Sluiten

Openbare besluitenlijst 6 mei 2012

Roks, M.

Ontwerpbestemmingsplan Kijk in de Pot  

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan Kijk in de Pot in procedure te brengen. Dit deelplan maakt onderdeel uit van het plan ScheldeVesting. Kijk in de Pot is het eerste deelplan dat in ontwikkeling is.

Het ontwerpbestemmingsplan betreft grofweg het gebied achter de woonboulevard aan de Van Konijnenburgweg tot aan de Markiezaatsweg. In dit woongebied worden vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en twee appartementengebouwen voorzien. Het binnengebied is op dit moment al in ontwikkeling. Het college peilt de gevoelens van de gemeenteraad hierover door middel van een raadsmededeling.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Tentoonstellen maquette Bergen op Zoom 1751

Het college van B & W heeft ingestemd met het projectvoorstel om de replica van de maquette van Bergen op Zoom uit 1751, in beheer van het Museé des Plans Reliefs in Parijs, in het kader van 800 jaar stad naar Bergen op Zoom te halen. De maquette wordt van 1 juli tot en met 31 oktober 2012 tentoongesteld in het koetshuis van Het Markiezenhof.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen

Behoud Rijksmonumentaal Erfgoed

De gemeente heeft onderzoek verricht naar de mogelijkheden tot het oprichten van een Besloten Vennootschap of stichting om het rijksmonumentaal erfgoed financieel zo aantrekkelijk mogelijk te beheren. Uit dit onderzoek blijkt dat er op dit moment te veel onzekere factoren zijn waardoor de kans op financieel voordeel klein dan wel nihil is. Er wordt dus geen aparte BV of stichting hiervoor opgericht.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Financiële afhandeling appartementengebouw Guldenroede

Burgemeester en wethouders hebben, gezien de huidige woningmarktsituatie, besloten de grondprijs voor 12 sociale huurwoningen aan de Guldenroede in Halsteren gelijk te houden aan de door Stadlander reeds in 2007 betaalde koopsom voor 9 middelhure huurwoningen.    

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Omgevingsvergunning bouwplan Calandweg

Het college bericht een eigenaar van een pand aan de Calandweg dat het de verleende vergunning voor het oprichten van een stalling met woning op dit adres wil intrekken omdat er gebouwd is in afwijking van de vergunning. De eigenaar wordt in de gelegenheid gesteld om het bouwwerk binnen zes maanden in overeenstemming te brengen met de verleende vergunningen.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Handhavingsbesluit pand Wouwsestraatweg

B & W hebben besloten handhavend op te treden wegens overtreding van de Woningwet en het Bouwbesluit bij een pand aan de Wouwsestraatweg. De dakgoot voldoet niet aan de gestelde voorschriften en in de tuin is sloopafval in de vorm van asbesthoudende platen aanwezig.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Last onder dwangsom internetcafé

Een exploitant van een horecagelegenheid aan de Antwerpsestraatweg wordt onder dreiging van een dwangsom gelast om het exploiteren van een internetcafé te staken. Hij heeft hiervoor geen vergunning en bovendien staat het bestemmingsplan dit niet toe. 

Portefeuillehouder Burgemeester Han Polman

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om een antwoordbrief van de PvdA-fractie over openbaar vervoer en faciliteiten in Bergen op Zoom en twee antwoordbrieven van de BSD over de Omgevingswet en kabels en leidingen. De antwoordbrieven zijn te vinden op de gemeentelijke website www.bergenopzoom.nl > bestuurlijk informatiesysteem.

