Sluiten

Openbare besluitenlijst 23 oktober 2012

Roks, M.

Toetsing toekomstvisie 2025

Het college heeft kennisgenomen van de wijze waarop de toekomstvisie 2025 wordt getoetst. B & W bieden deze ter bespreking aan de gemeenteraad aan. De Toekomstvisie wordt getoetst omdat er ontwikkelingen op de gemeente Bergen op Zoom afkomen die aanleiding kunnen geven tot het aanpassen van de Toekomstvisie en omdat de gemeenteraad van Bergen op Zoom in 2008 heeft besloten om de vier jaar de Toekomstvisie opnieuw te bezien. In 2013 moet de Toekomstvisie weer actueel zijn.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

Maatschappelijke stagemakelaar

 Het college heeft besloten dat de stagemakelaar, die de maatschappelijke stages binnen de gemeente Bergen op Zoom koppelt aan leerlingen van het voortgezet onderwijs, vanaf 1 januari 2013 de werkzaamheden vanuit de stichting ‘Samen voor Bergen op Zoom’ verricht. De werkzaamheden blijven hetzelfde.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen

Begroting 2013 WVS-groep

Het college heeft kennisgenomen van de begroting 2013 van de WVS-groep en vraagt de raad via een raadsmededeling om een zienswijze over deze begroting. Deze kan vervolgens worden ingebracht in de Algemene Bestuursvergadering van de WVS-groep in december van dit jaar. Het college is van mening dat op hoofdlijnen met de WVS-begroting 2013 kan worden ingestemd, maar ook dat op een drietal punten kanttekeningen kunnen worden gemaakt. Die kanttekeningen zijn: a) er is geen sprake van een structureel sluitende begroting, b) op voorhand geen acceptatie van extra aanvullende gemeentelijke bijdrage, c) voorbehoud ten aanzien van de begrote WSW-subsidiebedragen 2013 en het exploitatietekort 2013.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Begroting 2013 WVS-groep

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Centrum Halsteren

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om het bestemmingsplan ‘Centrum Halsteren’ gewijzigd vast te stellen. Vanaf 13 augustus heeft het plan gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan wordt met behandeling van de zienswijzen voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Twee zienswijzen hebben geleid tot aanpassing va het plan, in die zin dat de bestemming Agrarisch aan de Kromstraat is gewijzigd in de bestemming Maatschappelijk met de aanduiding begraafplaats.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Bestemmingsplan Centrum Halsteren

Ontwikkelingsproject Heimolen

Het college vraagt de raad om in te stemmen met het aangepast ontwerp bestemmingsplan voor het Ontwikkelingsproject Heimolen. Op 29 augustus heeft de Raad van State uitspraak gedaan ten aanzien van het beroep naar aanleiding van dit plan. De Raad van State heeft in die uitspraak het beroep gegrond verklaard en daarmee het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, voor zover het betreft de plandelen met de bestemming ‘Wonen’ tussen Heimolen 72 en 78 vernietigd. De redenen daarvoor waren een onvoldoende motivering voor de afwijkende maatvoering van de Ruimte voor Ruimtewoningen ten opzicht van omliggende woningen en het niet voldoen aan de Wet geluidhinder.

Naar aanleiding van deze uitspraak is een aangepast bestemmingsplan gemaakt, waarin dit is verwerkt. Bovendien zijn enkele planaanpassingen verwerkt als gevolg van nader overleg met aangrenzende bewoners. Het plan zal ter inzage worden gelegd.  

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Klimbos en omgeving’

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Klimbos e.o.’ gewijzigd vast te stellen. Het onderhavige bestemmingsplan heeft ten doel om de (verdere) ontwikkeling van een recreatieve poort met bijbehorende voorzieningen aan de Balsedreef in Bergen op Zoom planologisch mogelijk te maken. Door middel van dit plan wordt een educatief centrum op het terrein van de Stay-Okay mogelijk gemaakt en kunnen een klimbos en andere recreatieve voorzieningen worden gerealiseerd. Voor Villa Lievensberg is een gemengde bestemming opgenomen, waardoor horeca, een kantoor dan wel een maatschappelijke voorziening, mogelijk is. Verder is er een parkeerterrein voorzien aan de noordzijde van de Balsedreef. Gelet op de ligging van dit terrein in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is compensatie noodzakelijk. De compensatielocatie, een stuk agrarisch gebied ten zuiden van nieuwbouwwijk de Schans in Halsteren, is ook in dit bestemmingsplan opgenomen. 

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Bestemmingsplan Klimbos e.o.

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Kladde 21’

Burgemeester en wethouders hebben besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Kladde 21’ ongewijzigd vast te stellen. Het plangebied omvat het perceel Kladde 21 in Lepelstraat. Het op dit perceel gelegen agrarische complex bestaande uit twee monumentale schuren en een bedrijfswoning, heeft zijn functie verloren. Het plan gaat over de omzetting hiervan naar twee woonpercelen, waarbij de bestaande bedrijfswoning een burgerwoning wordt, de grote schuur wordt omgebouwd tot burgerwoning en de kleinere schuur als bijgebouw wordt betrokken bij de voormalige bedrijfswoning.

