Sluiten

Openbare besluitenlijst 28 augustus 2012

Roks, M.

Aanbesteding uitvoering sociaal beheer

Het college heeft eerder besloten een onderhandse aanbesteding te starten onder lokale organisaties voor ‘welzijnswerk’ voor de uitvoering van sociaal beheer.

Sociaal beheer heeft de volgende doelen:

  • Een afname in het gebruik van het aantal (individuele) professionele voorzieningen (lees: kanteling  van de Wet maatschappelijke ondersteuning).
  • Actieve participatie van mensen met een uitkering om de leefbaarheid in de directe woon- en leefomgeving te verbeteren. (lees: uitvoering geven aan de Wet werk en bijstand).
  • Goedkoper onderhoud van de openbare ruimte, waarmee de leefbaarheid en de veiligheid in wijk of dorp door de inzet van inwoners in stand wordt gehouden of wordt vergroot.

Om hieraan uitvoering te geven, worden medewerkers welzijn ingezet. Zij moeten inwoners van de gemeente Bergen op Zoom stimuleren mee te doen in de samenleving. De medewerker kan (tijdelijke) ondersteuning bieden aan inwoners zodat zij vervolgens op eigen kracht (weer) kunnen participeren. Het college heeft een aantal criteria geformuleerd op basis waarvan offerte is opgevraagd bij de volgende 3 lokale organisaties: Stichting Welzijn Ouderen, Traverse en Stichting Jeugd en Welzijn. De uitvoering start op 1 januari 2013.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Stand van Zaken BTW-vordering FC Bergen

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken van de BTW-vordering op FC Bergen. FC Bergen wil de BTW-schuld aan de gemeente verrekenen met een vordering die zij op de gemeente meent te hebben in het kader van de inrichting van de kantine. Volgens het college gaat dit niet om een BTW-geschil, maar om een verschil van mening over de hoogte van de bijdrage aan de inrichting van de kantine. De gemeente is niet tot overeenstemming gekomen met FC Bergen, waarna de BTW-vordering is overgedragen aan de deurwaarder.  

Brief aan de gemeenteraad over de BTW-vordering FC Bergen

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen

Monitor Sociale Voorzieningen 1e en 2e kwartaal 2012

Door de huidige economische omstandigheden is begin 2012 een einde gekomen aan de in 2011 ingezette daling van het klantenbestand. Het aantal personen met een uitkering is in het eerste half jaar toegenomen met 62. Eind juni ontvingen in totaal 1433 personen een uitkering. Het college heeft de monitor Sociale Voorzieningen vastgesteld en doorgeleid naar de gemeenteraad. 

Monitor Sociale Voorzieningen 1e kwartaal

Monitor Sociale Voorzieningen 2e kwartaal 

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Protocol ongepast gedrag en huisregels gemeentelijke gebouwen en terreinen

B en W hebben een geactualiseerd protocol vastgesteld waarin staat hoe zij en ambtenaren  handelen bij ongepast gedrag van burgers. Daarnaast zijn gemeentelijke huisregels vastgesteld. Deze gelden in gemeentelijke gebouwen en terreinen, maar ook voor het contact tussen medewerkers en burgers. De huisregels komen duidelijk zichtbaar in de gemeentelijke gebouwen te hangen.

Portefeuillehouders burgemeester Han Polman en wethouder Ad Coppens

Beleidsverslag NV Indumij 2010-2011

Het college heeft kennis genomen van het Beleidsverslag van de NV Indumij (NV Maatschappij ter Bevordering van de Industrievestiging in Bergen op Zoom). Enkele highlights hieruit zijn onder meer: het vaststellen van de positionering van Bergen op Zoom en het uitdelen van woontassen aan potentiële bewoners van Bergen op  Zoom in samenwerking met het bedrijfsleven. In 2010 heeft door een financiële bijdrage van de NV Indumij het haalbaarheidsonderzoek voor het Starterscentrum Bergen op Zoom kunnen plaatsvinden. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de komst van een Starterscentrum, dat eind maart 2012 zijn deuren opende.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Eindrapportage project Ontmoetingen in Fort -Zeekant/ Glacis /Markiezaten

De gemeente stuurt de eindrapportage van het project Ontmoetingen in Fort-Zeekant/ Glacis / Markiezaten 2010-2011 toe aan de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft voor dit project 106.000 euro subsidie verleend. Met het toezenden van de eindrapportage voldoet de gemeente aan de subsidieverplichting.

Uit de rapportage blijkt dat door dit project er in de wijk een intensivering heeft plaatsgevonden van het welzijns- en opbouwwerk. Hierdoor zijn er meer wijk- buurtbewoners bereikt en betrokken geweest bij wijk- en buurtactiviteiten, dan met alleen de reguliere uren welzijns- en opbouwwerk het geval zou zijn geweest. Met het project Ontmoetingen is een goede basis gelegd voor het verder uitbouwen van de betrokkenheid van de bewoners bij de eigen buurt en wijk.

Eindrapportage project Ontmoetingen in Fort-Zeekant/ Glacis/ Markiezaten

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie Sterk in Welzijn 2011

Sterk in Welzijn heeft voor het jaar 2011 subsidie ontvangen van de gemeente voor de uitvoering van het Welzijnswerk, Maatschappelijke Stagemakelaar en het project Ontmoetingen in Fort-Zeekant 2011.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens

Subsidie en huur voor zwembaden de Schelp en de Melanen 2012

Het college heeft de voor 2012 verleende subsidie aan zwembaden De Schelp (€1.572.827) en De Melanen (€166.217) bekrachtigd.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens

Voortgangsrapportage ombuigingen wijkaccommodaties

De tweede voortgangsrapportage ombuigingen wijkaccommodaties over het tweede en derde kwartaal 2012 zal in oktober 2012 naar de gemeenteraad worden gezonden.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen

Afwikkeling erfpacht Balsedreef

De financiële afwikkeling van de beëindiging van de erfpacht van een pand aan de Balsedreef wordt afgedaan met een algehele kwijting over en weer. Hierbij worden bedragen voor achterstallig onderhoud en aangebrachte verbeteringen tegenover elkaar weggestreept.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van raadsfracties. Het gaat om een brief van het CDA over waarschuwing voor blauwalg Binnenschelde en een brief van GroenLinks over de kerncentrale Doel.

Brief aan het CDA over blauwalg in de Binnenschelde

Brief aan Groen Links over kerncentrale Doel

Portefeuillehouders burgemeester Han Polman en wethouder Ad van der Wegen

Uitgelicht

Zoeken