Portefeuillehouders Burgemeester Han Polman en wethouders Ad van der Wegen, Ton Linssen en Ad Coppens

Beslissing op bezwaar Geweldigerstraat

Een bewoner van de Geweldigerstraat heeft bezwaar gemaakt op zijn afgewezen verzoek om een laad- en losplaats te realiseren op het Sint Catharinaplein. De adviescommissie voor de bezwaarschriften is van mening dat er geen aanleiding bestaat om een verkeersbesluit te nemen. tanteLouise-Vivensis heeft immers al maatregelen genomen om de overlast door het laden en lossen in de Geweldigerstraat zoveel mogelijk te beperken. Bovendien is bij de regionale meldkamer doorgegeven dat de Geweldigerstraat geblokkeerd kan zijn door ladende en lossende vrachtwagens. De ambulance zal dus vanaf het Sint Catharinaplein de Geweldigerstraat inrijden. Hiermee is naar mening van de adviescommissie het bezwaar ten aanzien van de bereikbaarheid voor de ambulance weggenomen en bestaat er geen aanleiding om een alternatieve laad- en losplaats te creëren. Het college volgt het advies van de bezwarencommissie en verklaart het bezwaar ongegrond.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Monitor Sociale Voorzieningen 4e kwartaal 2011

De monitor Sociale Voorzieningen geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het uitkeringenbestand Sociale Zaken.

Het plan van aanpak, dat met name is gericht op het beperken van de instroom en het vergroten van de uitstroom, heeft geresulteerd in een daling van het klantenbestand. Landelijk gezien hoorde de gemeente Bergen op Zoom tot de top 3 van de sterkste dalers onder gemeenten met meer dan 60.000 inwoners. Door de economische teruggang is in december 2011 een einde gekomen aan de daling van het uitkeringenbestand. Ondanks de afname van het aantal uitkeringsgerechtigden is het budget overschreden. Dit komt doordat het vooral om jongeren gaat met een relatief lage uitkering. Door een incidentele aanvullende uitkering blijft de overschrijding van het budget echter binnen de ombuigingstaakstelling.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Financiering schakelklassen basisschool El Feth schooljaar 2012-2013

Basisschool El Feth is met ingang van het schooljaar 2011-2012 gestart met een schakelklas in de vorm van een verlengde schooldag voor leerlingen van groep 7 en 8. Door het aanbieden van extra Nederlandse taal in de schakelklas kunnen deze leerlingen doorstromen naar een hoger niveau in het voortgezet onderwijs.

Hoewel de schakelklas nog geen volledig schooljaar draait, zijn er al positieve effecten waar te nemen. Opvallend is dat alle ouders hebben ingestemd met deelname van hun kinderen aan de schakelklas. De ouders zijn dus overtuigd van het belang van de schakelklas voor hun kinderen.

In het schooljaar 2012-2013 wordt deze schakelklas gecontinueerd wordt ook een schakelklas opgestart voor leerlingen van groep 6. Uit het Onderwijsachterstandenbudget is hiervoor €52.550 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn afkomstig van het Rijk.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

6e wijzigingsplan bestemmingsplan Binnenstad

In het bouwplan voor de herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf aan de Vissershaven is door een optimalisering de multifunctionele buitenruimte op het binnenterrein verschoven. Dit bijgestelde ontwerp past niet binnen de grenzen van het vastgestelde 5e wijzigingsplan Binnenstad. Om het aangepaste plan mogelijk te maken, wordt de 6e wijzigingsplan Binnenstad in procedure gebracht. 

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

20e wijzigingsplan Buitengebied Halsteren  

Voor het vergoten en wijzigen van een agrarisch bouwblok, voor het oprichten van een foliekas aan het Vagevuur in Halsteren, is een wijzigingsprocedure opgestart. Het conceptbesluit heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen gaan met name om de situering, de grootte en de noodzakelijkheid van de foliekas. Het college vindt dat deze aspecten voldoende zijn beschreven in de toelichting op het wijzigingsplan. Het  verklaart de zienswijzen ongegrond en stelt het 20e wijzigingsplan Buitengebied Halsteren vast.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Mogelijkheden voor woningbouw Ruigevelden 

Burgemeester en wethouders hebben besloten om het principeverzoek, gericht op de ontwikkeling van woningen op het perceel Ruigevelden in Kladde, af te wijzen. Het gemeentelijke beleid voor woningbouw in het buitengebied biedt geen mogelijkheden om aan het verzoek medewerking te verlenen.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Uitvoering gemeentelijke asbesttaken

Het college neemt kennis van de brief van de VROM-inspectie d.d. 18 april 2012 waarbij de inspectie de gemeente complimenteert over de wijze waarop de gemeentelijke asbesttaken worden uitgevoerd en de verbeteringen op dit terrein die zijn doorgevoerd. 

