Groenstrook of restgrond kopen

De gemeente heeft veel grond in eigendom waaronder kleine stroken grond of openbaar groen die vaak aan woningen of tuinen van inwoners grenzen. Deze groenstroken of restgronden worden ook wel snippergrond genoemd.

De gemeente wil snippergrond makkelijk en transparant verkopen. In 2022 is daarom het beleid herzien.

Wilt u een groenstrook of restgrond kopen? Stuur dan een email naar snippergrond@bergenopzoom.nl.

U geeft daarin het volgende door:

 • Uw gegevens
 • De plaats waar de snippergrond ligt
 • Een duidelijke situatietekening
 • Foto's

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het projectteam Snippergrond via telefoonnummer 14 0164.

U kunt ook een e-mail sturen naar snippergrond@bergenopzoom.nl.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn opgenomen in het document “Beleid Bergen op Zoom Snippergrond”. Dit document in pdf kunt u opvragen via communicatie@bergenopzoom.nl.; Ook op overheid.nl is het beleid te vinden.

Belangrijke voorwaarden zijn onder andere:

 • Dat het perceel in eigendom is van de gemeente.
 • Dat het geen belangrijke functie voor biodiversiteit vervult en géén onderdeel van het Groenstructuurplan uitmaakt.
 • Dat het de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt.
 • Dat het direct grenst aan uw perceel.

Verkoopproces

 • We beoordelen het verzoek en informeren u over de mogelijkheden.
 • Is verkoop mogelijk? Dan informeren we u over de verkoopprijs en/of de wijze waarop deze vastgesteld wordt.
 • Na akkoord over de verkoopprijs, sturen we u een koopovereenkomst.
 • Met het wederzijds ondertekende exemplaar wordt een notaris opdracht gegeven om een akte op te stellen voor het notariële transport (u kunt zelf een notaris kiezen).
 • De verkoop wordt gepubliceerd conform het Didam-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021
 • De notaris stuurt de conceptakte ter controle naar ons.
 • Na goedkeuring van de conceptakte sturen we een volmacht voor ondertekening aan de notaris.
 • U en de notaris plannen een datum. Daar passeert de akte en u rondt de verkoop af.

Kosten

De grondprijs wordt jaarlijks vastgelegd in de grondprijzenbrief. Momenteel bedraagt de prijs respectievelijk € 110 of € 200 per m2, afhankelijk van de bestemming. De grond wordt in de actuele staat en ‘kosten koper’ aangeboden. Kosten koper betekent dat de overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten voor uw rekening komen.

Indien er kabels en leidingen in de grond liggen wordt beoordeeld of verkoop mogelijk is. Kosten voor het verleggen ervan of het vestigen van een recht van opstal komen ook voor uw rekening.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bepaalt voor welk gebruik de gronden bestemd zijn en dus ook gebruikt mogen worden.

De meeste stroken Snippergrond hebben bestemming ‘Groen’ of ‘Verkeer’.

Veelal past het gewenste gebruik niet met het gebruik dat het bestemmingsplan mogelijk maakt.

Bijvoorbeeld: Gronden met de bestemming ‘Groen’ die ook al die tijd als openbaar groen dienst hebben gedaan, kunnen niet zonder meer worden gebruikt ten dienste van een aangrenzende woonbestemming.

Er ontstaat dan een strijd met de gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan. Naast het strijdig gebruik kunnen deze gronden dan ook niet zonder meer worden bebouwd met erfafscheidingen of andere bouwwerken.

Het kan dus voorkomen dat ondanks wij bereid zijn om grond te verhuren of te verkopen u geen uitvoering kunt geven aan de door u gewenste plannen, of voor onverwachte procedurekosten komt te staan.

Op de website ruimtelijke plannen kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente vinden. En op het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen.

Als u vervolgens meer duidelijkheid wilt hebben over wat mogelijk is binnen een bestemmingsplan of als u vragen heeft over de uitkomst van de vergunningcheck dan belt u naar 14 0164. U wordt dan doorverbonden met een medewerker die uw vraag kan beantwoorden. Of er wordt een terugbelverzoek voor u gemaakt.

Heeft deze informatie u geholpen?