Sluiten

Openbare besluitenlijst 12 maart 2013

Roks, M.

Beslissing op bezwaarschrift tegen het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning

Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een rietoverstek aan een woning aan de Zuidzijde Zoom 42 ongegrond te verklaren. De adviescommissie heeft geconcludeerd dat de omgevingsvergunning terecht en op goede gronden is verleend omdat er geen weigeringsgronden zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) om de gevraagde vergunning te verlenen.
Portefeuillehouder wethouder Ad  Coppens 

Stadhuis gratis ter beschikking voor 538 voor WarChild

Het college heeft besloten om het stadhuis op de Grote Markt op dinsdag 26 maart ‘om niet’ ter beschikking te stellen als locatie voor de gemeente en een activiteit van de Externe werkgroep tijdens het evenement 538 voor War Child.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Zwerfafval bij hoogbouwlocaties

Het college heeft besloten om voor het aanbieden van zwerfafval in ondergrondse containers bij hoogbouwlocaties bij wijze van proef een aanvullende voorziening te treffen in de vorm van een Saver(bedrijven)pas.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Bestrating Rozenstraat/Asterstraat

Het college heeft kennisgenomen van het onderhandelingsresultaat waarbij een aannemer de bestrating van de Rozenstraat/Asterstraat op diens kosten zal vervangen. Uit onderzoek was gebleken dat de kwaliteit van stenen waarmee de straten eerder waren bestraat, onvoldoende was. Omwonenden hebben hierover inmiddels een brief ontvangen.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Ledenraadpleging over inzet CAO gemeentepersoneel

Het college heeft ingestemd met de Arbeidsvoorwaarden 2013 die het uitgangspunt zijn voor de landelijke CAO onderhandelingen en biedt het BER-project Moderniseringen arbeidsvoorwaarden aan als pilot binnen dat onderhandelingstraject.
Portefeuillehouder wethouder Ad  Coppens

Stand van zaken moties ingediend bij begrotingsbehandeling in november 2012

Het college informeert het college en de raad over de stand van zaken rondom de uitvoering van moties die bij de behandeling van de begroting 2013 in november 2013 door de gemeenteraad zijn aangenomen.
Portefeuillehouder burgemeester Dick de Cloe

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om twee brieven van D66 over beeldbepalende leilindes, een historische route en het gemeentelijk bomenbeleid(1) en een brief over het effect van de sluiting van de bibliotheekvestiging aan het Zonneplein. En een brief van de VVD over eventuele calamiteiten in wijk De Schans.
Portefeuillehouders wethouder Ton Linssen, burgemeester Dick de Cloe en wethouder Arjan van der Weegen

Brief aan D66-fractie over beeldbepalende leilindes
Brief aan D66-fractie over het effect van de sluiting van bibliotheekvestiging Zonneplein
Brief aan VVD-fractie over eventuele calamiteiten in wijk de Schans

 

Uitgelicht

Zoeken