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Raadspresentatie Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties)

Begin 2011 is gestart met de inzet van zogenoemde combinatiefunctionarissen op basisscholen. Deze functionarissen leggen verbindingen tussen onderwijs, sport en cultuur, ondersteunen het verenigingsleven en professionaliseren het gymonderwijs op scholen. De eerste ervaringen zijn nu opgedaan. Het college stelt voor deze met de gemeenteraad te delen door middel van een presentatie in de junivergadering van de commissie Mens en Maatschappij.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens

Besluit op bezwaarschrift SVW

Het college van B&W heeft besloten om het bezwaarschrift van SVW, over de aankondiging van de besluitvorming in de gemeenteraad over sluiting van de Moerkens, niet ontvankelijk te verklaren. De reden hiervoor is dat de aankondiging geen besluit betrof waartegen bezwaar gemaakt kon worden. Het besluit van het college is conform van het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Bestuursopdracht 2012 Transformatie jeugdzorg

Het college heeft opdracht gegeven om gezamenlijk met de zes gemeenten uit de subregio West-Brabant West (Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht) een plan op te stellen voor de transformatie van de jeugdzorg. In het kader van de decentralisatie per 1 januari 2015 is Bergen op Zoom samen met de andere gemeenten uit de subregio aan de slag gegaan. Met ingang van 2015 worden alle taken op het gebied van jeugdzorg onder een financieringssysteem gebracht en overgeheveld naar de gemeenten.    

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Uitgangspuntennotitie Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

In 2013 worden gemeenten verantwoordelijk voor Begeleiding. Begeleiding is nu nog een onderdeel van de AWBZ, maar wordt vanaf 2013 onderdeel van de Wmo. Dit betekent dat gemeenten per 1 januari 2013 verantwoordelijk worden voor het beiden van begeleiding aan alle nieuwe cliënten en cliënten met een herindicatie. Voor huidige cliënten geldt een overgangstermijn. Voor deze cliënten worden gemeenten verantwoordelijk vanaf 2014.

De gemeente Bergen op Zoom heeft voor de invoering van Begeleiding samen met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht een projectplan Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo opgesteld. Dit projectplan is in december 2001 vastgesteld door het college. Doel van het project is een tijdige en probleemloze invoering van de Begeleiding in de drie gemeenten met ingang van 1 januari 2013, binnen de budgetten die hiervoor door het Rijk ter beschikking worden gesteld.

Het project is verdeeld in drie fasen: oriëntatiefase, visiefase en implementatiefase. Tijdens de oriëntatiefase is onderzocht hoe de vraag er uitziet, om welke cliënten het gaat, welke aanbieders  en welke vormen van Begeleiding er zijn. Deze fase is eind februari afgesloten met het vaststellen van een oriëntatiedocument door B&W.

Tijdens de visiefase wordt een document opgesteld waarin de uitgangspunten voor de invoering zijn opgenomen. Het college heeft ingestemd met een concept uitgangspuntendocumenten. Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad om haar mening hierover te peilen. Het visiedocument zal ook worden voorgelegd aan de adviesraden van de drie gemeenten. In Bergen op Zoom is dat de Gehandicapten Advies Raad.  Het document wordt verder besproken met cliënten Begeleiding en cliëntvertegenwoordigers. Deze input wordt verwerkt in het uitgangspuntendocument. Daarna zal dit document aan de colleges van de drie gemeenten ter vaststelling worden aangeboden.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Beleidsverslag 2011

Het college heeft ingestemd met het Beleidsverslag 2011 en dit ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Stichting de Vierschaar

B & W hebben besloten het maximaal toe te laten aantal personen op de Kleine Binnenplaats van Het Markiezenhof vast te stellen op 225 personen (spelers en bezoekers).

Voor de productie Diederick wordt de garantiebijdrage van 9000 euro (voor 2012 en 2013) vooralsnog eenmalig omgezet in een vaste subsidie. Uit het Garantiefonds Culturele Producties wordt een garantiebijdrage verstrekt van 9000 euro. 

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen 

Uitgelicht

Zoeken