In het plan is rekening gehouden met de aanwezige cultuurhistorische en monumentale waarden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 27 augustus gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Er bestaat dan ook geen aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Daarom wordt de raad geadviseerd het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Bestemmingsplan Kladde 21

Brandveiligheid Woonzorgcentrum Catharina

Het college heeft vastgesteld dat TanteLouise Vivensis uitvoering heeft gegeven aan alle maatregelen die op korte termijn moesten worden genomen ten aanzien van het Woonzorgcentrum Catharina aan het Sint Catharinaplein 25 in Bergen op Zoom. Het college blijft de voortgang van resterende maatregelen nauwgezet volgen. Het college heeft TanteLouise-Vivensis bericht dat, de inzet van brandwachten kan worden teruggebracht mits aan de daarvoor genoemde voorwaarden wordt voldaan. Ook is meegedeeld dat over alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de brandveiligheid in Woonzorgcentrum Catharina tweewekelijks aan de brandweer moet worden gerapporteerd.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beslissing op bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning

Het college heeft besloten om in overeenstemming met het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, bezwaren die zijn binnengekomen tegen de afgeven van een omgevingsvergunning voor het oprichten van de nieuwbouw van het Aventurijn en het Mozaiek College op het perceel De Verlenging 10, niet ontvankelijk (1 bezwaar) en ongegrond (1 bezwaar) te verklaren. Dit houdt in dat het besluit tot het verlenen van Omgevingsvergunning voor het oprichten van de nieuwbouw van het Aventurijn en het Mozaiek College in stand blijft. De bouw is in overeenstemming met het bestemmingsplan. Ook voldoet het aan de redelijke eisen van welstand.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beslissing op bezwaar aanschrijving onrechtmatig gebruik woning

Het college heeft besloten om in overeenstemming met het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bezwaar van de eigenaar van een woning aan de Pastoor Jutenlaan tegen een opgelegde dwangsom, ongegrond te verklaren. Het gebruik van de woning voor huisvesting van arbeidsmigranten, anders dan door één gezin, wordt dus niet toegestaan. De overtreding is inmiddels door de eigenaar beëindigd.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Aanbesteden van Integrale jeugdgezondheidszorg

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het collectief aanbesteden van integrale Jeugdgezondheidszorg van 0 tot 19 jaar. Het doel is om, met ingang van 1 januari 2013 te komen tot een collectief contract jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar met een meerderheid van de 18 regiogemeenten West Brabant en de Bedrijfscoöperatie, bestaande uit drie Thuiszorgorganisaties en de GGD West Brabant.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Arbobeleid en aanbesteding arbodienst

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van het vernieuwde Arbobeleid en de opgestarte aanbesteding van de arbodienst.

 Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Jaarrekening 2011 Stichting Regionale Scholengemeenschap ’t Rijks

Het college van B&W heeft ingestemd met de jaarrekening van RSG ’t Rijks. De jaarrekening en de rapportage van de accountant laten zien dat Stichting RSG ’t Rijks erin geslaagd is de financiële positie van de school te handhaven.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Jaarrekening RSG 't Rijks

Beslissing op bezwaarschrift

Het college heeft besloten om, op advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften,  een bezwaarschrift tegen de beslissing op een verzoek om informatie (Wob-verzoek) gegrond te verklaren. Het ging om documenten over een Mulderbeschikking. Per abuis is één document niet direct openbaar gemaakt. Dit document is tijdens de procedure alsnog verstrekt op 31 augustus 2012.

 Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Verzoek aan presidium om een presentatieavond aan de Raad

Het college verzoekt het presidium om een presentatieavond te verzorgen aan de gemeenteraad over de (regionale) crisisorganisatie. In de commissie Burger en Bestuur van 20 september jongstleden is toegezegd dat de Raad een presentatie krijgt hierover. Dit naar aanleiding van een brief die de GroenLinks Fractie recentelijk heeft gestuurd over de Kerncentrale Doel.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

Korting op Havengelden met Green Award

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om milieuvriendelijker schepen die een zogenaamde Green Award hebben, 5% korting te geven op de havengelden.  Green Ward is een non-profit organisatie die in 1994 is opgericht door het Gemeentelijke Havenbedrijf van Rotterdam en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, die tot doel heeft de scheepvaart milieuvriendelijke te laten opereren.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Ondertekenen convenant Belastingsamenwerking

Het college is een uitvoeringsconvenant aangegaan met de Belastingsamenwerking West-Brabant. In het uitvoeringsconvenant zijn vastgelegd de taakopdracht, aard en omvang van de werkzaamheden door de BWB en de gemeente Bergen op Zoom.

Portefeuillehouders burgemeester Han Polman en wethouder Ad Coppens

Oprichten van een melkveehouderij

Burgemeester en wethouders hebben besloten geen medewerking te verlenen aan het oprichten van een melkveehouderij aan de Glymesweg in Lepelstraat. Het is gebleken dat de gronden voor de beoogde melkveehouderij te beperkt van omvang zijn en er te veel onzekerheid bestaat over het gebruik en/of verwerving van de gronden die nodig zijn om een duurzame bedrijfsvoering mogelijk te maken. Het college volgt hierbij het advies van een ter zake deskundige Adviescommissie Agrarische Aanvragen, die zoals gebruikelijk bij dit soort vraagstukken, wordt ingeschakeld.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Raadsvoorstel 2de Concernbericht

Het college heeft het raadsvoorstel 2de Concernbericht  2012 inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen, vastgesteld en biedt het Concernbericht aan de gemeenteraad aan.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Raadsbrieven

Het college beantwoordt twee brieven van raadsfracties. Het gaat om een brief aan Lijst Linssen over het uitstel van de openstelling van de A4 en een brief  aan de fractie van de BSD over het abonnement Monumentenwacht Noord-Brabant

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Uitgelicht

Zoeken