Sluiten

Openbare besluitenlijst 25 juni 2013

Splinter, F.

Benoeming leden commissie voor de bezwaarschriften

Het college heeft ingestemd met de benoeming van twee nieuwe leden voor de commissie voor de bezwaarschriften, kamer voor sociale aangelegenheden.
Portefeuillehouder burgemeester Dick de Cloe

Aanwijzingsbesluit vereenvoudigde afdoening bezwaarschriften 2013

Door aanscherping van wet- en regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid is het aantal ingediende bezwaarschriften de laatste tijd enorm gestegen.
Aanpassing van de Verordening commissie bezwaarschriften BoZ 2007 maakt het mogelijk bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van het college, sneller en effectiever af te handelen door het ambtelijk horen van bezwaarde(n) in plaats van – zoals nu het geval is – horen en advisering door de commissie voor de bezwaarschriften.
Nadere uitwerking hiervan geschiedt in dit aanwijzingsbesluit door het college, waarin wordt bepaald over welke bezwaarschriften geen advies wordt gevraagd aan de commissie.
Portefeuillehouders burgemeester Dick de Cloe en wethouder Arjan van der Weegen

Verkoopaanbieding industrieterrein Noordland  

Het college is akkoord gegaan met de aanbieding van een perceel industriegrond op het industrieterrein Noordland. Het gaat om een stuk grond van ruim 1 hectare. Geldigheid van de aanbieding loopt tot 1 oktober 2013.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Voortzetting pilot Onderwijstijdverlenging basisscholen Kompas, de Grebbe en Octopus  

Het college is akkoord gegaan met de voortzetting van het project Onderwijstijdverlenging (OTV) voor de basisscholen Het Kompas, De Grebbe en Octopus. Aan de Lowys Porquinstichting zal een bedrag van maximaal € 145.938,- beschikbaar worden gesteld voor de OTV.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Ter inzage legging Nota Sociaal Domein

Het college heeft besloten de nota Sociaal Domein ter inzage te leggen. Dat zal gebeuren in de periode van 27 juni tot en met 7 augustus 2013.
Het college vindt dat iedereen van betekenis is voor de maatschappij en moet kunnen participeren. Iedereen wordt aangesproken en gestimuleerd om het maximale uit zichzelf te halen, maar mensen die hier moeite mee hebben krijgen een steuntje in de rug. Om dit te bereiken werkt de gemeente samen met maatschappelijke organisaties en met de inwoners zelf. De komende jaren krijgt de gemeente een aantal nieuwe taken, zoals Jeugdzorg en Begeleiding en Verzorging uit de AWBZ.
Tegelijkertijd wordt de huidige ondersteuning van mensen in de toekomst onbetaalbaar, omdat er minder financiële middelen beschikbaar zijn. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt over hoe de gemeente de ondersteuning aan de inwoners in de toekomst vorm wil geven, welke doelen de gemeente wil bereiken en hoe de gemeente hiervoor samenwerkt met de maatschappelijke partners en inwoners. Het college heeft daarom opdracht gegeven om een Kadernota Sociaal Domein op te stellen waarin deze keuzes worden vastgesteld. Bij het opstellen daarvan zijn diverse organisaties en inwoners betrokken. De nota wordt ter inzage gelegd.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen
Nota Sociaal Domein  

Herziene samenwerkingsovereenkomst renovatie panden pleinenPlan

Het college heeft ingestemd met de herziene samenwerkingsovereenkomst met Stadsherstel voor de renovatie van panden die binnen het PleinenPlan vallen. Door de gemeenteraad is in 2009 het PleinenPlan Stadskern Noord Oost vastgesteld. Hierin is het beleid neergelegd om te komen tot een opwaardering van dit deel van de Binnenstad. Opwaardering vindt onder andere plaats door functiewijziging van diverse panden en renovatie van panden. De renovatiewerkzaamheden zullen in de periode tot 31 december 2013 worden uitgevoerd.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Subsidieverzoek Stichting Floriana

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de subsidieaanvraag van de Stichting Floriana af te wijzen. Het gemeentelijk beleid voorziet erin dat jumelage-activiteiten met de steden Oudenaarde en Szczecinek via de Stichting Jumelage lopen en hiervoor zijn in de begroting ook middelen opgenomen.
Portefeuillehouders wethouder Ton Linssen en burgemeester Dick de Cloe

