Sluiten

Openbare besluitenlijst 16 april 2013

Roks, M.

Regulier ontslag lid welstandsmonumentencommissie

Het college heeft besloten een lid van de welstandsmonumentencommissie eervol te ontslaan per 1 juli 2013 omdat per die datum zijn reguliere zittingstermijn is verstreken. 
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013

Het college gaat de gemeenteraad een voorstel voorleggen tot vaststelling van de Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013. De verordening regelt het recht op een langdurigheidstoeslag waarbij invulling wordt gegeven aan de hoogte van de toeslag alsmede wat onder langdurig laag inkomen wordt verstaan. Door een wetswijziging is het per 1 juli 2013 niet meer mogelijk een langdurigheidstoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen over voorgaande jaren. De verordening moet hierop worden aangepast. De langdurigheidstoeslag is een bijdrage van de gemeente voor mensen die lange tijd van een laag inkomen leven en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. De langdurigheidstoeslag is extra. De besteding van de toeslag is vrij. Het kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een nieuwe koelkast of wasmachine dan wel om rekeningen te betalen.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Verzoek van Stichting SchuldHulpMaatje BoZ voor een financiële bijdrage

Aan de Stichting SchuldHulpMaatje BoZ is ter versterking van de gemeentelijke schuldhulpverlening voor het kalenderjaar 2013 een subsidie van € 12.500,- verleend. SchuldHulpMaatje is een project waarbij goed toegeruste en getrainde vrijwilligers ondersteuning bieden aan mensen in financiële problemen en werkt aanvullend op de professionele hulpverleners. Vrijwilligers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan effectievere schuldhulpverlening, met name aan de preventiekant: zorgen dat mensen met betalingsachterstanden niet afglijden naar grote schulden. Eén geïnvesteerde euro in dit vrijwilligerswerk levert de gemeente later een veelvoud hiervan op. De financiële bijdrage dient hoofdzakelijk ter bekostiging van de scholing en bijscholing van SchuldHulpMaatjes.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwe Vesting’

Het college heeft besloten het ontwerp-bestemmingsplan ‘Nieuwe Vesting’ in procedure te brengen. Het deelgebied Nieuwe Vesting bevat het voormalige Nedalco-terrein. Het wordt een binnenstedelijk woongebied dat binnen ScheldeVesting de logische schakel vormt naar het bestaande Havenkwartier en de bruisende binnenstad. Deze nieuwe stedenbouwkundige opzet past niet binnen de contouren van het bestemmingsplan ‘Bergse Haven’. Hiervoor is dit bestemmingsplan opgesteld.
portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Lepelstraat’

Het college heeft besloten om voor de kern Lepelstraat een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Dit betekent dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Lepelstraat’ op korte termijn ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerpplan zal ook aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het plan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Dit betekent dat zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de huidige feitelijke situatie en de mogelijkheden die bestemmingsplan ‘lepelstraat 1985’ biedt. Daarbij is wel aansluiting gezocht bij de huidige wijze van bestemmen. De plangrenzen komen voor het grootste gedeelte overeen met het bestemmingsplan ‘Lepelstraat 1985’. Toegevoegd zijn de percelen Kladseweg 18 t/m 22 zodat het Thomashuis en de aangrenzende woningen binnen het plangebied komen te liggen. De uitbreiding Bloemendaal is eveneens toegevoegd. Omdat dit functioneel beter past wordt de voormalige agrarische kernrandzone aan de noord-oostzijde binnen het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied-Noord’ opgenomen. Het is de bedoeling om op korte termijn een informatie-avond te houden. Bewoners en omwonenden zullen hiervan per brief op de hoogte worden gebracht. Dat geldt ook voor de terinzagelegging van het plan. Gedurende zes weken hieeft iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Koop- en samenwerkingsovereenkomst Lidl

De gemeente heeft overeenstemming bereikt met Lidl Nederland omtrent de herontwikkeling van de locatie Nijverheidsweg 8 in Halsnteren. Ter plaatse zal een nieuwe supermarkt worden gerealiseerd en zal na ingebruikname daarvan de huidige noodwinkel worden gesloopt. De noodwinkel maakt daarbij plaats voor voldoende parkeergelegenheid voor de supermarkt en grootschalige detailhandel. Deze grootschalige detailhandel is nog niet concreet, maar zal een plaats kunnen krijgen naast de nieuwe Lidl-supermarkt.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid’

Het college heeft besloten de raad via een raadsmededeling te informeren over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid’. Het plan wordt binnenkort op de gebruikelijke wijze ter visie gelegd. Het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid’ omvat het zuidwestelijke gedeelte van het landelijke gebied van de gemeente Bergen op Zoom. Voorheen waren dit gronden, gelegen in de gemeente Woensdrecht. Vanaf de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1997 behoren deze gronden tot de gemeente Bergen op Zoom. Het gebied wordt grofweg begrensd door de bestemmingsplangrenzen van de bestemmingsplannen Zuidelijke Stadsrand, Theodorushaven/Noordland, Buitengebied Oost, Rijksweg A58 en Nieuw-Borgvliet. Het plan voorziet in een planologische vertaling van de gebiedsvisie, die in samenwerking met de Stichting Het Brabants Landschap is opgesteld en draagt zorg voor bescherming van de aanwezige landschaps- en natuurwaarden in het gebied.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt twee brieven van raadsfracties. Het gaat om een brief van Lijst Linssen in verband met een bijzondere ID-aanvraag en een brief van de VVD over de wettelijk vastgestelde betaaltermijn. 
Antwoord aan fractie Lijst Linssen over een bijzondere ID-aanvraag
Antwoord aan fractie VVD over de wettelijk vastgestelde betaaltermijn


Uitgelicht

Zoeken