Sluiten

Openbare Besluitenlijst 10 september 2013

Splinter, F.

Indeling marktterrein weekmarkt

Het college heeft ingestemd met de zonering binnen het weekmarktterrein voor de wekelijkse markt en stemt in met het toewijzen van plaatsen voor verkoopwagens, ‘markavans’ breder dan 4 meter en bakwagens. Op basis hiervan stemt het college in met het opstarten van de plaatsingsprocedure.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen   

Monitor Sociale Voorzieningen over het 2de kwartaal 2013

Het college heeft de Monitor Sociale Voorzieningen over het 2de kwartaal 2013 vastgesteld en doorgeleid naar de gemeenteraad. Uit de monitor blijkt dat het aantal werklozen in het tweede kwartaal vrijwel gelijk is gebleven aan het 1ste kwartaal. Het aantal mensen dat op 30 juni 2013 een bijstandsuitkering ontving is ongeveer gelijk gebleven aan het eerste kwartaal van dit jaar: 1544 op 31 maart en 1547 op 30 juni.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Ontwerp-besluit omgevingsvergunning kavels Heimolen 3,4 en 7

Het college heeft besloten de procedure in het kader van de Wet Geluidhinder ten behoeve van de 3 omgevingsvergunningen voor de kavels Heimolen 3, 4 en 7 te doorlopen. Gedurende 6 weken zullen de stukken ter inzage worden gelegd zodat de zienswijzen kunnen worden ingediend.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Opleggen van een last onder dwangsom

Het college heeft besloten over te gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaar van een inrichting aan de Grote Markt vanwege overtreding van de geluidsnormen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Vaststelling bestemmingsplan ‘Islamitisch cultureel centrum Wattweg’

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan ‘Islamitisch cultureel centrum Wattweg’ gewijzigd vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 10 juni tot en met 22 juni 2013 ter inzage gelegen. Er is gedurende deze periode 1 zienswijze ingediend. Het plan is ten opzichte van het ontwerp op twee punten aangepast. Op de eerste plaats heeft de ingediende zienswijze geleid tot een nader onderzoek naar de geluidsbelasting. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de toelichting van het plan. De tweede wijziging heeft betrekking op het radarverstoringsgebied van de vliegbasis Woensdrecht. Dit verstoringsgebied is in het bestemmingsplan opgenomen. Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen
Vaststelling  'Islamitisch cultureel centrum Wattweg'

Instellen hoger beroep tegen uitspraak wegens afwijzen verzoek om handhaving

Het college heeft besloten hoger beroep in te stellen tegen een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De uitspraak houdt verband met de afwijzing van een handhavingsverzoek. Een inwoner had om handhaving verzocht wegens het in afwijking bouwen van een woning ten opzichte van de bouwvergunning. Het gaat om een woning aan de Baluwstraat in Halsteren.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Verzoek Wet openbaarheid van bestuur inzake Billy Bird/Grote Melanen

Naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur geeft het college voor een deel inzage in stukken met betrekking tot het project Billy Bird/Vestingrijk in Halsteren. Het college heeft hierover ook de gemeenteraad via een brief en de betreffende stukken geïnformeerd.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen
Verzoek Wet openbaarheid van bestuur inzake Billy Bird/Grote Melanen

Nota Sociaal Domein: samen leven, samen doen

Het college heeft ingestemd met de Nota Sociaal Domein: ‘Samen leven, samen doen’ waarin de visie en uitgangspunten voor het sociaal domein zijn opgenomen. Het college heeft begin dit jaar opdracht gegeven tot het opstellen van een kadernota ‘Sociaal Domein. Reden hiervoor was dat het college in het collegeprogramma het speerpunt ‘iedereen doet mee’ heeft opgenomen. Hierover heeft het college aan gegeven dat iedereen van betekenis is voor de maatschappij en moet kunnen participeren. En dat mensen die hier moeite mee hebben hierbij worden ondersteund.
Door een aantal ontwikkelingen (vraag om ondersteuning is toegenomen, gemeente krijgt nieuwe taken door transities en de veranderende rol van de gemeente) wordt de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle maatschappelijke ondersteuning van de inwoners. Hiermee wordt de rol van de gemeente binnen het sociaal domein, zowel inhoudelijk als financieel, uitgebreid.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen
Nota Sociaal Domein

Uitgelicht

Zoeken