Verzoek tegemoetkoming (plan)schadevergoeding

Het college heeft besloten aan de eigenaren van het perceel Olmenstraat 35 in Halsteren een (plan)schadevergoeding toe te kennen. De schade wordt veroorzaakt door het bestemmingsplan ‘hoek Grondmolen/Kastanjelaan’.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Rapportage Diftar 1e Trimester 2013

Het college heeft kennis genomen van de rapportage Diftar 1e trimester 2013 en brengt deze ter kennis van de gemeenteraad. De eerste inzamelresultaten zijn veelbelovend waarbij de hoeveelheid ingezameld restafval aanzienlijk is afgenomen. Apart ingezamelde afvalstromen als kunststof verpakkingsmateriaal, oud papier en textiel zijn door beter scheidingsgedrag juist toegenomen. Zowel het aantal bezoeken als de aangeleverde tonnages op de milieustraat liggen lager dan die van 2012. Het aantal meldingen van bijzettingen en dumpingen in het buitengebied is ten opzichte van 2012 niet toegenomen.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen
Rapportage Diftar 1e trimester 2013 

Omgevingsvergunning Heimolen

Het college heeft besloten de procedure te starten om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor de geplande woningen aan de Heimolen (tussen de nummers 72 en 78, kavels 3, 4 en 7)/ De stukken zullen gedurende 6 weken op het stadskantoor ter inzage worden gelegd en op de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl ter beschikking worden gesteld zodat iedereen een zienswijze kan indienen.
Portefeuillehouders wethouder Ad van der Wegen en wethouder Ad Coppens

Beleidsregels cultuursubsidies

Het college heeft besloten de beleidsregels cultuursubsidies 2013 vast te stellen. Deze beleidsregels zijn van toepassing op de subsidieverlening aan culturele instellingen voor het jaar 2014.
Portefeuillehouder wethouder  Arjan van der Weegen

Visie en lokale uitwerking bibliotheekbeleid

Het college heeft het bibliotheekbeleid vastgesteld. Als uitgangspunt voor dit beleid heeft de gemeente eerder, samen met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht, drie thema’s benoemd: ondersteuning van het leesonderwijs, leescultuur en –plezier en mediawijsheid.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen
Vaststelling bibliotheekbeleid

Ontvlechting Meetings & Events

Het college heeft besloten in te stemmen met de ontvlechting van Meetings & Events per 1 juli 2013. Het personeel wordt geplaatst op diverse afdelingen binnen de gemeente Bergen op Zoom.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Nieuw Algemeen mandaatbesluit

Het college heeft, mede in verband met een interne organisatiewijziging, een nieuw algemeen mandaatbesluit vastgesteld.
Portefeuillehouder burgemeester Dick de Cloe

Bestuurlijke reactie op rapport Veerkrachtig Bestuur in West-Brabant 

Het college heeft kennis genomen van het rapport Veerkrachtig bestuur in West-Brabant en heeft hierop gereageerd. Het rapport wordt aangeboden aan de gemeenteraad met een begeleidende brief.
Portefeuillehouder burgemeester Dick de Cloe  
Rapport Veerkrachtig Bestuur

Jaarverslag 2012 Stichting Samen Werken 

Het college heeft het jaarverslag van de Stichting Samen Werken vastgesteld en stuurt deze met een begeleidende brief toe aan de gemeenteraad.
In dit jaarverslag blikt de Stichting Samen Werken terug op een jaar met onverwachte ontwikkelingen. Met name het niet doorgaan van de Wet werken naar vermogen en het uitstel van de Participatiewet maakte het een lastig jaar. Stichting Samen Werken kijkt wel terug op een jaar waarbij het aantal mensen dat zij voor de drie ISD-gemeenten begeleidde, is gestegen. Door nog meer te bezuinigen is het gelukt om het jaar met een klein positief resultaat af te sluiten.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen
Jaarverslag Stichting Samen Werken 

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om twee brieven van de VVD over het Markiezenhof en Parkeergarages, om twee brieven van GBWP over Biomoer en gevaarlijke stoepen voor ouderen in wijk Oost en een brief van D66 over huisvesting van arbeidsmigranten in de Warandeflat.
Portefeuillehouders wethouder Arjan van der Weegen, wethouder Ad van der Wegen en wethouder Ton Linssen
Het antwoord op brief van VVD over het Markiezenhof
Het antwoord op brief van VVD  over Parkeergarages
Het antwoord op brief van GBWP over Biomoer
Het antwoord op brief van GBWP over gevaarlijke stoepen voor ouderen wijk Oost
Het antwoord op brief van D66 over huisvesting arbeidsmigranten in Warandeflat

Uitgelicht

Zoeken