Als de gemeente bomen kapt, dan is daar een goede reden voor. Meestal is de boom dan ziek of onveilig voor mensen en dieren. De gemeente verft een gekleurde stip op de boom, als er iets met de boom gaat gebeuren.

Kapvergunningen

De gemeenteraad heeft in juli 2004 besloten om het kapvergunningenstelsel af te schaffen. Soms is het in de openbare ruimte nodig dat bomen gekapt of verplant worden. In de publicatie van 9 januari 2005, de Intrekking Boomverordening 2001 is bepaald dat we dit melden. Tegen de kap-/verplantwerkzaamheden kan geen bezwaar worden aangetekend.
 

Kappen van bomen in uw tuin

Wilt u een boom kappen? Doe dan eerst de vergunningcheck via Omgevingsloket online.

U kunt uw boom of struik kappen als deze niet valt onder de volgende regelingen:

  • De boomverordening (de boom staat niet op onderstaande monumentale bomenlijst, Herziene verordening 2011);
  • Een bestemmingsplan. Voor meer informatie kunt u bellen via telefoonnummer : 14 0164
  • De wet Natuurbescherming. Als u in het buitengebied bomen of beplanting wilt kappen dan moet u dit wellicht bij de Provincie melden. Meer informatie: Wet natuurbescherming 

Overlast van bomen

Bij overlast van bijvoorbeeld overhangende takken, wortelgroei en insecten (eikenprocessierups) kan men via de gemeente een melding maken of via de BuitenBeter App.

Bomenbeheerplan

Gemeente Bergen op Zoom kent aan bomen en locaties een status toe om onderscheid te maken en een prioriteit te geven. Uit de volgende categorieën wordt onderscheid gemaakt:

Waardevolle bomen (rode stip)

Bomen met een beschermde status: monumentale bomen, bescherming vanuit het bestemmingsplan, bomen beschermd vanuit het beschermd stadsgezicht en beschermde bomen vanuit in- of uitbreidingsplannen. Ook herdenkingsbomen vallen hieronder, die een monumentale status hebben en door een bordje te herkennen zijn.

Structuurbomen (gele stip)

Bomen vanuit de vastgestelde groene hoofdstructuur, de nog op te stellen nevenstructuren en waardevolle houtopstanden in de woonwijken, vallen onder deze status.

Functiebomen (blauwe stip)          

Deze bomen komen niet voor in de vorige categorieën. Bomen met deze status dienen hoofdzakelijk als aankleding van de woonwijk. Indien deze bomen tot problemen leiden, ondergronds dan wel bovengronds, of de onderhoudskosten onevenredig stijgen in relatie tot de waarde van de boom komen deze bomen in aanmerking tot vervanging. Hierbij moet wel voorop gesteld worden dat problemen of overlast  die veroorzaakt worden door de natuurlijke eigenschappen van een boom (schaduw, luizenplak, blad- en vruchtval) niet gezien worden als een directe aanleiding tot vervanging of verwijdering. 

Monumentale bomenlijst

Als u belanghebbende bent kunt u bij de gemeente schriftelijk een verzoek indienen om een bijzondere boom of struik te beschermen en op de lijst van monumentale bomen te laten plaatsen. Daarna wordt uitgezocht of uw verzoek aan de toetsingscriteria voldoet. 

Controleren van veiligheid van bomen

Het is belangrijk dat de bomen in de gemeente regelmatig gecontroleerd en goed onderhouden worden. Hiervoor hanteren wij de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Deze methode wordt in Nederland door boomdeskundigen het meeste toegepast. Een VTA-inspectie geeft een goed beeld van de conditie, stabiliteit en veiligheid van de boom. De controles vinden, naar gelang de leeftijd en het te verwachten risico, iedere 3 of 5 jaar plaats. Bij oude bomen gebeurt dit vaker. Tijdens de controle bepalen we het onderhoudsplan voor de boom.

Heeft deze informatie u geholpen?