Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Dit is de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Het is een wet die gaat over alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt.

Met de komst van de Omgevingswet zijn een heleboel wetten en regels samengevoegd in één wet. De komst van de Omgevingswet heeft invloed op onze de dienstverlening en op de manier waarop we plannen en initiatieven tot stand brengen binnen de fysieke leefomgeving. Deze pagina informeert u over de belangrijkste onderwerpen.

Veelgestelde vragen

Omgevingsloket

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen, heeft u misschien een vergunning nodig, of u moet daar melding van doen. Vanaf 1 januari 2024 doet u dit in het nieuwe Omgevingsloket. In het digitale Omgevingsloket komen alle regels over uw buurt op één plek samen. U kunt hier nagaan welke regels van toepassing zijn en waar u rekening mee moet houden met het uitvoeren van bepaalde activiteiten/werkzaamheden.

Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?

  • In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
  • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.
  • Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop ‘Hulp nodig?’.

Initiatievenloket

Heeft u een initiatief dat niet past binnen de regels van het (tijdelijke) omgevingsplan en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Of u heeft een klein en/of eenvoudig plan waarvan u niet weet of deze aan de regels voldoet? Ga dan naar ons initiatievenloket. Hier is een stappenplan opgenomen dat u helpt uw plan op de juiste wijze bij ons in te dienen.

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, is het goed te weten waar eventuele bezwaren zitten. Het plan kan worden aangepast voordat u een definitieve omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente. Zeker als er voor het plan afgeweken moet worden van de regels. Het is dan belangrijk om te weten of de gemeente hier dan aan mee gaat werken en zo ja welke voorwaarden hierbij van toepassing zijn. Als gemeente hebben we hiervoor een intaketafel ingericht waar bekeken wordt wat mogelijkheden zijn. Het kan ook voorkomen dat uw plan een project wordt. In dat geval wordt er een projectleider betrokken die het plan verder gaat begeleiden.

Bij alle plannen (klein of groot) is het belangrijk dat u uw plan bespreekt met de buren of belanghebbenden. Wij noemen dit de Omgevingsdialoog. Samenwerking verbetert het plan en kan zorgen voor draagvlak. Als initiatiefnemer bepaalt u zelf hoe u belanghebbenden betrekt bij uw bouwplan. Onze handreiking Omgevingsdialoog helpt u hierbij. Deze uitkomsten worden ook meegenomen tijdens de verdere behandeling van uw plan en de besluitvorming hierover.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan is een nieuwe manier voor het stellen van regels voor de fysieke leefomgeving. Voor 1 januari 2024 waren die regels opgenomen in bestemmingsplannen. In de Omgevingswet staat dat er vanaf 1 januari 2024 geen bestemmingsplannen meer gemaakt kunnen worden. De gemeente moet dan het omgevingsplan gebruiken.

In het omgevingsplan staan de regels over de fysieke leefomgeving die in de gemeente Bergen op Zoom gelden. Het gaat dan om regels over het gebruik (mag hier gewoond worden of is dit gebouw bedoeld voor een kantoor?) of over bouwen (mag hier gebouwd worden en hoe hoog mag het gebouw worden?). Ook kunnen in het omgevingsplan regels staan over het beschermen van een natuurgebied. Daarnaast geven de regels duidelijkheid of er voor een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld voor het bouwen van een gebouw of het kappen van een boom, een omgevingsvergunning nodig is. De regels in het omgevingsplan hebben juridische werking. Dat betekent dat iedereen zich daaraan moet houden.

Op 1 januari 2024 vormen alle bestemmingsplannen die op dat moment in Bergen op Zoom gelden, samen met de regels die zijn overgedragen door het Rijk (de bruidsschat) eerst een tijdelijk omgevingsplan. Het tijdelijke omgevingsplan kunt u raadplegen op: https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart

Het tijdelijke omgevingsplan voldoet nog niet aan de eisen die de Omgevingswet aan een omgevingsplan stelt. Het tijdelijk omgevingsplan wordt daarom vervangen door één nieuw omgevingsplan dat wel aan alle eisen voldoet.Voor 2032 moet er door de gemeenteraad één nieuw omgevingsplan voor heel Bergen op Zoom zijn vastgesteld.

Het maken van een omgevingsplan is ingewikkeld. Daarom doet de gemeente dit stapsgewijs door steeds een deel van het omgevingsplan te maken. Voor elk deel bekijken we welke belangen er spelen en doen we onderzoek. Het kan gaan om een bepaalde locatie, bijvoorbeeld een locatie waar nieuwe woningen moeten komen. Of het gaat om een groter gebied waar sprake is van bestaand gebruik en bestaande gebouwen, bijvoorbeeld de binnenstad of een bedrijventerrein. Voor de delen van het omgevingsplan voor de bestaande omgeving proberen we zo dicht mogelijk bij de bestaande regels uit de geldende bestemmingsplannen te blijven. Dit noemen we: beleidsneutraal. Wijzigingen van het omgevingsplan die door ons zijn opgesteld en in procedure zijn, kunt u hier bekijken.

Omgevingsvisie

De Bergse gemeenteraad heeft in juli 2023 de Omgevingsvisie vastgesteld. De Omgevingsvisie is het kompas voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Het geeft richting aan en beschrijft de waarden, ambities en uitdagingen.

Omgevingsvisie Bergen op Zoom 2035 | Gemeente Bergen op Zoom

Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Naast de Omgevingswet is ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) per 1 januari 2024 in werking. Bij de Wkb verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. Dit geldt niet direct voor alle bouwwerken, maar gaat in fases. De Wkb gaat op 1 januari 2024 in voor nieuwe bouwwerken onder gevolgklasse 1. Dat is de laagste risicoklasse waar bijvoorbeeld grondgebonden eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden onder vallen.

Een uitgebreide lijst van wat onder gevolgklasse 1 valt, vindt u in de factsheet 'De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: gevolgklassen'. Voor een plan dat onder de Wkb valt, hoeft u geen omgevingsvergunning voor een (technische) bouwactiviteit in te dienen, maar wel een melding bouwactiviteit. Voor verbouw van bouwwerken onder gevolgklasse 1 blijft de (technische)bouwactiviteit bij de gemeente van toepassing. Dit is in ieder geval tot 1 juli 2024.

Heeft deze informatie u geholpen?