Heeft u een initiatief dat niet past binnen de regels van het (tijdelijke) omgevingsplan en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Of u heeft een klein en/of eenvoudig plan waarvan u niet weet of deze aan de regels voldoet?

Gebruik onderstaand stappenplan om u te helpen uw initiatief op de juiste wijze bij ons in te dienen. Het intakeloket kan u adviseren over welke stap door u het beste kan worden gebruikt. Neem hiervoor contact op via omgevingsvergunning@bergenopzoom.nl

Stap 1 - Omgevingsvergunning nodig of niet?

Met de vergunningcheck van het Omgevingsloket(externe link) ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Als er geen vergunning nodig is, kunt u de werkzaamheden vergunningsvrij uitvoeren.
 • Ziet u dat uw initiatief niet binnen het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) past, maar wilt u toch weten wat de mogelijkheden zijn? Ga dan naar stap 2.
 • Twijfelt u aan de uitkomst van de vergunningcheck? Of wilt u een uitspraak van de gemeente over de haalbaarheid van uw plan,? Dan kunt u een vooroverleg indienen via stap 3.

Stap 2 - Indienen ruimtelijk initiatief

Uw initiatief voldoet niet aan het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) en u wilt weten of uw plan kans van slagen heeft. Met het indienen van een ruimtelijk initiatief krijgt u een eerste verkenning van de mogelijkheden. Is uw initiatief kansrijk? En zo ja wat zijn hierbij de aandachtspunten?

Deze stap is met name bedoeld voor initiatieven die complexer en ingrijpender van aard zijn en doorloopt u in voorbereiding op het indienen van een eventueel vooroverleg. U kunt zelf eerst nagaan wat de regels voor de locatie zijn door het omgevingsplan te raadplegen via www.omgevingswet.overheid.nl(externe link).

Voorbeelden van initiatieven die u via deze stap kunt indienen zijn:

 • Een verandering van gebruik van een pand of locatie met of zonder bouwactiviteiten;
 • Plannen en ontwikkelingen die niet voldoen aan het omgevingsplan;
 • Plannen voor woningbouw, recreatie, bedrijvigheid, etc. die niet passen binnen de mogelijkheden uit het omgevingsplan.

U kunt uw ruimtelijk initiatief indienen via dit formulier.

Let op: voor de behandeling van uw ruimtelijk initiatief bent u leges verschuldigd. Deze bedragen € 450,- 

Stap 3 - Indienen vooroverleg

Het vooroverleg is bedoeld voor concrete plannen waarvan u wilt weten of deze haalbaar zijn. Maar kan ook worden gebruikt als u twijfelt aan de uitkomst van de vergunningcheck en u zeker wilt weten of uw plan voldoet aan de regels. Met het vooroverleg voorkomt u dat u al in een vroegtijdig stadium kosten moet maken voor het opstellen technische rapporten en bouwtekeningen. Ook voorkomt u extra kosten voor aanpassingen die tijdens de procedure van uw aanvraag nodig blijken te zijn. Met het doorlopen van een vooroverleg zorgt u ervoor dat u daarna gericht een aanvraag omgevingsvergunning indienen en voorkomt u verrassingen. Voor grotere en/of complexe plannen zorgt een vooroverleg voor de juiste afstemming voorafgaand aan de formele procedure. Met een vooroverleg krijgt u een uitspraak over de haalbaarheid van uw plan en onder welke voorwaarden medewerking kan worden verleend.

Een vooroverleg kunt u bijvoorbeeld indienen bij:

 • Een vervolg op een positieve beoordeling van uw plan bij stap 2;
 • Een bouwplan dat niet voldoet aan de bouwregels van het omgevingsplan
 • Een bouwplan waarvan u een beoordeling wenst van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstand);
 • Het splitsen van panden in meerdere woningen;
 • Het verbouwen of slopen van een monument;
 • Het bouwen aan of op een monument of binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht.

U kunt u vooroverleg indienen door gebruik te maken van dit digitale formulier.

