een subsidie van € 600.567,- voor de verslavingszorg. Het gaat in beide gevallen om een taak waarvoor Bergen op Zoom als centrumgemeente middelen krijgt vanuit het Rijk. Het gaat om het werkgebied van de gemeente Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. 
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen   

Subsidieaanvraag collectieve preventie

Het college gaat, onder voorbehoud van positieve besluitvorming in de regiogemeenten, aan de GGZ WNB een subsidie van € 97.938,- verlenen voor activiteiten collectieve GGZ-preventie. Dit is inclusief € 56.501,- voor de alzheimercafé’s in Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge, Steenbergen en Woensdrecht.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen  

Subsidieaanvraag Samen voor Bergen op Zoom en Steenbergen 2014

De gemeente Bergen op Zoom heeft aan Samen voor Bergen op Zoom en Steenbergen een subsidie van € 110.000,- verleend. Voor deze subsidie verricht de Stichting werkzaamheden in het kader van het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, organiseert ze jaarlijks onder ander een Beursvloer, een kansenbeurs en zorgt de Stichting gedurende het jaar voor matches tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast coördineert de Stichting Samen voor Bergen op Zoom en Steenbergen de maatschappelijke stages in Bergen op Zoom.   
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen    

Aanschrijving bestuursdwang

Het college draagt een gebruiker van een pleziervaartuig op om de ligplaats die hij zonder vergunning heeft ingenomen te verlaten en zijn vaartuig uit de haven te verwijderen. Wanneer dat niet gebeurt zal de gemeente zonodig het vaartuig zelf verwijderen.   
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens  

Subsidie Radar 2014

Het college verleent subsidie aan RADAR om de wettelijk verplichte antidiscriminatievoorziening uit te voeren. Hiervoor neemt de gemeente Bergen op Zoom bij RADAR een basispakket af. Dit pakket omvat de wettelijke taken: registratie van klachten, onafhankelijke bijstand en registratie daarvan, laagrempelige toegankelijkheid, kwaliteitsborging van het personeel, tijdige levering van verplichte registratiegegevens aan de gemeente en deelname aan het regionaal discriminatieoverleg.  
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen  

Uitkijktoren Fort de Roovere

Het college is akkoord gegaan met de methode om een uitkijktoren bij Fort de Roovere te realiseren. Om dat voor elkaar te krijgen hebben gemeente, bedrijfsleven, onderwijs, sociaal-maatschappelijke organisaties en verenigingen de handen ineengeslagen. Zij willen de bouw financieel mogelijk maken door subsidies, een bijdrage door Aangenaam Bergen op Zoom in business en via crowdfunding. Onderdelen van de toren worden in aandelen uitgegeven. Het college vindt ook dat er breed gekeken moet worden naar subsidiemogelijkheden, dus ook bijvoorbeeld op het terrein van werkgelegenheid en burgerparticipatie.   
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen, Arjan van der Weegen en Ton Linssen  

Project De Wijkzuster terug  

Op gong van de subsidieverordening heeft het college besloten een aanvraag voor subsidie voor het project ‘De Wijkzuster Terug’ te weigeren. Dat betekent niet dat er afscheid wordt genomen van de Wijkzuster. De subsidie voor 2013 wordt, als alle gegevens zijn overlegd, betaald tot een bedrag van € 70.604,-.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

Uitgelicht

Zoeken