Sluiten

Openbare besluitenlijst 20 november 2012

Evertse, J.C.

Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Korte Parkstraat

Het college heeft besloten éénrichtingsverkeer in te voeren in de Korte Parkstraat vanaf de Noordsingel naar de Korneel Slootmanslaan. Omdat er sprake is van verandering van een rijrichting zal het verkeersbesluit ter inzage worden gelegd.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Monitor Sociale Voorzieningen

Het college heeft de monitor Sociale Voorzieningen vastgesteld. Het gaat hierbij om het derde kwartaal van 2012. Uit de cijfers blijkt dat door de aanhoudende economische recessie het niet is gelukt om de daling van het klantenbestand die in 2011 was ingezet in 2012 ook te bestendigen. Op 1 januari 2012 ontvingen 1371 klanten een (aanvullende) bijstandsuitkering. Dit aantal is de afgelopen 9 maanden van dit jaar met 53 personen toegenomen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Kwartaalrapportage voor de Raad 3e kwartaal 2012

Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand 2013

Het college gaat aan de raad voorstellen om over te gaan tot vaststelling van de Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand 2013.

Vanwege de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd per 1 januari 2013 zijn wetstechnische aanpassingen bij drie verordeningen in het kader van de Wet werk en bijstand noodzakelijk. In die verordeningen staat namelijk expliciet de leeftijd van 65 jaar vermeld.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand 2013

Brieven aan raadsfracties

Het college beantwoordt  twee brieven van de fractie van de BSD. De brieven gaan over bezuinigingen in het groenonderhoud en over de openbare ruimte.

De antwoorden op de brieven zijn te raadplegen via de gemeentelijke website

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Beantwoording brief van regiegroep Gageldonk West

De regiegroep Gageldonk West heeft het college gevraagd om in de toekomst gebruik te kunnen blijven maken van de ondersteuning van SIW. Het college heeft de regiegroep schriftelijk geïnformeerd dat de subsidie met SIW tot en met 2012 loopt. Vanaf 2013 zal er gewerkt worden met een uitvoeringsteam, bestaande uit welzijnswerkers, gemeentelijke regisseurs en woningcorporatie Stadlander. De regiegroep heeft de contactgegevens ontvangen van de gemeentelijke regisseurs om daar eventueel al afspraken mee te maken.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Antwoord brief regiegroep Gageldonk West

Uitgelicht

Zoeken