Als de gemeente een boom kapt, dan is daar een goede reden voor. Meestal is de boom dan ziek of onveilig voor mensen en dieren. De gemeente verft een gekleurde stip op de boom, als er iets met een boom gaat gebeuren.

Kapvergunningen

De gemeenteraad heeft in juli 2004 besloten om het kapvergunningenstelsel af te schaffen. Soms is het in de openbare ruimte nodig dat bomen gekapt of verplant worden. In de publicatie van 9 januari 2005, de Intrekking Boomverordening 2001 is bepaald dat we dit melden. Tegen deze werkzaamheden kan geen bezwaar worden aangetekend.

U kunt van de meldingen op de hoogte blijven. Kijk hiervoor naar onze pagina over bekendmakingen. Wilt u een overzicht van kapmeldingen? Ga dan naar overheid.nl(externe link), en vul dan in het zoekscherm het volgende in: "bergen op zoom" "kappen". 

Kappen van bomen in uw tuin

Wilt u een boom kappen? Doe dan eerst de vergunningcheck via Omgevingsloket online(externe link).

U kunt uw boom of struik kappen als deze niet valt onder de volgende regelingen:

Controleren van veiligheid van bomen

Het is belangrijk dat de bomen in de gemeente regelmatig gecontroleerd en goed onderhouden worden. Hiervoor hanteren wij de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Deze methode wordt in Nederland door boomdeskundigen het meeste toegepast. Een VTA-inspectie geeft een goed beeld van de conditie, stabiliteit en veiligheid van de boom. De controles vinden, naar gelang de leeftijd en het te verwachten risico, iedere 3 of 5 jaar plaats. Bij oude bomen gebeurt dit vaker. Tijdens de controle bepaalt de gemeente het onderhoudsplan voor de boom.

Kappen van dode en risicobomen

Door heel de gemeente wordt jaarlijks een inventarisatie gemaakt waar er dode bomen en of risicobomen staan. Deze bomen worden gemarkeerd. We streven ernaar om op de plaats of in de nabije omgeving nieuwe bomen te planten. De uitvoering start in de maand juli en kan tot in het najaar plaatsvinden. 

Hieronder vindt u een overzicht van locaties waar dit jaar dode en risicobomen worden gekapt:

Overlast van bomen

Bij overlast van bijvoorbeeld overhangende takken, wortelgroei en insecten (eikenprocessierups) kan u een melding maken.

Bomenbeheerplan

De gemeente Bergen op Zoom kent aan bomen en locaties een status toe om onderscheid te maken en een prioriteit te geven. Uit de volgende categorieën wordt onderscheid gemaakt:

Waardevolle bomen

Bomen met een beschermde status: monumentale bomen, bescherming vanuit het bestemmingsplan, bomen beschermd vanuit het beschermd stadsgezicht en beschermde bomen vanuit in- of uitbreidingsplannen. Ook herdenkingsbomen vallen hieronder, die een monumentale status hebben en door een bordje te herkennen zijn.

Structuurbomen

Bomen vanuit de vastgestelde groene hoofdstructuur, de nog op te stellen nevenstructuren en waardevolle houtopstanden in de woonwijken, vallen onder deze status.

Functiebomen

Deze bomen komen niet voor in de vorige categorieën. Bomen met deze status dienen hoofdzakelijk als aankleding van de woonwijk. Indien deze bomen tot problemen leiden, ondergronds dan wel bovengronds, of de onderhoudskosten onevenredig stijgen in relatie tot de waarde van de boom komen deze bomen in aanmerking tot vervanging. Hierbij moet wel voorop gesteld worden dat problemen of overlast  die veroorzaakt worden door de natuurlijke eigenschappen van een boom (schaduw, luizenplak, blad- en vruchtval) niet gezien worden als een directe aanleiding tot vervanging of verwijdering.

Monumentale bomenlijst

Als u belanghebbende bent, kunt u bij de gemeente schriftelijk een verzoek indienen om een bijzondere boom of struik te beschermen en op de lijst van monumentale bomen te laten plaatsen. Daarna wordt uitgezocht of uw verzoek aan de toetsingscriteria voldoet.

Heeft deze informatie u geholpen?