Indieningsvereisten vooroverleg:

 • Een situatietekening met de omliggende bebouwing, beplanting, straatnaam, noordpijl en kadastraal nummer zodat de ligging in het terrein duidelijk is;
 • In de bebouwde kom en bij verbouwingen zal meestal een tekening schaal 1:1000 voldoende zijn;
 • Bij nieuwbouw in het buitengebied is vaak een situatietekening schaal 1:2500 en een uitgebreide terreintekening schaal 1:500 of 1:200 nodig. Hierop geeft u de bebouwing aan en zaken als verharding, bestaande en toekomstige beplanting, silo's en afscheiding;
 • Tekeningen van plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden van het geprojecteerde gebouw schaal 1:100 of groter. Bij verbouwingen ook de bestaande toestand;
 • Tekeningen van details die voor het uiterlijk van belang zijn zoals dakranden, goten, dakkapellen en kozijnen. Schaal 1:20 en groter;
 • Foto's van de bestaande toestand als het om een verbouwing gaat. Bij nieuwbouw foto's van de omgeving en de aangrenzende bebouwing. In de bebouwde kom zijn foto's van de straat en het achter terrein van belang. In het buitengebied foto's van het omringende landschap;
 • Bij een tijdelijk bouwwerk of een bouwwerk dat in strijd is met het bestemmingsplan: een goede motivering en eventueel foto's van identieke projecten in de directe omgeving;
 • Bij gebouwen van cultuurhistorische waarde (rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten) zijn duidelijke foto's, ook van details, noodzakelijk. Ook moet dan een bouwhistorische rapportage toegevoegd worden;
 • Folders, brochures van bijzondere materialen of van prefab elementen bij systeembouw en in bijzondere gevallen kleurmonsters of staalkaarten.

Let op: voor het indienen van een vooroverleg bent u leges(externe link) verschuldigd!

Voor eenvoudige en weinig ingrijpende werkzaamheden, die voldoen aan het omgevingsplan en de hierin opgenomen regels, kunt u ervoor kiezen deze stap over te slaan en gelijk naar stap 4 te gaan.

Stap 4 - Indienen aanvraag omgevingsvergunning

U heeft uw initiatief uitgewerkt en wilt hiervoor de benodigde vergunning(en) aanvragen en/of meldingen doen. Dit doet u via het (externe link) Omgevingsloket(externe link). U kunt in één aanvraag toestemming vragen voor meerdere activiteiten.

Let op: Er zijn kosten verbonden(externe link) aan het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Als alle gegevens goed zijn aangeleverd, duurt het afhandelen van een aanvraag in de meeste gevallen 8 weken. De behandeltermijn van een aanvraag kan 1 keer met maximaal 6 weken worden verlengd. Voor complexe aanvragen kan een uitgebreide procedure van toepassing zijn. De behandeltermijn is dan maximaal 6 maanden. Bij deze procedure ligt de aanvraag 2 keer 6 weken ter inzage.

Intake-tafel

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, is het goed te weten waar eventuele bezwaren zitten. Het plan kan worden aangepast voordat u een definitieve omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente. Zeker als er voor het plan afgeweken moet worden van de regels. Het is dan belangrijk om te weten of de gemeente hier dan aan mee gaat werken en zo ja welke voorwaarden hierbij van toepassing zijn. Als gemeente hebben we hiervoor een intake-tafel ingericht waar bekeken wordt wat mogelijkheden zijn. Het kan ook voorkomen dat uw plan een project wordt. In dat geval wordt er een projectleider betrokken die het plan verder gaat begeleiden.

Omgevingsdialoog

Bij alle plannen (klein of groot) is het belangrijk dat u uw plan bespreekt met de buren of belanghebbenden. Wij noemen dit de Omgevingsdialoog. Samenwerking verbetert het plan en kan zorgen voor draagvlak. Als initiatiefnemer bepaalt u zelf hoe u belanghebbenden betrekt bij uw bouwplan. Onze handreiking Omgevingsdialoog helpt u hierbij. Deze uitkomsten worden ook meegenomen tijdens de verdere behandeling van uw plan en de besluitvorming hierover.

Heeft deze informatie u geholpen?