Wilt u bouwen, verbouwen of slopen? Een in- of uitrit aanleggen? Wilt u afwijken van het bestemmingsplan, een monument aanpassen of een gevelreclame plaatsen? In veel gevallen heeft u hiervoor een vergunning nodig. Dit heet een omgevingsvergunning.

DigiD linkOmgevingsvergunning aanvragen

Om te weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft en zo ja, wat de kans van slagen is dat deze ook door de gemeente wordt afgegeven, kunt u de onderstaande stappen doorlopen.

Stap 1 - Omgevingsvergunning nodig of niet?

Met de vergunningcheck van het Omgevingsloket(externe link) ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Als er geen vergunning nodig is, kunt u de werkzaamheden vergunningsvrij uitvoeren.
 • Ziet u dat uw initiatief niet binnen het bestemmingsplan past, maar wilt u toch weten wat de mogelijkheden zijn? Ga dan naar stap 2.
 • Twijfelt u aan de uitkomst van de vergunningcheck? Of wilt u een uitspraak van de gemeente over de haalbaarheid van uw plan,? Dan kunt u een conceptaanvraag doen (zie stap 3). Let op, aan stap 3 zijn kosten verbonden.

Stap 2 - Uw initiatief past niet binnen het bestemmingsplan. Check hier of uw plan kans van slagen heeft

U kunt zelf al een eerste check doen door het bestemmingsplan voor uw locatie te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Voorbeelden van initiatieven die u via deze stap kunt indienen zijn:

 • Een verandering van gebruik van een pand of locatie met of zonder bouwactiviteiten;
 • Plannen en ontwikkelingen die in strijd zijn met het bestemmingsplan;
 • Het bouwen van objecten ten behoeve van woningbouw, horecavoorzieningen, detailhandelsactiviteiten, etc. die in strijd zijn met de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan.

Een initiatief kunt u indienen via dit formulier
De gemeente voert vervolgens een eerste, korte check uit en adviseert u over het al dan niet indienen van een conceptaanvraag (zie stap 3).

Het invullen van dit formulier raadt de gemeente aan in geval er sprake is van het wijzigen van het gebruik van een pand en/of terrein, al dan niet in combinatie met bouwen.

Deze stap is met name bedoeld voor initiatieven die complexer en ingrijpender van aard zijn en doorloopt u in voorbereiding op het indienen van een eventuele conceptaanvraag. Aan deze stap zijn geen kosten verbonden.

Stap 3 - Conceptaanvraag doen

Als u twijfelt aan de uitkomst van de vergunningcheck of een uitspraak van de gemeente wilt over de haalbaarheid van uw plan, kunt u een conceptaanvraag (vooroverleg) doen(externe link). Hier zijn kosten(externe link) aan verbonden. U voorkomt hiermee dat u al in een vroegtijdig stadium kosten moet maken voor het opstellen van technische rapporten en het laten vervaardigen van bouwtekeningen. Ook voorkomt u extra kosten voor aanpassingen die tijdens de procedure van uw aanvraag nodig blijken te zijn.

Een conceptaanvraag kunt u bijvoorbeeld indienen bij:

 • Het verbouwen of slopen van een monument;
 • Het bouwen aan of op een monument of binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht;
 • Een bouwplan dat in strijd is met de bouwvoorschriften van het bestemmingsplan;
 • Een bouwplan waarvan u een beoordeling wenst van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstand);
 • Het splitsen van panden;
 • Maar ook: voor meer complexere en ingrijpende initiatieven waarvan u wilt weten of en onder welke voorwaarden medewerking van de gemeente mogelijk is.

De gemeente kijkt vervolgens of uw initiatief binnen het bestemmingsplan past. Als uw initiatief niet past binnen de regelgeving, kijkt de gemeente of en zo ja, onder welke voorwaarden er alsnog een omgevingsvergunning kan worden afgegeven.

U kunt zelf al een eerste check doen door het bestemmingsplan voor uw locatie te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Voor eenvoudige en weinig ingrijpende werkzaamheden, die voldoen aan het bestemmingsplan en de hierin opgenomen regels, kunt u ervoor kiezen deze stap over te slaan en gelijk naar stap 4 te gaan.

Bijlagen in te dienen bij conceptaanvraag / vooroverleg

Bij een conceptaanvraag / vooroverleg uploadt u de volgende bijlagen:

 • Een situatietekening met de omliggende bebouwing, beplanting, straatnaam, noordpijl en kadastraal nummer zodat de ligging in het terrein duidelijk is.
 • In de bebouwde kom en bij verbouwingen zal meestal een tekening schaal 1:1000 voldoende zijn.
 • Bij nieuwbouw in het buitengebied is vaak een situatietekening schaal 1:2500 en een uitgebreide terreintekening schaal 1:500 of 1:200 nodig. Hierop geeft u de bebouwing aan en zaken als verharding, bestaande en toekomstige beplanting, silo’s en afscheiding.
 • Tekeningen van plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden van het geprojecteerde gebouw schaal 1:100 of groter. Bij verbouwingen ook de bestaande toestand.
 • Tekeningen van details die voor het uiterlijk van belang zijn zoals dakranden, goten, dakkapellen en kozijnen. Schaal 1:20 en groter.
 • Foto’s van de bestaande toestand als het om een verbouwing gaat. Bij nieuwbouw foto's van de omgeving en de aangrenzende bebouwing. In de bebouwde kom zijn foto’s van de straat en het achterterrein van belang. In het buitengebied foto's van het omringende landschap.
 • Bij een tijdelijk bouwwerk of een bouwwerk dat in strijd is met het bestemmingsplan: een goede motivering en eventueel foto's van identieke projecten in de directe omgeving.
 • Bij gebouwen van cultuurhistorische waarde (rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten) zijn duidelijke foto's, ook van details, noodzakelijk. Ook moet dan een bouwhistorische rapportage toegevoegd worden.
 • Folders, brochures van bijzondere materialen of van prefab elementen bij systeembouw en in bijzondere gevallen kleurmonsters of staalkaarten.

Stap 4 - Omgevingsvergunning aanvragen

U vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket(externe link). U kunt in één aanvraag toestemming vragen voor meerdere zaken.

Er zijn kosten(externe link) verbonden aan het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Als alle gegevens goed zijn aangeleverd, duurt het afhandelen van een aanvraag 8 weken. De aanvraag kan 1 keer met maximaal 6 weken worden verlengd. Voor complexe aanvragen geldt een uitgebreide procedure. De behandeltermijn is dan maximaal 6 maanden. Bij deze procedure ligt de aanvraag 2 keer 6 weken ter inzage.

Bouwtekeningen inzien

Bouwtekeningen tot en met bouwjaar 2010

Bouwtekeningen uit Bergen op Zoom, Halsteren of Lepelstraat tot en met het bouwjaar 2010 vraagt u gratis aan bij het E-loket bouwdossiers van het West-Brabants Archief (WBA)(externe link).

Bouwtekeningen vanaf bouwjaar 2011

Voor bouwtekeningen of dossiers vanaf 2011 kunt u in het stadskantoor terecht. Neem vooraf contact op met de gemeente, zodat de tekeningen klaar liggen als u komt.

Weet u niet om welk bouwjaar het gaat?

Dat kunt u opzoeken via de BAG Viewer van het kadaster(externe link).

Vragen

Informatie over bestemmingsplannen en regelgeving in de bouw kunt u opvragen via omgevingsvergunning@bergenopzoom.nl.

Op de hoogte blijven van aangevraagde omgevingsvergunningen in uw buurt? Op deze pagina vindt u meer informatie.

Heeft deze informatie u geholpen?